Atsakymai

Klausiate:
 • Laba diena, norėčiau plačiau sužinoti apie suspendavimą ir už kokius Bažnyčios Kanonų teisės kodekso pažeidimus jis gali būti skiriamas dvasininkams?

 • Atsakome:
 • Suspendavimas yra viena iš bažnytinių bausmių, kuria siekiama prasikaltusio asmens pasitaisymo (kan. 1312 § 1). Jis skiriama tik dvasininkams. Šia bausme jiems uždraudžiama atlikti kai kuriuos arba visus veiksmus, kylančius iš šventimų ar vadovavimo galios, naudotis teisėmis ar pareigomis, susijusiomis su jų užimama pareigybe (kan. 1333 § 1). Pavyzdžiui, kunigui gali būti laikinai uždrausta vykdyti jo pareigas: aukoti Mišias, teikti sakramentus ir pan. Šis draudimas pristabdomas, kai iškyla būtinybė pasirūpinti mirties pavojuje atsidūrusiu tikinčiuoju (kan. 1335): tokio žmogaus išpažinties gali išklausyti net ir suspenduotas kunigas.

  Jei kyla įtarimas, kad dvasininkas gali padaryti kokį nors pažeidimą, savo elgesiu kelia papiktinimą, jis visų pirma įspėjamas (kan. 1339 § 1). Tik po to, kai perspėjimas ir panašios priemonės pasirodo nepakankamos, kad atitaisytų padarytą papiktinimą, atstatytų teisingumą, perauklėtų prasikaltusįjį, pradedamas teisminis procesas, kuriuo paskiriama bausmė. Jei rimtos priežastys tokį procesą sutrukdo, bausmė gali būti paskirta ar paskelbta neteisminiu administraciniu potvarkiu (kan. 1341, kan. 1342 § 1).

  Kanonų teisės kodekso VI knygos antroje dalyje kalbama apie įvairius nusižengimus, kurie suskirstyti į atskiras grupes. Tai nusikaltimai prieš religiją ir Bažnyčios vienybę (kan. 1364–1369), prieš bažnytinę valdžią ir Bažnyčios laisvę (kan. 1370–1377), bažnytinių pareigų uzurpavimas ir nusižengimai jas vykdant (kan. 1378–1389), melagystė (kan. 1390–1391), specialių prievolių sulaužymas (kan. 1392–1396), taip pat nusikaltimai prieš žmogaus gyvybę ir laisvę (kan. 1397–1398). Kai kurie sunkūs nusižengimai savaime užtraukia ekskomunikos bausmę, kurią nuimti gali tik Apaštalų Sostas. Pavyzdžiui, tokią bausmę užsitrauktų kunigas, išniekinęs Švenčiausiąjį Sakramentą (kan. 1367), nusidėjęs prieš šeštąjį Dievo įsakymą ir suteikęs išrišimą šios savo nuodėmės bendrininkui (kan. 1378 § 1), tiesiogiai išdavęs išpažinties paslaptį (kan. 1388 § 1).

  Dauguma Kanonų teisės kodekso išvardintų nusikaltimų įmanomi ne tik dvasininkams, bet ir pasauliečiams. Ne kartą nurodoma, kad už vieną ar kitą paminėtą nusižengimą turėtų būti skiriama teisinga bausmė, nors konkrečiai ji nėra įvardijama. Dvasininkams tokiais atvejais būtų taikomas suspendavimas. Keliuose kanonuose suspendavimas minimas konkrečiai: jį savaime užsitrauktų arba jo nusipelnytų dvasininkas, panaudojęs fizinę jėgą prieš vyskupą (kan. 1370 § 2), be kunigystės šventimų aukodamas Mišias, neturėdamas galios duoti sakramentinį išrišimą ir vis tiek bandydamas jį teikti arba klausydamas išpažinties (kan. 1378 § 2), sakramentų teikime nusikalsdamas simonija (dvasiškų dalykų pardavimu) (kan. 1380), priimdamas šventimus iš kito vyskupo be savo vyskupo raštu duoto sutikimo (kan. 1383), išpažintyje siūlydamas penitentui nusidėti prieš šeštąjį Dievo įsakymą (kan. 1387) arba šiuo nusikaltimu bažnytinei valdžiai melagingai apkaltindamas nuodėmklausį (kan. 1390 § 1), mėgindamas sudaryti santuoką, net jei tik civilinę (kan. 1394 § 1), gyvendamas konkubinate (susidėjęs) ar kitaip papiktindamas likimu viešoje nuodėmėje prieš šeštąjį Dievo įsakymą (kan. 1395 § 1).

  Suspendavimas atšaukiamas, kai dvasininkas iš tiesų apgailestauja dėl padaryto nusižengimo ir deramai atitaiso padarytą žalą bei papiktinimą ar bent jau rimtai įsipareigoja tai atlikti (kan. 1347 § 2, 1358 § 1).

  Su čia paminėtomis ir kitomis nuostatomis išsamiau galima susipažinti, skaitant Kanonų teisės kodeksą, kuris oficialioje Vatikano internetinėje svetainėje pateikiamas anglų, ispanų, italų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.


 • » Atgal į sąrašą    » Užduokite savo klausimą

  ««« atgal