Naujienos

Alfa kursas keičia gyvenimus...

Kovo antrąją Vilkaviškio katedroje vakarinėse šv. Mišiose dalyvavo gerokai daugiau žmonių nei įprastais šiokiadienių vakarais: buvo meldžiamasi už prieš mėnesį Amžinybėn išėjusį kunigą Antaną Kereišį ir už Alfa kursą lankiusius klausytojus bei jų vadovus. Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į parapijos namus, kur vyko Alfa kursų užbaigimas.

Kursų kuratorė, Šventosios šeimos seserų kongregacijos vienuolijos vyresnioji ses. Inga Bernadeta Lienytė pastebėjo ypatingą sutapimą - praėjusių metų gruodžio 2-ąją Vilkaviškyje pradedamus Alfa kursus laimino kunigas Antanas, po trijų mėnesių kursus baigiančius jis laimina iš dangaus...

Ses. Inga su skaidrėmis glaustai pristatė, kaip vyko kursai, kaip į tikėjimo tiesas gilinosi trečiadienių vakarais į juos rinkdavęsi per trisdešimt žmonių.

Kaip ir kursų užsiėmimuose, taip ir šiame susitikime jungiančioji grandis tarp kalbų buvo ses. Jūratei gitara akomponuojant bendrai giedamos Viešpatį šlovinančios giesmės.

Susirinkusius pasveikinęs Vilkaviškio dekanas Vytautas Gustaitis pasidžiaugė organizuotais Alfa kursais, padėkojo jų iniciatorėms vienuolėms bei pagalbininkams savanoriams. Išreiškė, viltį, kad žengusieji pirmąjį žingsnį tikėjimo pažinime, toliau gilinsis ir taps gyvaisiais Bažnyčios nariais. Prelatas akcentavo, kaip dabar svarbu nesipuikuoti tuo, kuo praturtėta - „ne aikštėse skelbtis, o liudyti savo gyvenimu ir darbais , visų pirma patiems įsileisti Dievą, gilintis, kadangi Jis yra neišsemiamas kaip šaltinis“. Taip pat kvietė rodyti iniciatyvos, pagalvoti apie savo vietą Bažnyčioje: ar būti kūrėjais, bendradarbiais, atsakingais bendruomenėje, ar tik kritikais?..

Keletas kursų dalyvių nuoširdžiai ir atvirai , su jaudulio ašaromis liudijo apie asmenines trečiadienių vakarų patirtis, apie savo dvasinius virsmus, atrastą ir pažintą tikėjimą. Apie tą sunkiai žodžiais nusakomą bendrystę su greta buvusiais žmonėmis ir suvokimą, jog esi vedamas, globojamas Dievo, jei juo pasitiki, jam atsiveri, pavedi savo gležną būtį ir aikštingą širdį.

Ypatinga Dievo malone, „didžiuoju sukrėtimu“ kursų lankytojai įvardijo taip vadinamą Šventosios Dvasios - „ilgąjį šeštadienį“ ( sausio 30-ąją), praleistą Marijampolėįe, Šv. Šeimos seserų vienuolyne ( Alyvų 9), adoruojant Švč. Sakramentą. Kai kam tai buvo gyvenimo lūžis – po daugelio metų ryžtasi išpažinčiai, Dievo malonė patirta per užtarimo maldą.

„Pradėdamas lankyti kursus nemokėjau „Tėve mūsų“, per Dievo pažinimą , širdis suminkštėjo...“. „Gražiausius gyvenimo metus pragėriau...Dievas parodė kelią pas šiuos žmones, kurie man parodė Dievą. Jie visi tokie malonūs, seselės visada besišypsančios. Sausio 30-ąją išraudojau visą nuodėmingą gyvenimą, ir mano širdis pražydo. Dabar Dievas yra mano draugas, mano bičiulis“. „Tą šeštadienį jaučiausi kaip kad pirmosios išpažinties eičiau, prisiverkiau.“ „Supratau maldos galią.“ „Suvokiau, kas yra Dievo gailestingumas“. „Supratau, kad neturiu teisės kitų smerkti, kaltinti ar niekinti, tuo labiau pavydėti, kad kiti kažką geriau moka. Verčiau pačiai mokytis, gilintis, pažinti ir tada suprasi kitą“. „Patyriau dideles dvasines kančias. Perskaičiusi Evangeliją, supratau, kad visa blogybė yra manyje. Žinau dabar, kur ieškoti atsakymo. Jo vis ieškosiu ir ieškosiu...“- Tai nuotrupos iš Alfos kursų klausytojų atsivėrimo, patirčių.

Vilkaviškio parapijos katalikiškų organizacijų, maldos grupių atstovai trumpai pagarsino apie savo veiklą ir pakvietė žmones tapti gyvosios bažnyčios nariais. Renginys baigėsi agape, dar ilgai besitęsusiu neformaliu bendravimu.

Alfa kursas Vilkaviškyje vyko ir praėjusiais metais. Jų vaisiai akivaizdūs - keletas žmonių įsijungė į aktyvią veiklą, tapo gyvaisiais tikėjimo ir bendrystės liudytojais. Tikėtina, kad ir šiemetiniai kursai užmezgė naujų vaisių.

Birutė Nenėnienė

««« atgal