Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sudarytos darbo grupės posėdis

Lapkričio 4 d. Pastoraciniame centre susitiko grupė vyskupijos tikybos mokytojų, kuriuos sukvietė Katechetikos centras bendram darbui. Pirmiausiai visi meldėmės šventosiose Mišiose, kurias celebravo KC vadovas kun. Linas Baltrušaitis, po jų pietaudami pasidalinome džiaugsmais ir rūpesčiais.

Išsakę konstruktyvias pastabas ir rekomendacijas apie Bendrąsis programas, kurias LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. ĮSAK. Nr. V-1309 pasirašytu dokumentu „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ numatoma atnaujinti, trumpai pasitarę visi kartu, išsiskirstėme į darbo grupes. Jose apsvarstėme BP atnaujinimo poreikį pagal koncentrus: 1-2 ir 3-4 klasės, 5-6 ir 7-8 klasės bei 9-10 klasės. Mokytojai, remdamiesi savo darbo patirtimi, pateikė konstruktyvius pasiūlymus, kuriuos Katechetikos centras perduos Lietuvos Katechetikos centrui, atsakingam už darbo grupės BP atnaujinimui sudarymą.

Dėkojame vyskupijos tikybos mokytojoms pagalbininkėms, norėjusioms ir galėjusioms išsakyti savo rekomendacijas: mokytojoms metodininkėms Renatai Markevičienei, Aldonai Šidagienei, Redai Savulionienei, Rūtai Tamašauskienei, Odetai Vasiliauskaitei, Onai Vieraitienei, Daivai Vilkienei, vyr. mokytojai Vilmai Sluoksnaitienei.

Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė

««« atgal