Naujienos

A†A garbės prelatas Antanas Maskeliūnas (1931–1954–2017)

2017 m. sausio 11 d., Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, mirė garbės prelatas Antanas Maskeliūnas.

Garbės prelatas Antanas Maskeliūnas gimė 1931 m. kovo 19 d. Vainiūnų kaime, Lazdijų rajone.

Mokėsi Seirijų pradžios mokykloje, Alytaus I-oje vidurinėje mokykloje.

1950 – 1954 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1954 m. gruodžio 19 d. vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo pašventintas kunigu.

Garbės prelatas Antanas Maskeliūnas darbavosi šiose pareigose:

nuo 1955 m. sausio 20 d. – Šiaulėnų parapijos vikaras;

nuo 1956 m. sausio 26 d. – Sangrūdos parapijos klebonas;

nuo 1967 m. liepos 7 d. – Kudirkos Naumiesčio parapijos klebonas;

nuo 1970 m. birželio 24 d. – Aleksoto parapijos klebonas ir dekanas;

nuo 1971 m. birželio 24 d. – Sintautų parapijos administratorius;

nuo 1992 m. kovo 23 d. – Sintautų parapijos klebonas ir Šakių dekanato dekanas;

nuo 1992 m. gegužės 8 d. – Popiežiaus garbės prelatas;

nuo 1994 m. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys;

nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. – atleidžiamas iš Sintautų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gyventi Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.

2015 m. lapkričio 27 d. buvo suteiktas Šakių miesto garbės piliečio vardas.

Garbės prelatas Antanas Maskeliūnas buvo žmonių mylimas Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas. Būdamas inteligentiškas ir aukštos dvasinės bei moralinės kultūros žmogus, jis ilgus metus buvo dvasiniu ir moraliniu autoritetu zanavykų krašto žmonėms. Prelatas buvo vienas iš pirmųjų, kuris Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjo dėstyti tikybą mokykloje. Jis buvo pirmasis Vilkaviškio vyskupijoje, kuris pasiryžo atstatyti karo metu sugriautą bažnyčią ir 1995 m. rugpjūčio 26 d. buvo konsekruota prelato rūpesčiu naujai atstatyta Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

Sausio 11 d. garbės prelatas Antanas Maskeliūnas bus pašarvotas Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį Sintautų bažnyčioje bus aukojamos sausio 12 d. 18 val. ir prieš išlydint į Vilkaviškio katedrą sausio 13 d. 8 val.

Sausio 13 d. velionis bus atlydėtas į Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą, kur 12 val. bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios. Po Šv. Mišių garbės prelatas Antanas Maskeliūnas, kaip pats pageidavo, bus palaidotas katedros šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija

««« atgal