Naujienos

Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje

Gegužės 13 d. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje vyko graži iškilmė. Kartu su Šiluvoje iš visos Lietuvos susirinkusiais piligrimais, susivienijus su popiežiaus Pranciškaus ir milijono Fatimos maldininkų malda, šventėme Fatimos Marijos apsireiškimų 100 -ąsias metines. Taip pat paminėjome ir kun. J. Zdebskio 88-ąjį gimtadienį. Šventei vadovavo Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Iškilmingoje visuotinėje maldoje, atnašų procesijoje dalyvavo aktyviausi parapijiečiai, svečiai. Pamokslininkas akcentavo Fatimos Marijos apsireiškimo prasmę ir kun. J. Zdebskio ypatingą pamaldumą Švč. M. Marijai. Tėvelis Juozas čia, šiame kukliame Lietuvos kampelyje, tarsi vykdęs Fatimos Marijos paliepimus. Jis buvęs didelis Eucharistijos garbintojas, Rožinio maldos mylėtojas. Rusijos platybėse lankęs kareivius, tremtinių šeimas, ruošęs vaikus Pirmąjai Komunijai, vedęs jaunimui rekolekcijas , pirmaisiais mėnesio penktadieniais lankęs ligonius. Anot kun. Mariaus, jis esantis dalininkas tos Fatimos Marijos paslapties. Tėvelio gražiausi žodžiai skirti Šventąjai Mergelei: „Kas man lieka, jei ne prisiglausti prie Motinos -/ silpnučiam vaikeliui kas belieka daugiau?/ Ir šis žinojimas, kad aš Tavo,/ kad visa, kas mano – Tavo – / yra mano didžioji viltis.“

Kunigas J. Zdebskis perėmęs ir arkivyskupo T. Matulionio misijas. Būsimojo palaimintojo skelbtą kančios ir laisvės, žmogaus orumo kryžių, Tėvelis nešęs toliau. Pamokslininkas linkėjęs nieko nebijoti, sekti Tėvelio Juozo pavyzdžiu, būti karžygiais, Lietuvos ateities vilties kareiviais. Suprasti, jog gražiausias projektas esančios dvi žmogaus rankos, galinčios daugiausia padaryti Lietuvos labui, savo ir vaikų ateičiai.

Po Šv. Mišių vyko iškilminga procesija. Joje buvo nešama Fatimos Marijos statula, kurią pernai Šlavantų bažnyčiai padovanojo Jungevičių šeima. Kalbėta viena Rožinio dalis. Pasibaigus paslapčiai, keitėsi nešėjai, aktyviausi parapijiečiai. Po procesijos vyko gegužinės pamaldos.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas paskelbė dar vieną svarbų skelbimą, jog pradedant nuo birželio mėnesio, kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį 12 val. Šlavantų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, prašant, kad kun. J. Zdebskis būtų iškeltas į altorių garbę.

Pasibaigus iškilmei, išeinantiems maldininkams jaunimas dalijo lankstinukus, skirtus kun. J. Zdebskio atminimui, o taip pat ir būsimojo palaimintojo arkv. T. Matulionio lankstinukus ir paveiksliukus.

Šventoriuje vyko suneštinė agapė.

Prieš ir po Šv. Mišių buvo galima aplankyti naujais eksponatais papildytą kun. J. Zdebskio memorialinę ekspoziciją.

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal