Naujienos

Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje (2018 05 20)

Metelių parapijoje, legendomis apipintoje Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje gegužės 20 d. buvo švenčiami Sekminių atlaidai. Į atlaidus susirinko ne tik Metelių, bet ir aplinkinių parapijų bei šią vietovę pamilę, maldininkai iš visos Lietuvos. Šv. Mišias koncelebravo Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Liškiavos parapijos klebonas Jonas Cikana, Šventežerio parapijos klebonas kan. Egidijus Juravičius. Metelių parapijos klebonui kan. Vytautui Prajarai talkino ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris Linas Baltrušaitis, Simno parapijos klebonas, kan. Raimundas Žukauskas, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas. Šventėje dalyvavo Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis, Seirijų seniūnijos seniūnė Česlova Šmulkštienė, Šventežerio seniūnijos seniūnė Aldona Burbienė. Vyskupas, nuoširdžiai pasveikinęs atlaidų dalyvius, ragino melstis už sutvirtinamuosius, į maldas įtraukti savas intencijas. Homilijoje priminė Senąjame Testamente aprašomą Šv. Dvasios veikimą jai dalyvaujant pasaulio kūrime, išrenkant Mariją Jėzaus Motina ir kt.

Jo Ekscelencija pasidalijo įspūdžiais, patirtais nesenos piligrimystės metu Šv. Žemėje: Nazarete, prie Jordano upės ir kitose vietose. Jo paminėti Šv. Dvasios veikimo momentai atskleidžiantys, kokie jie yra svarbūs mūsų išganymo plane. Taip pat jame esantis labai svarbus Krikštas, kurio metu tampame Dievo vaikais. Toliau – Sutvirtinimo sakramentas. Nuo to laiko, kai Šv. Dvasia nusileido ant žemės ir pasiekė ten susirinkusiųjų žmonių širdis, o vėliau, kai apaštalai, uždėję ant galvos rankas, ją perduodavo kitiems, taip dabar, vyskupas uždėdamas rankas ir atlikdamas Sutvirtinimo sakramento apeigas, perduoda Šv. Dvasios dovanas sutvirtinamiesiems. Homiletas priminė dienos Evangelijoje (Jn 20, 19-23) Kristaus palinkėjimą mokiniams: „Ramybė jums“. Įvardijo, jog ir šiandien Šv. Dvasia yra Ramybės dvasia. Įvairiose kasdienėse nemaloniose, nepalankiose gyvenimo situacijose Viešpaties atsiųstas pažinimas ir žinojimas apie Šv. Dvasios veikimą, turint laisvą apsisprendimo valią, galime priimti jos siunčiamas dovanas arba ne. O jos siunčiama pagalba ateinanti mums taip, kaip Dievui esą geriausia. Kai mes esame gėrio pusėje, visada perprantame blogį.

Paanalizavęs Šv. Rašto dienos skaitinius, vyskupas akcentavo, jog svarbiausia žinia suprasti, kad Dievo malonė mus veikia, tik reikia šiek tiek pažinti tikėjimo dalykus, į juos gilintis. Kita žinia – Šv. Dvasios dovanos suteikiamos bendram labui. Turime būti atviri joms. Kai šeimoje, bendruomenėje, asmeniškai savo širdyje kyla įvairūs kofliktai, nesutarimai, neramumai, reikia siekti ramybės. Reikia stengtis ją atstatyti, į ją sugrįžti. Linkėjo gilinti tikėjimo žinias. Maldos pagalba, bendrystėje su Viešpačiu galime perprasti svarbius dalykus ir ramybė visad sugrįž. Vyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė Metelių, Šventežerio, Liškiavos jaunuomenei bei keletui sutuoktinių. Šventinę atmosferą palaikė ir padėjo Dievui dėkoti, jį garbinti, ir garsus Dzūkijoje Krosnos parapijos choras, vadovas Audrius Kričena.

Kan. V. Prajara nuoširdžiai dėkojo Jo Ekscelencijai, kunigams ir maldininkams už maldos bendrystę. Dėkojo vadovams, parapijos žmonėms, visiems talkininkams už pagalbą ruošiantis atlaidams, už gerumą ir paramą, už maldas. Palinkėjo, kad Šv. Dvasia įkvėptų visiems gerų darbų troškimą ir šventesnį gyvenimą. Atlikus visas Sekminių atlaidų apeigas, jaunuoliams buvo išdalinti Sutvirtinimą liudijantys dokumentai. Taip pat vyskupas įteikė jiems informacinius lankstinukus apie būsimą popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu Vilniuje. Kartu su vyskupu įsiamžinta nuotraukose.

„sekmines1.JPG

„sekmines2.JPG

„sekmines3.JPG

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal