Naujienos

Primicijinės kun. Valdemaro Mačio šv. Mišios Kazlų Rūdoje

Šių metų liepos 1 d., Sekmadienį, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje pirmąsias šv. Mišias aukojo naujai įšventintas kunigas Valdemaras Mačys. Drauge koncelebravo kun. Jonas Cikana, kun. Juozas Kaminskas ir kun. Ignas Plioraitis. Šv. Mišių intencija – už parapiją, mokytojus, seminarijos dėstytojus.

Evangeliją aiškino kun. J. Cikana. Kelios mintys iš homilijos:
Dievas ateina dalinti malones ir jas dalina. Daugiau malonių išlieja žmonėms, nei angelams. Net sūnų atidavė už mus. Velnias supavydėjo, kad Dievo karalystės paslaptys apreikštos žmonėms, o angelai trokšta į tai pažvelgti ir negali. Kunigystės šventimuose slypi didelė paslaptis.
Minia spaudžia Jėzų, bet tik du žmonės žino ko nori iš Jėzaus. Kas prisilietė? Visa minia liečiasi prie Jėzaus be tikėjimo, o moteris prisilietė su tikėjimu. Jėzus ją pastebėjo. Pas Jemirą – prikelia mergaitę. Iš kur Jėzus ima jėgos stebuklams? Evangelijoj parašyta iš kur ima jėgos: tai malda. Malda tai santykis ir darbas. Bet kai kas sakytų: jei jis Dievo Sūnus, tai ko jam melstis? Bet stebuklai tikrai įvyko tik dėl to, kad meldėsi. Žmogus be maldos – nesusitiks su Jėzumi, neturės santykio.
Santykyje su Jėzumi žmogui nėra negalimų dalykų ir turime būti pertekę dosnumo. Kad duotum reikia turėti, o turėti galima tik meldžiantis. Turi būti kunigo ir bendruomenės malda. Ir turime tiek kunigų, kiek meldžiame. Jei trokštame šventų kunigų – kibkime į darbą. Melskimės. Tai kartu yra ir krikščionio pramoga – ilsėtis Dievo artumoje.
Dėkokime Viešpačiui už tuos kurie meldžiasi. Ir raskime akimirkų maldai.

Po šv. Mišių kun. V. Mačys teikė primicijinį palaiminimą. Vėliau sveikinimo žodį tarė pal. J. Matulaičio draugijos nariai, Marijos legiono atstovai, giminės ir parapijiečiai.

Džiaugiamės kunigu Valdemaru Mačiu ir kviečiame už jį melstis.

Rūta Jurkšaitė

««« atgal