Naujienos

Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas

2018-10-07 Prienų rajone, Veiveriuose vyko Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas ir memorialinės lentos Tauro apygardos partizanams šventinimas. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišios Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. Vėliau ant Skausmo kalnelio vyko šaulės, tremtinės ir sąjūdietės Dalytės Raslavičienės-Fylerytės (gim.1938 02 02) Istorijos pamoka apie Lietuvos partizanų ir jų ryšininkų veiklą bei Skausmo kalnelio istoriją. Renginio dalyviai galėjo pabuvoti Skausmo kalnelio koplyčios rūsyje, kur yra įrengtas ir sutvarkytas pagal istorinį partizanų Birutės rinktinės štabo bunkeris. Tauro apygardos Birutės rinktinės štabas buvo įsikūręs Veiverių kaime, apie 0,8 km į šiaurės vakarus nuo Skausmo kalnelio. Tai buvo partizanų rėmėjo Kazimiero Daunoro sodyboje, po lauko virtuve įrengtas bunkeris, sunaikintas su štabo pareigūnais 1947 m. rugsėjo 24 d.

Kauno jėzuitų namų vyresnysis bei Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. teol. lic. Aldonas Gudaitis SJ pašventino memorialinę lentą Tauro apygardos partizanams ir po to vyko LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės šaulių priesaika. Nuo Skausmo kalnelio minėjimo dalyviai išlydėjo pilietinio patriotinio žygio dalyvius į Čiudiškes, Mato Šalčiaus tėviškę. Renginio pabaigoje Veiverių šaulių namuose vyko atsiminimų popietė ir vyrų choro „PERKŪNAS“ koncertas.

Renginyje dalyvavo Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kunigas Kazimieras Skučas, Veiverių klebonas kun. Kęstutis Vosylius, LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Prienų raj. meras Alvydas Vaicekauskas, LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės šauliai su jos vadu ats. kpt. Vytautu Žymančiumi, LPKTS nariai, LK kūrėjų savanorių sąjungos Marijampolės skyriaus atstovai, sąjūdiečiai ir kiti garbingi asmenys.

„kalnelis1.JPG

„kalnelis2.jpeg

Visuomenininkas Raimundas Kaminskas

««« atgal