Naujienos

Kunigų piligrimystė į Seinus ir Vygrius

2018 m. spalio 16 d. Vilkaviškio vyskupijos kunigai kartu su savo vyskupu J. E. Rimantu Norvila lankėsi Seinų (Lenkija) vyskupijoje pastarajai minint jos 200 metų įkūrimo sukaktį. Nuo 1818 m. iki 1925 m. Vilkaviškio vyskupija tuometinėje carinės Rusijos imperijoje priklausė Augustavo arba Seinų vyskupijai, tad ši išvyka tapo puikia proga prisiliesti prie savo bažnytinių istorinių šaknų ir išgyvenant kunigiškąją bendrystę - tiek tarpusavyje, tiek šventųjų bendravimo slėpinyje su praeityje vyskupijoje tarnavusiais dvasininkais, besimeldžiančiais toliau už visą Dievo tautą priešais Viešpaties sostą - semtis sau jėgų bei įkvėpimo tolimesnei ganytojiškai veiklai.

Seinų vyskupijos lankymas prasidėjo šv. Mišiomis Seinų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bazilikoje, jų pabaigoje liturgijai vadovavęs vyskupas J. E. Rimantas Norvila Seinų šv. Karalaičio Kazimiero dekanato dekanui, bazilikos klebonui prelatui Zbigniew Bzdak padėkos ir atminimo ženklan įteikė neseniai Baltijos kraštus aplankiusio pop. Pranciškaus ta proga išleistą medalį. XIX a. pab. įrengtoje koplyčioje, kur didelėje pagarboje yra laikoma ir gausiai tikinčiųjų lankoma stebuklingosios Seinų Dievo Motinos Švč. Trejybės statula bei kabo vieno iš Seinų vyskupų - J. E. Antano Baranausko (Seinų vyskupijos ordinaras nuo 1897 iki 1902 m.) - palaidojimą bazilikoje menanti epitafinė lenta, kunigai sugiedojo vieną iš šio garbingo vyskupo sukurtų giesmių Mergelei Marijai, pasimeldė už jo sielą "Viešpaties Angelo" malda.

Šalia bazilikos esančio buvusio domininkonų vienuolyno (1602 - 1795 m., trečiasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas), kuriame nuo 1823 iki 1919 m. veikė Seinų kunigų seminarija, lankymas bei tikslinės istorinės ekspozicijos apžiūrėjimas leido išsamiai susipažinti su turtinga 200 metų Seinų vyskupijos istorija, turėjusia pradžią dar senesnės - Vygrių vyskupijos (1799 - 1818 m.) - dėka. Tad šios pažintinės-piligriminės kelionės pabaigoje buvo aplankyta dar ir buvęs Vygrių kamaldulių vienuolynas (1667 - 1795 m.), kuris, vienuoliams išsikrausčius, būdamas religinio ugdymo ir administraciniu apskrities centru, tapo naujos Vygrių vyskupijos širdimi.

Tokiu būdu paminėjus garbingą Vilkaviškio vyskupijos praeitį, širdyje liko dėkingumas Dievui už visas Jo suteiktas malones bei džiugus pasitikėjimas Juo tolimesnėje kunigiškoje tarnystėje.

„1016.jpeg

„10166.jpeg

Kun. Arvydas Jakušovas

««« atgal