Naujienos

Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas

Lapkričio 18 d. Šunskų Šv. Marijos Magdelietės bažnyčioje buvo paminėtos vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus, kilusio iš Šunskų parapijos, 72 - osios mirties metinės.

Besirenkančius į pamaldas parapijiečius ir svečius pasitiko bažnyčios choristų giesmės, sakralias melodijas klavišiniais ir violančele vinguriavo jaunos šunskietės Kornelija ir Lukrecija Kalinauskaitės. Klebonas kun. Deimantas Brogys prieš šv. Mišias pakvietė bendruomenės atstovus atidengti ir pašventino vyskupo V. Borisevičiaus portretą. Jis pakabintas šoninės sienos nedidelėje nišoje, greta jau ankstesniais metais pritvirtintos memorialinės lentos, informuojančios, jog iš Šunskų parapijos kilęs Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkų kaime, 1940 m. kovo 10 d. konsekruotas vyskupu. 1946 m. lapkričio 18 d. NKVD Karo tribunolo nuosprendžiu sušaudytas.

Geradarių iniciatorių ir rėmėjų rūpesčiu vyskupo V. Borisevičiaus portretas Šunskus pasiekė prieš kelias dienas iš Airijos. Nutapė jį žinomas airių dailininkas Tom Byrne, Airijos lietuvių katalikų misijos kapeliono kunigo Egidijaus Arnašiaus iniciatyva. Dailininkas savo kūrinį spalio pabaigoje buvo pristatęs Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje, o spalio 28 d. (vieną sekmadienį) juo gėrėjosi Dublino lietuviai šv. Andriejaus bažnyčioje. ( Šis dailininkas anksčiau yra nutapęs vyskupo Pranciškaus Ramanausko portretą).

Homilijoje kun. D. Brogys priminė vyskupo kankinio gyvenimo ir aukos kelią, savo tarnystės šioje parapijoje neilga patirtimi akcentavo, kad Viešpats gerus darbus daro per kasdien sutinkamus žmones. Gi mūsų kankiniai duoda pavyzdį, kaip išlikti, ištverti ir nepalūžti sunkiausiomis aplinkybėmis. Pamokslininkas išreiškė mintį, jog šventumo siekis nesvetimas kiekvienam, ir visų pirma tai – kasdieninių pareigų atlikimas su meile, sąžiningai. Kvietė maldoje vyskupo Vincento paklausti, kaip rasti stiprybės apsispręsti už draugystę su Jėzumi. Šv. Mišių pabaigoje visiems buvo padalinta informacinė medžiaga - vyskupo V. Borisevičiaus gyvenimo aprašymas - ir kartu sukalbėta malda – prašymas, kad kankinys vyskupas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę.

Šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir už vyskupo mirusius giminines. Iškilmėse dalyvavo grupelė vyskupo giminaičių iš įvairių vietovių. Jie aplankė ir Šunskų kapinėse palaidotų vyskupo tėvų ir brolio kunigo Kazimiero kapą.

Pašaliečiui kiek sunkiau surasti Bebrininkuose vyskupo V. Borisevičiaus tėviškės vietą ženklinantį kryžių. Tikriausiai niekam lig šiol į galvą neatėjo pasirūpinti tokia kelio nuoroda.

V. Borisevičiaus tėviškėje kryžius (autorius tautodailininkas K. Martinaitis) pastatytas 2002 m., minint vyskupo V. Borisevičiaus 115 –ąsias gimimo metines. Lapkričio 20 d. dalyvaujant gausiam būriui Telšių ir Vilkaviškio kunigų seminarijų klierikų, dėstytojų, kunigų jį pašventino Telšių vyskupas J. Boruta. Tada JE pasakojo apie neseniai atrastą ganytojo paskutinįjį laišką - dvasinį testamentą - sklidiną meilės ne tik draugams, bet ir priešams. Taip pat buvo pagarsinta apie vyskupo V. Borisevičiaus beatifikacijos bylą. Šiandien, kaip ir buvo sakoma prieš šešiolika metų, išlieka tas pats lūkestis: kad nuoširdi malda pasitarnautų paspartinant beatifikacijos bylą.

Tuo tarpu lapkričio 16 d. Telšių kunigų seminarijoje buvo iškilmingai užbaigtas Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos proceso diecezinis lygmuo. Visi surinkti dokumentai ir kita su byla susijusi medžiaga buvo vyskupo Kęstučio Kėvalo ir šios bylos notaro kan. Andriejaus Sabaliausko užantspauduota ir tokiu būdu parengta išvežti į Vatikaną, į Šventųjų skelbimo kongregaciją.

„borisevicius.JPG

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.

««« atgal