Naujienos

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika

Lapkričio 24 d. Marijampolėje Domus Beati namuose vyko PJM draugijos formacijos diena: „Pal. Jurgio pavyzdžiu ieškoti Jėzaus“. Į ją gausiai susirinko PJM draugijos skyrių vadovai, aktyviausi draugijos nariai. Išklausėme dvi konferencijas „Gerosios Naujienos skelbimas per žiniasklaidą“, kurias vedė Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis. Joms pasibaigus, vyko diskusija. Pranešėjas atsakinėjo į klausimus.

Po pietų ses. Onutė Petraškaitė MVS pristatė knygą „NUGALĖK BLOGĮ GERUMU. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimų medžiaga“. Joje sudėta draugijos per 10-metį nagrinėtos 47 temos, kurios siejamos su pamatinėmis krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo tiesomis. Nuo lapkričio mėn. PJM draugijų skyriai susirinkimuose nagrinės temas, sudėtas į šią knygą. Ses. Viktorija Plečkaitytė MVS pristatė knygą Michael E. Gaitley, MIC. „ 33 dienos iki ryto šlovės: Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos.“ Aptarta parodos apie palaimintąjį Jurgį kartu su jo I laipsnio relikvija kelionė po parapijas. PJM draugijos skyriai trumpai pasidalijo aktualijomis ir iškilusiais klausimais. 15 val. bazilikoje prie pal. J. Matulaičio altoriaus meldėmės Gailestingumo vainikėlį ir pasivedimo maldą.

Išklausę kun. L. Baltrušaičio įdomiai pateiktą informaciją apie tai, kaip krikščionis turi save pristatyti viešąjame gyvenime ir internete, užtvirtinome žinią, kad visa galia ateina iš Dievo ir su Juo kartu valdoma atneša geriausių vaisių. Autentiška krikščionio galia visuomet eina su meile ir pasiaukojimu. Tik bendradarbiaudami su pasaulietine žiniasklaida, ieškodami įvairių pateikimo formų, geriau ir plačiau paskleisime krikščioniškąją žinią.

Pasidalinu keletu įžvalgų, kurias konferencijoje pateikė pranešėjas. Labai aktualūs, mums krikščionims, pop. Pranciškaus klausimai: „Jūs negalite valdyti be meilės ir be nuolankumo žmonėms! Ir kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kuris vadovauja privalo savęs paklausti šių dviejų klausimų: "Ar aš myliu savo tautą, kad galėčiau geriau jai tarnauti? Ar aš nusižeminęs ir girdžiu visus kitus, jų skirtingus požiūrius, ir pasirenku geriausią būdą? ".

Bažnyčia privalo ir yra laisva skleisti Evangelinę žinią, socialinį bažnyčios mokymą. Ji parodo, kad didžiausia vertybė visuomet yra žmogaus orumas ir laisvė. Tikintieji, matydami esamą padėtį, gali teisingai vertinti situaciją, ją keisti kaip bendruomenė. Panaudoti galią ir valdžią savo gyvenamoje socialinėje, kultūrinėje, ekonominėje ir politinėje terpėje, kurioje vykdoma jų misija. Mūsų liudijimas turi atspindėti faktą kad krikščionybė nėra nei valstybinė religija, nei religija kuri yra išpažįstama daugumos Lietuvos gyventojų, bet esame ta mažoji Jėzaus kaimenė, kuri tik savo meile ir pavyzdžiu gali būti šių dienų geriausia liudytoja.

Kiekvienas tikintis žmogus turime tvirtai laikytis krikščioniškų pažiūrų. Jas priminė prelegentas: „Aborto ir Eutanazijos atmetimas, žmogaus embriono teisių traktavimas, rūpinimasis šeimos teisėmis, išsilavinimo sistema, vaikų teisių apsauga, kova už išlaisvinimą modernioje vergijoje įkalintiems žmonėms, teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą, ekonomikos vystymasis, kuris tarnautų visų žmonių ir visuomenės gerovei, pagarba socialiniam teisingumui, taikos siekimas.“ Tikintys žmonės yra pasaulio šviesa, jie turi nešti pasauliui tą šviesą, ja dalintis. Toje gausybėje informacijos, skelbiamos socialinėje medijoje, turi būti ir krikščioniškoji žinia. Tą primena Šv. Jonas Paulius II: „Ant kiekvieno namo stogo šiandien stovi po anteną ar palydovinę lėkštę, kurios siunčia ir priima signalus. Mūsų pareiga, kad tarp tų signalų būtų ir žinia apie Dievą.“ O kad būtume džiugūs, tai padės padaryti pranešėjo perskaityta šv. Tomo Moro „ Geros nuotaikos malda“ (Vienas iš variantų). Beje, ją pop. Pranciškus kalba kasdien. „Suteik man, Viešpatie, gerą virškinimą ir taip pat kažką suvirškinimui. Duok man sveiką kūną ir gerą nuotaiką jo išlaikymui. Duok man sielos paprastumą, mokant saugoti visą, kas gera ir lengvai neišsigąstant pamačius blogį, greičiau būdą viską sustatyt į vietas. Duok man sielą, kuri nepažįsta nuobodulio, skundimosi, atsidūsėjimų ir dejavimo ar streso pertekliaus dėl to besipainiojančio po kojomis dalyko, kuris vadinamas „aš“. Duok man Viešpatie gerą humoro jausmą. Suteik man malonę suprasti pokštą, kad atrasčiau gyvenime šiek tiek džiaugsmo ir pasidalinčiau juo su kitais“.

PJMD Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus vadovė Alvyra Grėbliūnienė

„PJMD.jpg

««« atgal