Naujienos

Skelbimas apie Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingą minėjimą Marijampolėje (2006 07 09–16)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingas minėjimas Marijampolės bazilikoje šiais metais prasidės liepos 9 d. ir baigsis liepos 16 d.

Mišios iškilmių savaitėje bus 8 val., 9.30 val., 12 val. ir 19 val., o sekmadieniais – liepos 9-ąją ir 16-ąją – dar ir 11 val.

Šiomis dienomis 9.30 val. ir 12 val. pamaldas organizuoja vyskupijos dekanatai: Mišias koncelebruoja ir pamokslus sako atsakingo dekanato kunigai, gieda jo parapijų chorai, kviečiami gausiai dalyvauti to dekanato tikintieji.

Šiokiadieniais tarp 9.30 val. ir 12 val. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.

Liepos 11 d. 11 val. bazilikoje Mišias švęs Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) XVI pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviai.

Liepos 14 d. 16 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje prasidės programa jaunimui, kurioje numatyta naktinė Švč. Sakramento adoracija, o liepos 15 d. 10 val. – žygis pėsčiomis į Mišias Marijampolės bazilikoje.

Pagrindinės iškilmės – liepos 16 d. 12 val.

Maldų intencijos kiekvienai dienai ir atsakingi dekanatai:

  • liepos 9 d. (sekmadienis) – už žemdirbius, darbininkus ir verslininkus (Tėvai marijonai);
  • liepos 10 d. (pirmadienis) – už žmones, kenčiančius nuo priklausomybių (Alytaus dekanatas, Marijos Legionas);
  • liepos 11 d. (antradienis) – už socialinius darbuotojus ir karitiečius (Aleksoto dekanatas);
  • liepos 12 d. (trečiadienis) – už dvasininkus, vienuoles ir vienuolius bei dvasinius pašaukimus (Šakių dekanatas);
  • liepos 13 d. (ketvirtadienis) – už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir slaugytojus (Lazdijų dekanatas);
  • liepos 14 d. (penktadienis) – už parapijų dvasinį atsinaujinimą (Vilkaviškio dekanatas);
  • liepos 15 d. (šeštadienis) – už jaunimą ir švietimo darbuotojus (Marijampolės dekanatas);
  • liepos 16 d. (sekmadienis) – už šeimas (Tėvai marijonai).

Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių Pastoracinio centro kiemelyje vyks suneštinės vaišės – agapė.

Pagal Apaštališkosios Penitenciarijos potvarkius, Marijampolės bazilikoje pal. Jurgį Matulaitį pagerbiantys tikintieji įprastinėmis sąlygomis (atlikdami sakramentinę išpažintį, priimdami eucharistinę komuniją, pasimelsdami Šventojo Tėvo intencija bei dvasia visiškai atsiribodami nuo prieraišumo prie bet kokios nuodėmės) visuotinius atlaidus šio minėjimo metu gali gauti liepos 9, 12, 16 d. Be to, čia apsilankančios organizuotos maldininkų grupės tomis pačiomis sąlygomis visuotinius atlaidus gali gauti kiekvieną dieną, o pavieniai tikintieji – vieną kartą metuose, jų pačių laisvai pasirinktą dieną.

««« atgal