Naujienos

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Vilkaviškio vyskupijoje (2007 06 09–14)

Per Lietuvą keliaujančios šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos birželio 9–14 d. aplankė visus Vilkaviškio vyskupijos dekanatus, kad tikintieji galėtų pagerbti jas arčiausiai jų esančioje bažnyčioje. Pirmiausia relikvijos buvo priimtos dviejose Šakių dekanato parapijose, kurių pradžia susijusi su vienuolių karmelitų veikla – Griškabūdyje ir Kudirkos Naumiestyje.

Griškabūdžio tikintieji sekmadienį prieš relikvijų atvykimą buvo supažindinti su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės asmenybe ir gyvenimu ne tik žodiniu pasakojimu, bet ir dokumentinio filmo pagalba. Birželio 9 d. priešpietį laukimo nuotaiką liudijo svetingai atvertos bažnyčios durys, rožių kompozicijomis papuošti altoriai, baltais rūbais dėvintys ir taką rožių žiedlapiais barstyti pasirengę vaikai, Griškabūdžio ir aplinkinių parapijų kunigai bei tikintieji, kurių susirinko daugiau nei per Velykas. Atvežtas relikvijorius buvo iškilmingai su giesmėmis įneštas į bažnyčią. Mokytoja Virginija Puskunigienė pristatė šią didžią viešnią – „mažojo kelio“ į šventumą autorę. Ne vienas tikintysis prie relikvijoriaus glaudė rožės žiedą, kuris primins šį maldos susitikimą.

Po dviejų valandų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos varpų skambesiu ir tikinčiųjų malda buvo išlydėtos į Kudirkos Naumiestį, kur jas taip pat pasitiko ne vien parapijiečiai, bet ir svečiai maldininkai. Klebonas kan. Donatas Jasulaitis susirinkusiems kalbėjo apie šventųjų relikvijų gerbimo tradiciją ir jos prasmę, o parapijos jaunimas, vadovaujamas mokytojos Dalios Viltrakienės, atliko montažą „Teresėlės žinia“, pristačiusį šventosios gyvenimo, tikėjimo, dvasinio augimo kelią. Šv. Mišiose kan. Donatas Jasulaitis priminė visuotinį pašaukimą į šventumą, apie kurį kaip gyvi pavyzdžiai byloja ir šventieji. Išlydint šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas tikinčiųjų beriami rožių žiedlapiai išreiškė ne tik pagarbą, bet ir prašymą rožių lietaus, šventosios žadėto atsiųsti iš dangaus.

Vakare Vilkaviškyje relikvijų kartu su vilkaviškiečiais laukė virš 500 vyskupijos Sielovadininkų suvažiavimo dalyvių, aktyviausiai talkinančių įvairių parapijų gyvenime ir susirinkusių iš visų dekanatų, taip pat vysk. Rimantas Norvila, vysk. Juozas Žemaitis MIC ir apie 50 kunigų. Laukimas atsispindėjo žmonių veiduose: tiek suaugusiųjų, tiek ir mažųjų Jėzaus draugų, šiais metais priėmusių Pirmąją komuniją, saujose laikančių rožių žiedlapius ir susirūpinusių, kad jie pasiektų „mažojo kelio“ mokytoją. Relikvijas įlydėjus į katedrą, buvo prisimenama šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimo istorija, skaitomos ištraukos iš jos rankraščių, giedamos giesmės, litanija, iškilmingai švenčiama Eucharistija. Po šv. Mišių žmonės artinosi prie šventosios su savo maldomis ir prašymais, atodūsiais ir ašaromis. Per visą šviesią birželio naktį prie relikvijų pakaitomis meldėsi dekanato parapijų, vilkaviškiečių maldos grupių tikintieji. Ankstyvą rytą relikvijorių įspūdingai apšvietė kylančios saulės spindulys, o žmonių veiduose matėsi džiaugsmas ir ramybė. Skaitomas šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mintis keitė smuiko, gitaros, vargonų garsai, mokytojos Vilmos Anelauskienės giedama giesmė. Ses. Bernadeta Mališkaitė SJE katechezėje kalbėjo apie šventumo esmę ir ragino jo siekti savo konkrečioje aplinkoje, o Ramūnas Aušrotas pasidalino mintimis apie šventumą šeimoje. Mokytojos Jolitos Sinkevičienės paruoštoje kompozicijoje „Teresėlės gyvenimas ir pašaukimas“ trys skaitovų kartos simbolizavo tris šventosios gyvenimo etapus: vaikystę, gyvenimą po mamos mirties iki Karmelio ir žengimą dvasinės brandos keliu karmeličių vienuolyne. Žodžius lydėjo relikvijoriaus papuošimas rožių vainiku, giesmė. Šv. Kūdikėlio Jėzaus relikvijų pagerbimas Vilkaviškyje užsibaigė pagrindinėmis vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinių minėjimo šv. Mišiomis su Devintinių procesija miesto gatvėmis, dalyvaujant vysk. Rimantui Norvilai, vysk. Juozui Žemaičiui MIC, apie 40-čiai kunigų ir įvairių parapijų tikintiesiems.

Birželio 10 d. po pietų Marijampolės šv. arkang. Mykolo bazilikoje šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas pasitiko vysk. Juozas Žemaitis MIC, dekanato kunigai ir tikintieji. Vyskupas priminė pagarbos šventųjų relikvijoms prasmę ir prašė Lizjė šventosios užtarimo, kad greičiau šventuoju būtų paskelbtas ir pal. Jurgis Matulaitis, kurio palaikai ilsisi bazilikoje. Svečias iš Vilniaus t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius FJ katechezėje ragino tikinčiuosius semtis išminties iš šios Bažnyčios Mokytojos, siekiant besąlygiškos ir nesavanaudiškos meilės, apimančios net ir priešus. Žmonės lietė relikvijorių rankomis, dėjo prie jo gėles, ir tuo būdu prašydami šventosios užtarimo. Po vakaro šv. Mišių bei Švč. Sakramento adoracijos maldos budėjimas tęsėsi iki ryto. Nauja diena buvo pradėta bendra seserų vienuolių ir tėvų marijonų švenčiama Rytmetine valandų liturgija. Malda, giesmės bazilikoje netilo iki atsisveikinimo šv. Mišių, kurias aukojo vysk. Rimantas Norvila, vysk. Juozas Žemaitis MIC, dekanato kunigai. Po to, giedant šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės litaniją, relikvijas išnešė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai, ir jos buvo išlydėtos į Lazdijų dekanatą.

Birželio 11 d. popietę Lazdijuose relikvijorių tikintieji pasitiko Nepriklausomybės aikštėje ir iškilmingai atlydėjo į bažnyčią, kur šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimą, dvasingumą ir pačias relikvijas pristatė dekanas kan. Vytautas Prajara, kun. Vytautas Juozas Insoda ir kun. Egidijus Juravičius. „Karmelio gėlelė“ buvo priimta su dzūkišku nuoširdumu. Lazdijų dekanato parapijų tikintieji pakaitomis vadovavo maldos budėjimui per visą naktį ir rytojaus priešpietį, o atsisveikino iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, pamoksle pabrėžęs šventosios nuolankumą, ištikimybę Viešpačiui ir jo duotam pašaukimui, tarnaujančią meilę.

Birželio 12 d. po pietų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas Alytuje, Rotušės aikštėje, tikintieji pasitiko, laikydami rankose baltas rožes – miesto simbolį, pavaizduotą jo herbe. Iškilmingoje procesijoje į šv. Angelų Sargų bažnyčią relikvijorių nešė Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai. Kaip ir kituose dekanatų centruose, bendravimas su šv. Kūdikėlio Jėzaus Terese tęsėsi visą parą. Lizjė šventąją pažinti padėjo ses. Rozanos Graulich katechezės, pristatančios jos pašaukimą Bažnyčios širdyje būti meile, taip pat „mažąjį kelią“ į šventumą. Tikintieji šventė Valandų liturgiją, kalbėjo rožinį, meldėsi už dvasinius pašaukimus ir išgydymą, klausėsi sakralinės muzikos. Alytaus dekanato kunigai koncelebravo šv. Mišias už parapijų šeimas, ligonius. Švenčiant Eucharistiją, giedojimą vedė Alytaus miesto parapijų chorai. Po šv. Mišių, kurioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila, relikvijos išlydėtos į paskutinę sustojimo vietą Vilkaviškio vyskupijoje – Prienus.

Birželio 13 d. po pietų Prienuose prasidėjusiame ir iki ryto trukusiame šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės pagerbime ir maldoje kartu su ja dalyvavo prieniškiai ir kitų Aleksoto parapijų maldininkai. Daug tikinčiųjų šventė Atgailos sakramentą. Birželio 14 d. po šv. Mišių su Vilkaviškio vyskupu ir dekanato kunigais šventosios relikvijos išlydėtos į Telšių vyskupiją.

««« atgal