Naujienos

Mirė prel. jubil. Juozas Šeškevičius (1921 11 18 – 2008 07 04)

Liepos 4 d. Brazilijoje mirė prel. jubil. Juozas Šeškevičius, šiame krašte gyvenęs ir dirbęs daugiau nei 50 metų, priklausęs Vilkaviškio vyskupijai.

Prel. Juozas Šeškevičius gimė 1921 m. lapkričio 18 d. Višakio Rūdoje, Marijampolės apskrityje. 1946 metais Kemptene (Vokietija) baigė gimnaziją ir įstojo į Freiburgo universitetą, kuriame studijavo filosofiją, psichologiją, istoriją ir geografiją. Vėliau perėjo į teologijos studijas.

Gyvendamas Freiburge, buvo Studentų ateitininkų draugovės pirmininku ir Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos nariu socialiniams reikalams.

1947 metais pradėjo rašyti. Bendradarbiavo „Ateityje“, „Drauge“, „Mūsų Lietuvoje“, „Eglutėje“ ir kituose leidiniuose.

1950 metais popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete Romoje (Italija) gavo filosofijos bakalauro, o 1954 metais – teologijos licenciato laipsnį.

1953 m. liepos 12 d. Juozas Šeškevičius Romoje buvo įšventintas kunigu. 1954 metais paskirtas šv. Juozapo parapijos vikaru San Paulo (Brazilija) mieste, Vila Zelina rajone. Čia pagyvino ir išplėtė moksleivių ateitininkų veiklą, įtraukdamas į ją visų lietuviškų rajonų jaunimą. Ruošė jaunimo vakarus su lietuviškais vaidinimais. Perorganizavo lietuvių kalbos pamokas platesniu mastu, pakviesdamas mokyti be atlyginimo visą eilę mokytojų. Suorganizavo lietuviškas pamokas ir kituose rajonuose.

Režisavo kitų autorių ir savo parašytus veikalėlius, įtraukdamas visus lietuviškų pamokų lankytojus.

Paskutiniu metu gyveno Šv. Pauliaus kunigų namuose San Paule.

Prel. jubil. Juozas Šeškevičius buvo pašarvotas Vila Zelina šv. Juozapo bažnyčioje, kurioje ilgus metus darbavosi. Liepos 5 d. laidotuvių šv. Mišias aukojo San Paulo arkivyskupas kard. Odilo Pedro Scherer.

Vėliau urną su prel. jubil. Juozo Šeškevičiaus palaikais planuojama parvežti į Lietuvą.

Uoliai vykdęs sielovadinę ir visuomeninę veiklą tarp Brazilijos lietuvių, tegul ilsisi ramybėje.

Pagal Lietuvių enciklopedija 29, Lietuvių enciklopedijos leidykla, South Boston 1963, 423.

««« atgal