Naujienos

Apginta teologijos daktaro disertacija (2013 12 16)

Gruodžio 13 d., Romoje, popiežiškąjame Grigaliaus universitete, Vilkaviškio vyskupijos kunigas Virginijus Grigutis apgynė teologijos (misiologijos studijų kryptis) daktaro disertaciją tema – „Liaudiškasis pamaldumas Lietuvoje: tradicija, kontekstas, atnaujinimas“ (La pietà popoliare in Litunia: tradizione, contestualizzazione, aggiornamento).

Kandidatas teologijos daktaro laipsniui įgyti pabrėžė, kad tradicija, kontekstas ir atnaujinimas yra trys raktiniai žodžiai, kurie kaip ryškiausi keliai driekiasi visame darbe bei padėjo atpažinti ir įvardinti kryptis, mąstant apie liaudiško pamaldumo atnaujinimą Lietuvoje. Kun. V. Grigutis akcentavo, kad norint naujos kartos žmonėms kalbėti apie liaudiškojo pamaldumo formas būtina remtis naujosios inkultūrizacijos metodu, kadangi naujoji karta liaudiško pamaldumo patirties jau nebeatsineša ir šeimos, tik retai kur karta tai perduoda kartai.

Pirmoje darbo dalyje aptariama liaudiško pamaldumo formos bei jų praktikavimas sovietinės okupacijos metais, laike, kuomet tikėjimas Dievu buvo norėtas ištrinti iš katalikų širdžių ir gyvenimo.

Antroje darbo dalyje buvo aptarti Magisteriumo dokumentai, bylojantys apie liaudiškąjį pamaldumą bei pristatyta pasirinkta mokslinio darbo metodika.

Trečioji dalis buvo skirta Luzbetak metodologijos pritaikomumui, ypatingą dėmesį kreipiant į kultūrą misijų strategijos kontekste.

Paskutinioji darbo dalis – įžvalgos ir tam tikros pastoracinio kelio kryptys liaudiškojo pamaldumo sklaidai posovietinėje Lietuvoje.

Po darbo pristatymo, gynimo komisijos pirmininkas prof. Milan Žust, padėkojo kandidatui ir pakvietė darbo vadovą prof. Micheael Fuss tarti žodį. Darbo vadovas pasidžiaugė darbu, padėkojo kun. V. Grigučiui už kruopštumą bei kantrybę ruošiant disertaciją. Kandidatas atsakė į pateiktus klausimus ir pasirengė oponento prof. Germano Marani įžvalgoms. Profesorius perteikė mintį, kad su dideliu susidomėjimu perskaitė darbą, kurio tema tarptautiniu lygiu nėra nagrinėta ir apie liaudiškąjį lietuvių pamaldumą darbas Grigaliaus universitete ginamas pirmą kartą. Oponentas kandidatą kvietė gilesniam posovietinio konteksto aptarimui ir liko didžiai patenkintas pateiktais atsakymais.

Apibendrinant tenka pasakyti, kad viena iš pagrindinių kun. Virginijaus Grigučio darbe randamų rekomendacijų – piligriminės kelionės. Ne tik į jau pažįstamas vietas, kurios turi gilią tradiciją, bet taip pat nauji evangelizavimo momentai, tokie, kaip pasaulinės, Lietuvos ar atskirų vyskupijų jaunimo dienos.

Darbo gynimo pabaigoje kun. Virginijus padėkojo profesoriams, tame tarpe ir gynime dalyvavusiam prof. kun. Vidui Balčiui, popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektoriui kun. Audriui Arštikaičiui, kalbos redaktorei, savo bičiuliams besimokantiems Romoje bei šia proga draugams kunigams specialiai atvykusiems iš Lietuvos.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal