Naujienos

Kanauninko Gvidono Dovidaičio auksinis tarnystės jubiliejus (2014 04 11)

Sekmadienį, balandžio 6 d., Lazdijų šv. Onos bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo du vyskupai: Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei Lazdijų parapijos kanauninkas Gvidonas Dovidaitis, minintis 50 metų kunigystės jubiliejų.

Pradžioje šv. Mišių vysk. J. Žemaitis įteikė kanauninkui simbolinę lazdą su kryžiumi - kaip senatvės ramstį, kuria tarytum pats Viešpats Jėzus Kristus padės pasiekti amžinybę; ant galvos uždėjo garbės vainiką.

Kanauninką su gražia tarnystės sukaktimi sveikino abu vyskupai emeritai, rajono meras Artūras Margelis, parapijoje veikiančios grupelės, Pastoracinė taryba. Bažnyčios choristai sugiedojo giesmę, Šeimos centras taip pat paskyrė specialų muzikinį kūrinį. Daug šiltų žodžių kanauninkui išsakė ir Lazdijų parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, pasveikinęs G. Dovidaitį puokšte, sudaryta iš 50 skirtingų rožių, simbolizuojančių ir skirtingus tarnystės metus.

Visi pasisakiusieji kalbėjo apie kanauninko nuveiktus darbus, įkurtą Šeimos centrą bei dvasines jo savybes – atsidavimą kunigo pašaukimui, pareigingumą, nuoširdumą, tiesos sakymą į akis. Apie šią iškilią asmenybę išleista knyga „Kanauninkas Gvidonas Dovidaitis“.

Susirinkusieji linkėjo, kad kanauninkas nesustotų ties 50 metų riba, o ir toliau tarnautų Dievui bei žmonėms.

Dalia Nemunytė

Nuotraukos – Almos Narušytės.

„Kanauninkui G. Dovidaičiui 50“
„Kanauninkui G. Dovidaičiui 50“

««« atgal