Naujienos

Kristaus dangun įžengimo šventė Kybartuose (2014 06 06)

Birželio 1 d., sekmadienį, 12 val., Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje aukotos šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, kartu meldėsi generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, klebonas kun. Vaidotas Labašauskas, prel. Vytautas Gustaitis, prel. Juozas Pečiukonis, kun. Vytautas Sakavičius, kun. Vaclovas Stakėnas, gausus būrys parapijiečių bei svečių.

Švenčiant Šeštinių – Kristaus dangun įžengimo – šventę, kelios dešimtys jaunuolių priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Priėmusieji Šventosios Dvasios ženklą yra kviečiami priimti ir Jos dovanas, kurios padeda sutvirtintajam tapti žemės druska ir pasaulio šviesa (Mt 5, 13-14).

Dar viena priežastis išskirianti šį sekmadienį iš kitų – Tėvo diena. Pamokslo metu prel. V. Gustaitis gražiai sujungė visas šventes: Šeštinių iškilmę, Sutvirtinimo sakramento teikimą, Tėvo dieną bei kun. V. Stakėno jubiliejų. Kybartų mieste gerai žinomas kun. Vaclovas, šį sekmadienį šventęs garbingą 80-ties metų jubiliejų, jau daugiau nei 25-erius metus atlieka kunigišką tarnystę Kybartų parapijoje. Sekmadienį jam įteiktas popiežiaus Pranciškaus palaiminimas.

Baigiantis šv. Mišioms kunigą-jubiliatą pasveikino parapijiečiai ir svečiai. Skaitytos Respublikinio „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rašinių konkurso I-os vietos prizininkės, abiturientės Rūtos Vaičelionytės rašinio ištraukos apie kun. V. Stakėną savu laiku įsitraukusį į rezistenciją. Rašinio ištraukas skaitė Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos istorijos mokytojai Juozas ir Genia Jurkynai bei pati rašinio autorė.

Kun. V. Stakėnas padėkojo buvusiam klebonui kun. V. Sakavičiui, dabartiniam klebonui kun. V. Labašauskui bei visiems susirinkusiems už sveikinimus. Palaiminimu, šv. Mišių dalyviai apdovanoti Šventosios Dvasios malonėmis, išsiųsti liudyti Jėzų Kristų visai kūrinijai.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal