Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus Vilkaviškio vyskupijoje apžvalga

Pradžia

2007 m. birželio 28 d., vadovaudamas šv. Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarių liturgijai šv. Pauliaus bazilikoje Romoje, popiežius Benediktas XVI paskelbė, kad nuo 2008 m. birželio 28 d. iki 2009 m. birželio 29 d. visoje Katalikų Bažnyčioje bus švenčiami šv. apaštalo Pauliaus metai. Tokiu būdu siekta įprasminti šio garbingo Evangelijos skelbėjo gimimo 2000 metų jubiliejų.

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą, 2008 m. birželio 29 d. Vilkaviškio katedroje susirinkę atstovai iš visų vyskupijos parapijų kartu su visa Bažnyčia pradėjo metus su šv. Pauliumi. Tikintieji išklausė ganytojo žodį, kuris tą dieną buvo paskelbtas kiekvienoje vyskupijos bažnyčioje, kviesdamas įsijungti į įvairias su šv. Pauliaus asmeniu susijusias sielovadines iniciatyvas. Iš vyskupo rankų visų parapijų atstovai gavo aliejines lempeles, kad jos degtų bažnyčiose per pagrindines pamaldas ir liudytų, jog visi drauge budi, švenčia, priima šį malonės metą.

Paroda

Pats didžiausias savo išmatavimais, svoriu, ir jau vien todėl negalėjęs likti nepastebėtu Tautų apaštalo gimimo 2000-ųjų metų akcentas – tai paroda apie šv. Paulių. Ją parengė Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras. 15 parodos stendų pristato šv. Pauliaus asmenį ir jo skelbiamą žinią. Tekstai, iliustracijos, žemėlapiai kalba apie apaštalo kilmę, aplinką, kurioje jis augo, apie jo pirmuosius gyvenimo žingsnius ir siekius, atsivertimą kelyje į Damaską, apaštalines keliones, kankinystę. Paroda taip pat supažindina su šv. Pauliaus maldos bruožais, jo aprašytomis charizmomis, dvasinės kovos ginklais, himnu meilei, kitomis iškiliomis mintimis.

Paroda apie šv. Paulių ŠakiuoseŠios parodos buvo parengti du komplektai, kad per metus su šv. Pauliumi jie suspėtų aplankyti visas vyskupijos parapijas. Paroda pasiekė ne tik parapijines bažnyčias: ji aplankė taip pat Pilnų namų bendruomenę, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotąjį pėstininkų batalioną Alytuje, Alytaus šv. Benedikto gimnaziją, Kauno Rokų ir Piliuonos vidurines mokyklas, Zapyškio biblioteką, Viršužiglio koplyčią. Paroda nebuvo vien tik tyliai pervežama iš vienos vietos į kitą: susirinkusiems tikintiesiems ją pristatydavo, tarsi „prakalbinti“ padėdavo kunigai, diakonai, klierikai, vienuoliai ir pasauliečiai. Labai dažnai tikybos mokytojai atvesdavo atskiromis klasėmis savo mokinius ir juos supažindindavo su paroda. Vieni iš mažiausių jos lankytojų buvo Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ auklėtiniai.

Parodą lydėjo ir kita vaizdinė medžiaga su jai demonstruoti skirtomis multimedijinėmis priemonėmis. Tai kelios dalys dokumentinio filmo „Kristaus pėdomis“, pasakojančio apie Šventąją Žemę, apie vietas, įvykius, susijusias ir su šv. Pauliaus gyvenimu bei skelbimu. Taip pat specialiai apaštalo metams buvo paruošti ir išleisti diskai su iliustruotais ir įgarsintais šv. Pauliaus gyvenimo, jo laiškų pristatymais bei apmąstymu, kviečiančiu kartu su Tautų apaštalu ieškoti atsakymo į svarbius šių dienų gyvenimo klausimus. Šie diskai ir vėliau pasitarnaus vyskupijos tikybos mokytojams, parapijų katechetams, ugdantiems jaunąją Bažnyčios kartą.

Leidiniai

Kiekvienai vyskupijos parapijai buvo atspausdinti rinkiniai su apaštalo Pauliaus metams skirtomis katechezėmis, meditacijomis ir visuotinėmis maldomis įvairiam liturginiam laikui. Jų tekstus pagal apaštalo mintis parengė įvairūs asmenys – vienuolės, kunigai, pasauliečiai.

Nuo šv. Pauliaus metų pradžios kas mėnesį 11000 tiražu buvo leidžiamas 4 puslapių laikraštėlis „Apaštalo Pauliaus metai Vilkaviškio vyskupijoje“. Jis siekė geriau supažindinti su šv. Pauliumi, kviesdamas kasdien maldos dvasioje skaityti jo laiškus, sudarančius svarbią Naujojo Testamento dalį, pateikdamas įvairių pašaukimų žmonių mintis apie apaštalui rūpėjusias temas, taip pat pristatydamas su šiuo jubiliejumi susijusių įvykių vyskupijoje apžvalgą bei kai kuriuos šv. Pauliaus metų visuotinėje Bažnyčioje atgarsius.

Kitos iniciatyvos

Misijinė grupė „Rieka Života“ MarijampolėjeDidžio misionieriaus šv. Pauliaus metų proga į Vilkaviškio vyskupiją buvo pakviesta jau daug metų nuolat misijas organizuojanti grupė iš Slovakijos „Rieka Života“ („Gyvenimo upė“). Jai priklausantis būrys pasauliečių kartu su redemptoristų vienuoliais kun. Michalu ir kun. Patriku 2008 m. rugsėjo 9–15 d. lankėsi visuose Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose, giesme, žodžiu ir judesiu ypač jaunimui liudydami Jėzų Kristų. Vienas iš jų tuo metu išdrožė didelę medinę skulptūrą, vaizduojančią prisikėlusį Kristų: ji yra pastatyta Kryžių šventovėje ir 2009 m. birželio 28 d. buvo vyskupo pašventinta.

2008 m. rugsėjo 14 d. per Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus Kazlų Rūdoje, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, buvo atidengta ir pašventinta šv. apaštalo Pauliaus skulptūra su užrašu „Šv. Pauliui 2000 metų“. Skulptūrą išdrožė liaudies meistras Antanas Lastauskas. Šis dirbinys tikintiesiems primins Tautų apaštalo jubiliejinius metus ir pašaukimą skelbti Dievo žodį visiems žmonėms.

Apaštalo Pauliaus metai įkvėpė mintį Vilkaviškio vyskupijoje atnaujinti ir išplėsti maldos su Šventuoju Raštu (lectio divina) grupes. Šią idėją įgyvendinti ėmėsi kun. Rytis Baltrušaitis, kun. Vytautas Mazirskas ir vyskupijos krikščioniškojo švietimo referentė Lina Mažeikaitė. 2008 m. rugsėjo 26–28 d. Pažaislio vienuolyno rekolekcijų namuose įvyko pirmasis seminaras esamiems ir būsimiems tokių grupių vadovams. Jo metu dalyviai kartu meldėsi, klausė konferencijų apie maldos su Šventuoju Raštu istoriją, jos prasmę ir poreikį, įvairius praktinius klausimus. Šios maldos grupelės, atviros kiekvienam Dievo ieškančiam žmogui, pradėjo kurtis įvairiose vyskupijos parapijose.

Nuo 2008 metų rugsėjo iki 2009-ųjų gegužės mėnesio pabaigos Marijampolėje vyko paskaitų ciklas „Metai su šv. Pauliumi“. Jį organizavo Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo pasauliečių pranciškonų brolija, kas mėnesį kvietusi besidominčius žmones į susitikimus su įvairiais lektoriais – dvasininkais, vienuoliais, pasauliečiais – kurie iš skirtingų perspektyvų kalbėjo apie apaštalą Paulių bei jo veiklą.

Stovykla „Apaštalo Pauliaus bendrakeleiviai“ Bagotosios parapijojeĮ šv. Pauliaus metų renginius įvairiais būdais įsitraukė jaunimas. Bagotosios parapijoje 2008 m. liepos 14–20 d. vyko stovykla vaikams „Apaštalo Pauliaus bendrakeleiviai“. Jos dienų temos parinktos pagal šv. Pauliaus mintis. Kiekviena diena prasidėdavo ryto malda prie stovyklos vėliavos, mintimi iš apaštalo Pauliaus laiškų. Kasdien būdavo pravedama katechezė, švenčiama Eucharistija. Po įvairios, turtingos programos vėl visi susiburdavo prie vėliavos vakaro maldai. Stovykloje veikė sporto, liaudies šokių, dramos, rankdarbių, lipdymo iš molio, piešimo, pirmosios medicininės pagalbos ir kiti būreliai.

Apaštalo Pauliaus pažinimo konkurso finalo dalyviaiNuo 2009 metų pradžios vyko vyskupijos jaunimui skirtas apaštalo Pauliaus pažinimo konkursas. Pirmajame etape dalyviai turėjo atsakyti į 30 klausimų apie šv. Pauliaus gyvenimą ir misiją. Vertinimo komisija atrinko 60 sėkmingiausiai pasirodžiusių šioje konkurso dalyje ir pakvietė juos į finalą, kuris įvyko gegužės 23 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje. Visi finalo dalyviai gavo atminimo dovanėles, o penkiolikai pademonstravusių geriausias žinias skirta piligriminė kelionė į Lenkiją, prieš 1000 metų žuvusių misionierių šv. Brunono ir šv. Vaitiekaus pėdomis, aplankant Vygrius, Gižicką, Šv. Lipką, Gniezną, Torūnę, Žalgirio mūšio vietą.

Vaikų piešinių apie šv. Paulių paroda LazdijuoseLazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai 2008 metų spalio ir lapkričio mėnesiais piešė piešinius, kuriuose atsispindi jų įspūdžiai, patirti tikybos pamokų ir parodos metu susipažįstant su šv. Pauliumi bei jo darbais. Šie piešiniai buvo eksponuojami Lazdijų šv. Onos bažnyčioje.

2009 metais Kauno šv. Mato vidurinėje mokykloje vykdytas projektas, skirtas Tautų apaštalo gimimo jubiliejaus metams. Pamokose vaikai plačiau susipažino su šio apaštalo asmenybe, nagrinėjo jo laiškus, dalinosi savo įžvalgomis, piešė šv. Paulių taip, kaip jį įsivaizduoja. Šie piešiniai buvo eksponuojami, o pačių gražiausių kūrinių autoriai apdovanoti Aleksoto dekano kan. Deimanto Brogio padėkomis ir knygomis. Gegužės 8 d. šv. Mato vidurinėje mokykloje Aleksoto dekanato jaunimas pasitiko Lietuvos jaunimo dienų kryžių. Šio renginio metu taip pat buvo prisimintas Tautų apaštalas: mokiniai dalinosi mintimis apie jam skirtą parodą, kalbėjo apie Naujajame Testamente esančius jo laiškus, kviesdami juos skaityti.

„Šv. Pauliaus laiškai“ SasnavojeSasnavos vidurinės mokyklos 9-10 klasės mokiniai pagamino ir į įvairių spalvų vokus sudėjo paveikslėlius su jų parinktomis šv. Pauliaus mintimis. Kai parapijoje lankėsi paroda, šiuos laiškus jie padovanojo parapijiečiams.

Višakio Rūdos parapijos klebonas kun. Vidmantas Striokas vaikams sukūrė nuotaikingą žaidimą prie žemėlapio su šv. Pauliaus kelionių maršrutais. Ridendami kauliukus, jie „keliavo“ Tautų apaštalo pėdomis, išgyvendami jo patirtus nuotykius.

2009 m. birželio 18 d. iš Alytaus išvyko šv. Benedikto gimnazijos kapelionas kun. Miroslavas Dovda su aštuonių žmonių komanda, pasiryžusia numinti dviračiais į Romą ir aplankyti Tautų apaštalo kapą.

2009 m. birželio 28 d. iškilmėse Kryžių šventovėje, kuriomis prasidėjo šv. Pauliaus metų uždarymas Vilkaviškio vyskupijoje, kartu su gausiu būriu tikinčiųjų dalyvavo apie 300 jaunųjų maldininkų iš visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų. Jie trimis grupėmis pėsčiomis atkeliavo iš Marijampolės, Alytaus ir Lazdijų.

««« atgal