Naujienos

Paminėtos 29-osios kun. Juozo Zdebskio mirties metinės

Vasario 7 d., šeštadienį, Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje paminėtos 29-osios kun. Juozo Zdebskio mirties metinės. Prieš 12 val. šv. Mišias buvo klausoma išpažinčių; Mišias aukojo kun. Tadeus Vallian ir Rudaminos klebonas kun. Alfredas Nėnius.

Šv. Mišiose dalyvavo iš įvairių Lietuvos kampelių susirinkę maldininkai, taip pat iš Punsko atvykę lietuviai, gausus būrys jaunuolių. Giedojo vietos ir iš Lazdijų atvykę choristai.

Pamokslo metu kun. Tadas sakė: „Pažvelkime į mūsų Tėvelio Juozo širdies gelmę, kad suprastume jo sielos gyvybingumą, neišsenkančią energiją apaštališkoje veikloje, nuoširdumą žmonėms, tą tėvišką šilumą, kuria šildė sužvarbusius gyvenimo kovoje, tą ryžtą ieškoti visko, kas sunkiau, niekada nesiteisinti ir eiti kartu su Kristumi kryžiaus keliu iki Golgotos. Kyla klausymas. Iš kur visa tai? Kur viso to ištakos? Atsakymas - kun. J. Zdebskis pasiaukojo Švč. M. Marijai Aušros Vartuose, prie Gailestingumo Motinos altoriaus.
Zdebskis jau kunigystės pradžioje savo misija laikė visiems sutiktiems skelbti ir liudyti Kristų. Šiuo keliu jį vedė Šventoji Mergelė, nes ir Ji juo ėjo su Jėzumi, kol atsistojo po Jo kruvinu kryžiumi. Kaip labai kun. Juozo Zdebskio kelias buvo panašus į Jėzaus ir Marijos kelią.“

Komunijos metu visi gausiai ėjo priimti Švč. Sakramentą, o po palaiminimo visi rinkosi prie kun. J. Zdebskio kapo esančio bažnyčios šventoriuje. Šis buvo išpuoštas gėlėmis, degė žvakės. Mokytojas Jeronimas Šalčiūnas iš Marijampolės padeklamavo savo kūrybos eilėraštį apie kun. J. Zdebskį. Visi susirinkusieji kartu sugiedojo giesmes „Viešpaties angelas“, „Marija Marija“ ir Lietuvos respublikos himną.

Po himno, visi rinkosi parapijos namuose, kur parapijos klebonas jau buvo pakūręs židinį ir visų svetingai laukė. Agapės metu susirinkusieji daug bendravo, linksmai pasibuvo. Organizatoriai tikisi, kad kitais metais, kuomet bus minimos jubiliejinės – trisdešimtosios, kun. J. Zdebskio mirties metinės, susirinks dar daugiau maldininkų iš visos Lietuvos.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal