Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ savanorių susirinkimas

2015 metų vasario 12 d. Pastoraciniame centre vyko Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ dekanatų atstovų tarybos susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ direktorius kun. Arvydas Liepa, pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, buhalterė Aldona Kvedarienė, „Carito“ padalinių dekanatuose vedėjai ir jų padėjėjai. Aleksoto dekanatą atstovavo Aldona Butkienė, Lazdijų – Onutė Juodkienė, Marijampolės – Liucija Juraitienė, Prienų – Regina Baltrušaitienė, Šakių – Aurelija Bublaitienė, Vilkaviškio – Nijolė Dambravienė.

Susirinkimą Vyskupijos „Carito“ direktorius kun. A. Liepa pradėjo Viešpaties išmokyta malda „Tėve mūsų“ malda pakviesdamas visus dalyvius susikibti rankomis. Jis dekanatų vedėjoms įteikė padėkos raštus prašydamas padėkoti savo bendradarbiams, kurie atsiliepę į Jėzaus kvietimą, skelbia Evangeliją ne tik tai žodžiais, bet ir artimo meilės tarnyste.

Po maldos direktoriaus pavaduotoja A. Adomavičiūtė pristatė „Carito“ savanoriams vyskupijoje organizuotus renginius, seminarus, vykdytų akcijų rezultatus.

Koordinuojant „Carito“ veiklą vyskupijoje buvo organizuojami mokymai skirti savanorių ugdymui, motyvavimui, dvasiniam palaikymui; skatinantys savanorius evangelizacinei tarnystei kviečiant bendruomenę daryti gailestingumo darbus.

Šiam tikslui įgyvendinti savanoriai dalyvavo seminarų cikle: „Atverk žvilgsnį, būk Jėzaus įrankiu liudijant savo tikėjimą tiems, kurie yra stokojantys ir Jo nepažįsta“; „Kas mes esame? Kiek kainuoja būti Dievo žmonėmis ir „Carito“ savanoriais?“; „Kas yra Dievo Karalystės Valdovas? Kas yra mano gyvenimo Valdovas?“; „Dievo mokykloje. Dievas žmones moko per situacijas, patirtis, maldą ir Šventąjį Raštą“; „Kaip evangelizuoti?“.

Ištisus metus, naujai atkurtuose vyskupijos parapijų „Caritas“ skyriuose vyko susirinkimai. Jų metu įvykdytas Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos projektas „Savanorių mokymai“. Buvo mokomasi atpažinti aktualias veiklos sritis, kuriose „Caritas“ atlikdamas gailestingus darbus galėtų įtrauki į veiklą jaunimą, maldos grupeles, parapijos chorą ir visą bendruomenę. Susirinkimai Lazdijų dekanate vyko: Kapčiamiesčio, Veisiejų, Seirijų, Leipalingio, Šeštokų parapijose. Marijampolės dekanate: Kazlų Rūdos ir Kalvarijos parapijose. Prienų dekanate – Prienų parapijoje; Šakių dekanate – Griškabūdžio parapijoje ir Vilkaviškio dekanate – Vilkaviškio ir Pilviškių parapijose.

Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ veiklos pristatymai stiprinant savanorių pritraukimą karitatyvinei veiklai buvo suorganizuoti naujai atsikūrusiuose parapijų „Caritas“ skyriuose: Šakių dekanate – Plokščių parapijoje, Marijampolė dekanate – Plutiškių parapijoje ir Liudvinavo parapijoje bei naujai įkurtame Prienų dekanato Išlaužo parapijos „Carito“ skyriuje. Akcijos „Gerumas mus vienija“ pristatymai buvo organizuoti Vilkaviškio dekanate – Pajevonio ir Alvito parapijose bei Šakių dekanato savanoriams.

Vyskupijos „Carito“ direktorius kun. Arvydas Liepa diskutuodamas su savanoriais, kvietė stiprinti bendradarbiavimą tarp dekanato ir parapijų, organizuoti bent pora susirinkimų į kuriuos skatinta kviesti mažų parapijų atstovus. Esant bendrai maldai atsiranda bendrystė, išryškėja naujos idėjos, naujos veiklos kryptys, veikla tampa gyvesnė. Susirinkę savanoriai, „Carito“ direktoriaus buvo kviečiami būti drąsiais, patiems imtis naujų iniciatyvų, o kilus neaiškumams ar trūkstant žinių kreiptis į vyskupijos „Caritą“ mokymų ar patarimų.

Kunigas Arvydas džiaugėsi savanorių tikėjimo ugnele, drąsa priimant įvairiausius iššūkius artimo meilės tarnystėje, kuri visada yra ir bus aktuali. Kalbėjo apie karitatyvinės tarnystės ypatingumą, kadangi Kristaus pakviesti esame ne tik vargą mažinti, bet ir tikėjimo šviesą nešti tiems, kuriems patarnaujame gerais darbais. „Be tikėjimo liudijimo „Carito“ veikla neturi prasmės“, – kalbėjo Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa, ir linkėjo, kad karitiečiai būtų sūri žemės druska ir tikėjimo šviesa tiems kuriuos jiems Dievas atveda.

Aptariant vyskupijos dekanatuose vykdomą veiklą, „Caritas“ vedėjos pristatė pagrindines dekanatų veiklos kryptis, naujus planus bei iniciatyvas numatytas įgyvendinti 2015 metais. Dalinosi patirtimi apie savanorių motyvavimo ir pritraukimo galimybes mažose parapijose ir didesniuose miesteliuose. Savanorės akcentavo, kad šiuo metu yra labai daug vienišų pagyvenusių ir negebančių pasirūpinti savimi žmonių, nes seniūnijų socialiniai darbuotojai dėl darbo krūvio negali visų aplankyti, su visais pasikalbėti ir pasirūpinti jų buitimi, todėl „Carito“ skyriai turėtų būti įkurti kiekvienoje parapijoje. Jos dalinosi, kad šiuo metu vyrauja dvasinis skurdas. Todėl jų tikslas parodyti, jog Kristus nori dalyvauti žmogaus gyvenimo kasdienybėje ir padėti išspręsti visas problemas.

Dekanatų „Carito“ skyrių vedėjos pasidalino patirtimi su kokiais iššūkiais susidūrė, organizuojant pagalbos akcijas: „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“, „Pagalba Ukrainai“, „Gerumas mus vienija“, ruošiantis „Įžiebkime viltį kartu“ labdaros koncertui. Džiaugėsi nuveiktais darbais ir akcentavo adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“ stiprinimo svarbą. Po susirinkimo visi karitiečiai skubėjo dalyvauti šv. Mišiose pal. Jurgio Matulaičio MIC koplyčioje. Pasistiprinę Dievo Žodžiu ir Eucharistija išsiskirstė į savo parapijas.

Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ informacija

««« atgal