Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Kovo 10 d., Marijampolėje esančiame Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Tema – Pašvęstasis gyvenimas.

Susirinkimas prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila pristatydamas susirinkimo svečius atvykusius pasidalinti savo įžvalgomis apie Pašvęstąjį gyvenimą, jo aktualijas ir popiežiaus Pranciškaus paskelbtus ir dabar išgyvenamus Pašvęstojo gyvenimo metus.

Susirinkusiems Vilkaviškio vyskupijos dvasininkams kalbėjo: ses. Asta Venskauskaitė ACJ, ses. Liucija Grybaitė FMA ir kun. Mindaugas Malinauskas SJ.

Ses. Asta Venskauskaitė ACJ susirinkusiems pristatė pagrindinius Bažnyčios dokumentus nušviečiančius Pašvęstąjį gyvenimą ir esminius šio pašaukimo elementus: pašventinimą, bendruomeniškumą ir misiją. Buvo pristatytas Pašvęstojo gyvenimo narių skaičius Lietuvoje ir pasaulyje.

Ses. Asta išsakė ir tai kas svarbu pašvęstiesiems: bendruomenė, bendrystė ir bendradarbiavimas, buvo prisiminta labai svarbi pagarba šioje bendrystėje rodoma ir bendruomenės viduje ir išorėje. Nebuvo pamiršta ir malda. Dvasininkams buvo priminta, kad daugelis seserų vienuolių savo malda apglėbia brolius kunigus, taip prisidėdamos prie jų šventos tarnystės.

Visi dalyvaujantieji buvo supažindinti su numatomais Pašvęstojo gyvenimo metų renginiais, bei informuoti kur galima rasti išsamesnės informacijos apie juos.

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ savo liudijime akcentavo kaip šiandien svarbu ir aktualu gyventi pagal Dievo Žodį. Todėl kiekviena Pašvęstojo gyvenimo bendruomenė turėdama savo vienuolijos tvarką ir maldos būdą turi vis iš naujo ieškoti šio aktualumo savo kasdienėje tarnystėje. Nes juk vienuoliai, pasak kun. Mindaugo, yra kaip ženklai ir šaukliai raginantys atsinaujinti.

Tėvas jėzuitas dalijosi, kad vienuolis tai tas kuris visų pirma klauso, o tik paskui skelbia, švenčia liturgiją, tarnauja ir kuria bendruomenę.

Ses. Liucija Grybaitė FMA dalijosi savo patirtimi kaip tampama vienuole/iu. Ji vienuolystę apibūdino kaip iš meilės išeikvotą gyvenimą, kurį pašauktasis atiduoda Dievui. Todėl pasak ses. Liucijos, kiekvienas, kuris nori tapti vienuoliu ar vienuole, turi atsakyti į tris pagrindinius klausimus prieš prisijungdamas prie vienos ar kitos pašvęstojo gyvenimo bendruomenės:
1. Ar noriu savo gyvenimą atiduoti Dievui?
2. Ar noriu ir galiu gyventi bendruomenėje? Nes būti vienuole / iu, tai gyventi bendruomenėje.
3. Ar mano pasirinktos bendruomenės / kongregacijos misija ir charizma atitinka mano gyvenimo būdą ir pašaukimą?

Susirinkimo pabaigoje į susirinkusiuosius kreipėsi kan. Kęstutis Žemaitis, kuris broliams kunigams pristatė vysk. Pranciškaus Brazio MIC biografiją ir asmenybę. Iš Vilkaviškio vyskupijos kilęs vyskupas buvo prisimintas nes 2015 m. vasario 18 d. buvo minimos šimtosios vyskupo gimimo metinės, o vasario 14 d. – penkiasdešimtosios konsekravimo vyskupu metinės.

Kan. Kęstutis dalijosi, kad vysk. P. Brazio herbe užrašytas šūkis Omnibus Omnia atsispindėjo ir jo gyvenime. Jis didelę gyvenimo dalį praleido ne Lietuvoje, bet visuomet stengėsi palaikyti lietuvius ir lietuvybę visame pasaulyje. Ilgą laiką dirbo Argentinoje ir 1964 m. vasario 14 d. Romoje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas rūpintis lietuvių sielovada vakarų Europoje. Nors ir neilgai, bet šią tarnystę vysk. P. Brazys atliko labai uoliai.

Kunigų susirinkimas buvo baigtas pietumis ir brolišku pasidalijimu prie bendro stalo.

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal