Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Gegužės 12 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko vyskupijos kunigų susirinkimas artėjančių Lietuvos jaunimo dienų Alytuje tema.

Susirinkimas prasidėjo bendra malda – Valandų liturgija (Dienine), po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupas Rimantas Norvila pristatydamas iš Vilkaviškio vyskupijos kilusį Vilniaus vyskupą augziliarą, Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininką Arūną Poniškaitį, tarybos sekretorę Dovilę Kačiulytę ir Lietuvos jaunimo dienų koordinatorę Alytuje – Modestą Paklonskaitę.

Susirinkusiems Vilkaviškio vyskupijos dvasininkams vyskupas Arūnas Poniškaitis dar kartą pristatė Lietuvos jaunimo dienas Alytuje, kurios vyks š. m. birželio 27–28 dienomis. Kunigus vyskupas dar kartą paragino uoliai jungtis ne tik į šio katalikiško jaunimo renginio pasiruošimą, bet ir į jo šventimą.

Vyskupas Arūnas dalijosi, kad Jaunimo dienos, tai įrankis paskelbti Gerąją Naujieną jauniems žmonėms. Į tai einame per keturias plotmes jaunimo sielovadoje: kerigmą, katechezę, įvedimą į parapijos bendruomenę ir specialių pašaukimų ugdymą.

Kalbėdamas apie specialiųjų pašaukimų ugdymą vyskupas pabrėžė, kad tai nėra vien ugdymas kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui, tai rengimas šeimos gyvenimui. Juk šeima tai itin svarbus pašaukimas kuriam irgi reikia ruoštis.

Todėl kunigai buvo paskatinti dar uoliau dirbti jaunimo pastoracijoje, kad atiduodami visa tai ką turi geriausio jaunimą trauktų prie parapijos bendruomenės kur jie jaustųsi kaip namie, kur jie atrastų asmeninį santykį su Dievu.

Vyskupas Arūnas padėkojo visiems už nelengvą tarnystę ir darbą su jaunimu ir paragino nenusiminti ir nenuleisti rankų vien todėl, kad dauguma jaunimo nepasilieka kaimiškose vietovėse ir savo gyvenimą kuria kitur, bet palydėti juos malda ir tikėtis kad jų tikėjimo kelionė tęsis ir kitoje vietoje.

Jaunimo pastoracijos tarybos sekretorė Dovilė Kačiulytė su susirinkusiais pasidalijo savo tikėjimo patirtimi kaip svarbu jaunam žmogui aplink save matyti daug kitų jaunų žmonių gyvenančių tikėjimu ir nebijančių to parodyti.

Lietuvos jaunimo dienų koordinatorė Alytuje Modesta Paklonskaitė pristatė Jaunimo dienų programą ir pakvietė kunigus kuo aktyviau dalyvauti visuose Jaunimo dienų renginiuose, o ypatingai draugystės su Dievu vakare ir Eucharistijos šventime.

12 val. visi rinkosi švęsti Eucharistiją Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Kartu meldėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, apie 50 Vilkaviškio vyskupijos kunigų ir būrys tikinčiųjų. Po Šv. Mišių visi susirinkusieji suklupo maldai Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje.

Kunigų susirinkimas buvo baigtas pietumis ir brolišku pasidalijimu prie bendro stalo.

Kun. Linas Baltrušaitis

««« atgal