Naujienos

Didžiojo ketvirtadienio iškilmės Vilkaviškio vyskupijos katedroje

Balandžio 13 –osios vidurdienį ilgėliau skambėję Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros varpai plačiai skleidė žinią apie šventovėje aukojamas šv. Mišias.

Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišioms į katedrą susirinko per 60 vyskupijos parapijų kunigų, vyskupai: ordinaras Rimantas Norvila ir emeritas Juozas Žemaitis. Atvyko nemažai įvairių parapijų atstovų, zakristijonų, Šv. Mišių patarnautojų, vyskupijoje veikiančių bažnytinių organizacijų, vienuolijų narių, kandidatų į nuolatinius diakonus.

Vyskupas R. Norvila pašventino katekumenų, ligonių ir Krizmos aliejus, kurie bus naudojami vyskupijos parapijose visus ateinančius metus teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių sakramentus. Krizma dar naudojama vyskupų, kunigų šventimams, konsekruojant bažnyčias.

Iškilmėse dalyvavę kunigai atnaujino kunigystės šventimų pažadus.

Liturgijos iškilmingumą papildė stipriais profesionalų balsais Viešpatį šlovinęs Česlovo Sasnausko kamerinis choras.

Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas R. Norvila homilijos pradžioje atkreipė dėmesį į du Didįjį Ketvirtadienį atskleidžiamus slėpinius: kunigystę ir Švč. Eucharistiją. Abu sakramentai – dovanos visai Bažnyčiai, labai svarbios ir susijusios. Šventoji Eucharistija – svarbi kunigystės dalis.

Ganytojas kalbėjo, jog atnaujinti kunigystės pažadus – tai reiškia patvirtinti savo tapatybę, prisiminti, kas svarbu kunigo tarnystėje. Kunigystės grožis reiškiasi visų sielovados reikalų tvarkyme, teikiant sakramentus, ypač Susitaikinimo sakramentą. „Kaip suspėti atlikti visus darbus?“- kėlė klausimą vyskupas ir drąsino savo brolius Kristuje, jog „Dievas nenori daugiau nei galime ar sugebame. Tačiau Dievo malonė pakelia, sustiprina, padrąsina.“

Šiandieninis pasaulis ne visada įvertina ir supranta dvasininkus ir jų pastangas, tačiau „svarbu judėti pirmyn, nepalūžti, savo darbus derinti su Kristumi ir Bažnyčios mokymu.“ Ganytojas perspėjo nepaskęsti smulkmenose, veikiau pasikliauti geranoriška parapijiečių pagalba.

„Kunigams išbandymų buvo visais laikais. Kaip ganytojas prašau vieni kitus palydėti malda. Aš kasdien už jus meldžiuosi. Jums skirtas svarbus ir nepakeičiamas uždavinys - skelbti Evangeliją akliesiems dvasioje, tikėjimo džiaugsmą,“- sakė vyskupas R. Norvila ir dėkojo už solidarumą maldoje kunigams ir visiems kartu besimeldusiems tikintiesiems.

Katedroje Didžiojo ketvirtadienio – Eucharistijos įsteigimo ( Paskutinės vakarienės) - iškilmėms vadovavo prelatas klebonas Vytautas Gustaitis. Kaip ir daugelį metų dekanas dvylikai vyrų plovė kojas. Homilijoje dekanas V. Gustaitis akcentavo šio veiksmo evangelinę prasmę nūdienos gyvenimo kasdienybėje.

Po Šv. Mišių Švč. Sakramentas procesijoje buvo perneštas į garbinimo vietą katedroje. Didžiojo penktadienio vakare po Kristaus kančios pamaldų iškilminga procesija miesto gatvėmis Švč. Sakramentą nulydėjo į Šv. Kryžiaus bažnyčią, Kristaus kapą. Čia budima ir meldžiamasi visą Didįjį šeštadienį. Velykų sekmadienį Prisikėlimo Šv. Mišios prieš aštuntą valandą prasidės iškilminga procesija iš Šv. Kryžiaus bažnyčios į katedrą.

Birutė Nenėnienė

««« atgal