Naujienos

Sekminių atlaidai Kryžių šventovėje

Birželio 4 d. į Kryžių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinę šventovę, Sekminių atlaidus suplaukė piligrimai iš aplinkinių parapijų, miestų, visos Lietuvos. Jau per 200 metų čia vyksta ši graži iškilmė. Kiekvienu istoriniu laikotarpiu, skiriantis atvykimo priemonėms – arkliais, pėsčiomis, automobiliais, keičiantis tradicijoms, koplyčios vieta ir pavadinimu, tikintieji buriasi maldai. Taip kaip ir anuomet Jeruzalėje, kada Kristus išpildė savo pažadą, atsiuntė Šventąją Dvasią. „Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.“ (Apd 2,1). Šiuos Šventojo Rašto žodžius išgirdome dienos skaitiniuose.

Kiek prisimenu, šventovę aptarnaujantis Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, kasmet „užsako“ pas Dievą gražų orą. Nors daug kur Lietuvoje lijo, bet Kryžiuose švietė saulė. Nuoširdžiai pasveikinęs visus piligrimus, kanauninkas V. Prajara paskelbė atlaidų dienos apeigų eigą. Pirmasis birželio sekmadienis yra ir Tėvo dienos šventė. Ji gražiai sutapo su Sekminėmis. Šv. Mišios buvo aukojamos ir už gyvus bei mirusius tėvus. Mišias koncelebravo J. E. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Kartu su juo meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, vyskupijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras Vitalij Volodkovič. Prie šventovės durų buvo išsirikiavusi 39–erių jaunuolių grupė. Jiems Šv. Mišių metu vyskupas ordinaras R. Norvila suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Vyskupas pamokslo metu padėkojęs gausiai susirinkusiems maldininkams, paraginęs Sekminėse, Tėvo dienoje melstis už sutvirtinamuosius, vieniems už kitus, už jų ir visus Tėvus, žvelgti į Šventąją Dvasią, Globėją – Vilties šaltinį, kurią atsiuntė Jėzus visiems amžiams iki laikų pabaigos. Vyskupas peržvelgė kaip Ji konkrečiai veikia šiandien, kaip priimti, naudotis Jos siųstomis dovanomis. Analizavo Šventosios Dvasios veikimą per Švč. Sakramento, Krikšto, Atgailos, Susitaikymo, Santuokos sakramentus, kurie yra kaip dovana ir kvietimas kiekvienam žmogui. Trumpai priminė Šventosios Dvasios atsiųstas septynias dovanas, pabrėžė jų svarbą žmogaus gyvenime. Šios dovanos: Žinojimo (pažinimo), Išminties, Patarimo, Tvirtumo, Supratimo, Dievo baimės, Maldingumo. Jos skirtos kiekvienam atskirai ir visai Bažnyčiai. Vyskupas ragino jas priimti atviromis širdimis. Palygino Šv. Dvasios veikimą mūsų sieloje su pavasariu, kurio laukimas taip džiugina. Po pavasario sekanti vasara, kurią galima sulyginti su tuo, kas mūsų laukia Amžinybėje. Ragino melsti Šventąją Dvasią , kad ji pripildytų mūsų širdis Dievo siųstomis malonėmis.

Po šv. Mišių, garbinant Švenčiausiąjį Sakramentą, vyko birželinės pamaldos. Po jų vyskupas suteikė specialųjį palaiminimą tėvams. Jaunuoliams, priėmusiems sutvirtinimo sakramentą, buvo išdalinti pažymėjimai. Visi kartu įsiamžino prie šventovės. Pamaldų metu garbino ir šlovino Viešpatį Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (VDU KTF) mišrus choras „Veritas“. Meno vadovė ir dirigentė – Vita Liaudanskaitė–Vaitkevičienė.

Plačiau noriu papasakoti apie gražų būrį jaunuomenės į Sekminių atlaidus pėsčiomis atkeliavusį iš Metelių. Šių metų sambūrio tema: „Šventoji Dvasia veda į Tiesos pilnatvę“. Apie jas plačiau papasakojo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro referentė Rūta Jurkšaitė. Birželio 3–iosios vakarą į Metelius, į Vigiliją rinkosi jaunimas iš įvairių dekanatų. Iš Alytaus dekanato pėsčiomis (32 km) atkeliavo didelė grupė žygeivių. Pagrindinės kelionės organizatorės – tikybos mokytojos: Dalia Vičkačkaitė, Reda Savulionienė ir Daiva Balevičienė.

Pirmiausia vyko teminiai užsiėmimai. Juos vedė Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautai ir „Pažink save“ komanda – Rūta Godliauskaitė ir Andrius Kotkis. Po vakarienės visi rinkosi vigilijai į Metelių bažnyčią. Ten talkininkavo kunigai iš Lazdijų, Alytaus ir Šakių dekanatų. Piligrimai atliko išpažintį, priėmė Komuniją, adoravo ir giesmėmis šlovino Dievą, dalyvavo užtarimo maldoje.

Po Sekminių vigilijos visi šoko su Marijampolės folkloro ansambliu „Žibinyčia“. Po nakties poilsio žygeiviai, skambant giesmėms, nešini kryžiumi, Lietuvos ir Vatikano vėliavomis, atpėsčiavo į Kryžius. Juos pasitiko vyskupas R. Norvila, kan. V. Prajara, kun. V. Volodkovič. Po jų gražių sveikinimų jaunimas pasklido po šventorių, tarsi įvairiaspalviai šviesos žiburiukai, vilties ugnelės. Te palydi juos ir visus maldininkus šio sekmadienio psalmės atliepas, kuris taip aktualus šiandienos žmogaus gyvenime: „Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.“ (Ps 103)

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal