Naujienos

„Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“

2017 m. spalio 27 dieną Marijampolės menų mokykloje vyko respublikinė mokslinė konferencija „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“, kurią organizavo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras. Konferencija skirta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Jos tikslas - per palaimintojo kankinystės prizmę pažvelgti į kitų sovietinės sistemos gniuždytų kunigų ir vyskupų išganymo vilties skelbimo drąsą bei ištikimybę pašaukimui.

Konferenciją pradėjo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis, pasveikindamas svečius ir dalyvius. Šiltu žodžiu visus palydėjo Marijampolės meno mokyklos direktorė Rima Kukalienė.

Pirmoje konferencijos dalyje Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovė dr. Roma Zajančkauskienė skaitė pranešimą apie asmeninį susitikimą su pal. Teofiliumi Matulioniu. Šis susitikimas tęsiasi jau 17 metų. Pranešėja dalinosi įžvalgomis apie palaimintojo asmenybę, gyvenimą, kančią, ištikimybę pašaukimui. Nors Teofilius Matulionis, daug metų praleido kalėjimuose, buvo fiziškai sugniuždytas, bet viduje išliko laisvas. Pasak pranešėjos, jei tu su Kristumi, tai visada esi rojuje, nesvarbu, kokioje terpėje būtum. Pal. Teofilius buvo dvasiškai stiprus, vedamas drąsos ir tikėjimo brandos iškentėjo situacijas, kuriose netikintis žmogus būtų palūžęs. Taigi akivaizdu, jog gilus tikėjimas padeda išgyventi ir jaustis lyg rojuje pačiose absurdiškiausiose gyvenimo situacijose Arkivyskupo Teofiliaus Matuliono nuolankumas, draugiškumas, gailestingumas, laisvumas, sumanumas, drąsa bei tikėjimas leido nepalūžti ir nepasiduoti sovietiniam absurdui.

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ - apie sovietinės sistemos statomas kliūtis Bažnyčios gyvenime. Arkivyskupas nuosekliai nušvietė bolševikų veikimo prieš Bažnyčią Rusijoje schemą. Vėliau tą pačią strategiją sovietai taikė Lietuvoje. Skirtumas toks, kad Lietuvoje jiems nepavyko dėl ypatingai vieningo kunigų pasipriešinimo, drąsos ir prisiimtos pašaukimo atsakomybės. Iš kur kilo tokie kunigai, kokiomis aplinkybėmis jie brendo, vaizdinę medžiagą „Kunigystės link: amžininkų atsiminimai“ pristatė Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Reda Tarasevičiūtė. Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos tikybos mokytojos s. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI ir Alma Oksienė skaitė pranešimą „Kunigo Juozo Zdebskio vaikų ir jaunimo sielovada, bendradarbiaujant su Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis“. Pristatydamos kun. Juozą Zdebskį, pranešėjos liudijo kunigo veiklos vaisių gausą. Apie sovietinėje sistemoje aktyviai veikusią parapiją pranešimą „Kybartų parapijos fenomenas sovietinėje santvarkoje“ skaitė Kybartų Kristijono Donelaičio tikybos vyresnioji mokytoja Vilija Stasaitienė.

Antrojoje konferencijos dalyje Marijampolės Sūduvos gimnazijos vyresnioji mokytoja Lina Braukylienė supažindino su kun. Jono Maksvyčio asmenybe ir jo veikla sovietmečiu. Pranešimą „Titas Zemanas – drąsus Dievo meilės liudytojas“ buvo paruošusi Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Gabrielė Motiejūnienė. Deja, susirgusi pranešėja negalėjo atvykti, tačiau savo pranešimą atsiuntusi, norėjo pristatyti panašaus likimo, nuo sovietinės sistemos nukentėjusius Slovakijos kunigus. Motyvuodama savo pasirinkimą, Gabrielė atkreipė dėmesį, kad kunigas Titas Zemanas, rizikuodamas laisve, išgelbėjo 21 saleziečio pašaukimą. Jis, kaip ir pal. Teofilius Matulionis, buvo paskelbtas palaimintuoju šiais metais (rugsėjo 30 d.). Dar viena Marijampolės Sūduvos gimnazijos tikybos mokytoja Daiva Macanskienė konferencijos dalyvius supažindino su kun. dr. Juozo Packevičiaus asmenybe.

Respublikinės mokslinės konferencijos „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“ pabaigoje Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė Renata Markevičienė pristatė mokinių istorinių-kūrybinių darbų rengimo apžvalgą. Šios mokytojos ugdytiniai itin aktyviai įsitraukė į tokio pat pavadinimo istorinių-kūrybinių darbų konkursą ir jame laimėjo I-ąją vietą. Net keturios komandos susipažino su skirtingais sovietmečiu aktyviai veikusiais kunigais ir savo įžvalgas pristatė kitiems konkurso dalyviams. Mokytoja Renata Markevičienė savo pranešimu tarsi apibendrino pal. Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui skirtus metus, atrasdama juose tikrą Dievo malonių srautą.

Po neįprastų, netikėtų, nuostabių pranešimų klausytojai, pranešėjai turėjo galimybę pasiklausyti Marijampolės meno mokyklos ugdytinių atliekamų muzikinių kūrinių.

Pabaigoje Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis nuoširdžiai padėkojo šeimininkams, Marijampolės meno mokyklos direktorei Rimai Kukalienei bei jos vadovaujamam kolektyvui, ir visiems konferencijos dalyviams.

Virginija Tabarienė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja

««« atgal