Naujienos

Šv. Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje

Liepos 1 d. Kryžių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje šventėme tradicinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Į iškilmę žmonės susirinko ne tik iš aplinkinių parapijų, bet atvyko didelės grupės piligrimų iš Alytaus ir Aleksoto. Kartu meldėsi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka, Seirijų ir Šventežerio seniūnės: Česlova Šmulkštienė ir Aldona Burbienė. Dar gerą pusvalandį prieš šv. Mišias ir vėliau jų metu gražiomis ir skambiomis giesmėmis džiugino Vilkaviškio vyskupijos kamerinis choras, vadovas Mindaugas Radzevičius. Šventinės apeigos prasidėjo senojoje Kryžių koplyčios vietoje. Ten Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius trumpai priminė Kryžių istoriją, kartu su tikinčiaisiais meldėsi Švč. M. Marijos litaniją, tam skirtas kitas maldas. Šv. Mišios buvo aukojamos naujojoje šventovėje. Joms vadovavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Kartu su juo meldėsi Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Aleksoto parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius. J. E. vyskupas emeritas J. Matulaitis sakė pamokslą. Pradėjęs Bernardo Brazdžionio eilėse užduotu klausimu: „Viešpatie, pas ką mes eisim?“, priminė apaštalų Petro ir Povilo gyvenimų istorijas, jų kelionę šventumo link. Petro ištarti Kristui žodžiai: „Viešpatie, pas ką mes eisim? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“, ir šiandien mums liudija jų prasmę. Turime šių dienų apaštalus, palaimintuosius – arkivyskupą Jurgį Matulaitį ir vyskupą Teofilių Matulionį. Jie taip pat tikrieji amžinojo gyvenimo liudytojai. Vyskupas pateikė daugiau pavyzdžių, kaip žmonės įvairiose kritinėse situacijose tikėjo, kad Kristaus žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ yra tikrieji pagalbos ženklai. Pamokslininkas taip pat priminė ir Kryžių legendą. Kai VII a. vykusiame kare su švedais į Kryžius atėjo aklas kareivis ir, melsdamasis į Švč. M. Mariją, atgavo regėjimą. Baigdamas pamokslą, ragino prašyti Švč. M. Marijos pagalbos ir šv apaštalų Petro ir Povilo užtarimo, kad ir mes turėtume tokį tvirtą tikėjimą, savo meile ir ištikimybe jį liudytume Gerajam Dievui. Šventinės Eucharistijos pabaigoje J. E. vyskupas R. Norvila buvo pasveikintas su vyskupystės 21-ąja sukaktimi. Padėkota vyskupui emeritui J. Matulaičiui. Ypatingai šiltus padėkos žodžius atlaidų vedėjui išsakė mūsų vyskupas R. Norvila. Jis taip pat dėkojo visiems atlaiduose talkinusiems kunigams: Prienų dekanato dekanui, Kristaus Apsireiškimo bažnyčios klebonui kan. Jonui Baliūnui, Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonui kan. Raimundui Žukauskui, Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonui Juozui Klimavičiui, Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapijos klebonui Jonui Alesiui ir Kryžių šventovės šeimininkui kan. Vytautui Prajarai. Dėkojo visiems maldininkams, kad buvę kartu, kad esantys ištikimi šiai šventovei. Džiaugėsi labai aukšto lygio, precizišku Vilkaviškio vyskupijos choro giedojimu. Žinoma, kan. V. Prajara taip pat tarė ačiū vyskupams, kunigams ir visiems, kurie padėjo pasiruošti atlaidams. Šv. Mišias aukotojai užbaigė Švč. Sakramento pagarbinimu.

Po atlaidų iškilmių koncertavo Kauno muzikinis ansamblis „Ainiai“.

„kryziai2.jpg

Alvyra Grėbliūnienė

««« atgal