Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2006 03 14)

Kovo 14 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko eilinis vyskupijos kunigų susirinkimas. Pirmoje jo dalyje buvo pristatyta popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Deus caritas est“, o vėliau aptarti kiti aktualūs klausimai, susiję su tikybos dėstymu mokyklose, parapijine katecheze. Kunigai supažindinti su naujosios tikybos dėstymo mokyklose programos sukūrimo priežastimis, eiga bei vykstančiu jos įgyvendinimu, atskiruose vyskupijose dekanatuose ruošiant mokytojus pagal ją dirbti. Taip pat priminta tikybos mokytojų įdarbinimo, kanoninio siuntimo pratęsimo bei atleidimo iš darbo tvarka, pabrėžta kunigų nuolatinio dėmesio tikybos mokytojams bei jų dvasinio ugdymo svarba.

Vasario mėnesį vietoj bendro vyskupijos kunigų susirinkimo vyko vyskupo susitikimai su atskirų dekanatų kunigais. Jų metu aptarta pasirengimo Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistiniam kongresui eiga, pasidalyta patirtimi.

««« atgal