Naujienos

Lazdijų dekanato Jaunimo dienos Meteliuose (2007 05 26–27)

Gegužės 26–27 d. Meteliuose buvo švenčiamos Lazdijų dekanato Jaunimo dienos, skirtos pasiruošti Lietuvos Jaunimo dienoms „Drąsos! Tai aš“ (Mt 14, 22–33), vyksiančioms birželio 30 – liepos 1 d. Klaipėdoje.

Jaunieji Lazdijų dekanato parapijiečiai su vėliavomis ir plakatais susirinko Metelių bažnyčioje, kur juos pasveikino šios parapijos klebonas ir dekanato dekanas kan. Vytautas Prajara, išreiškęs viltį, kad auganti karta sėkmingai pakeis vyresniuosius, liudydama tą patį krikščioniškąjį tikėjimą.

Vicedekanas kun. Gintaras Urbštas pravedė katechezę apie Sekmines, Šventąją Dvasią ir Jos veikimą Bažnyčioje. Priminęs, kad Sekminės gali ir turi kasmet pasikartoti kiekvieno tikinčiojo gyvenime, apie iš Tėvo ir Sūnaus meilės kylančią Šventąją Dvasią jis kalbėjo kaip apie Patarėją, padedančią gyventi pagal Dievo žodį, kaip apie Vėją, keliantį sparnus tikėjimo skrydžiui. Katechezė baigėsi giesme, kviečiančia Šventąją Dvasią nužengti ir visus pripildyti Dievo meilės.

Vidurdienį buvo švenčiamos Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Šventežerio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas. Jis kvietė melstis už jaunimą, jų šeimas, vadovus, dėkoti Dievui už gyvenimą, Jo atsiųstą Šventąją Dvasią, paaukoti Viešpačiui tai, kas sužeista, kas neramina, kelia skausmą ir liūdesį.

Homiliją pasakė KTF VDU Teologijos katedros vedėjas kun. Andrius Narbekovas. Jis kalbėjo apie drąsą ir baimę žmonių santykiuose su Dievu ir tarpusavyje, kviesdamas drąsiai pripažinti, kad Viešpats yra pirmasis ir pagrindinis žmogaus gyvenimo, talentų šaltinis. Toks teisingas savo ribų suvokimas neturi gąsdinti, nes tik išdidumas griauna žmogų, atitolindamas jį nuo Dievo ir kitų.

Po pietų renginio dalyviai išsiskirstė į įvairių temų darbo grupes. Skautai mokė žaidimų, skatinančių įsiklausyti į kitus ir jais pasitikėti. Pasitikėjimo kitu žmogumi tema taip pat buvo nagrinėjama ir aktorės Violetos Mačiulienės vadovaujamoje grupėje. Prienų parapijos vikaras kun. Mindaugas Martinaitis kalbėjo apie įvairius meilės Dievui, Tėvynei ir žmogui ženklus. Ses. Emanuelė iš šv. Elzbietos seserų kongregacijos vedė užsiėmimą tema „Mes žmones turime padaryti laimingais“, paimta iš šv. Elzbietos Vengrės (1207–1231) minčių. Svečiai iš Pilnų namų bendruomenės pasidalijo sava patirtimi, ieškant Dievo. Tikybos mokytoja Danutė Olsevičienė iš Prienų mokė gaminti žvakes, primenančias žmogaus pašaukimą degti ir šviesti, o ypač – Jėzų Kristų, kuris yra Pasaulio Šviesa. Kun. Andrius Narbekovas pristatė žmogaus lytiškumą krikščionišku požiūriu, skatinančiu elgtis nesavanaudiškai ir nepritariančiu kito žmogaus pavertimui priemone saviems tikslams. Prienų parapijos referentė Lina Mažeikaitė padėjo suprasti, kad krikščionybė nėra nuobodi tikrovė. Grupė iš Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo rektorato mokė Viešpatį šlovinti šokiu.

Po teminių užsiėmimų atskirų parapijų jaunimas kartu rašė laišką Šventajam Tėvui, išsakydamas jame savo viltis, lūkesčius, kurie įsilies į bendrą laišką Benediktui XVI nuo Lietuvos Jaunimo Dienų 2007 dalyvių.

Pirmosios dienos programą užbaigė krikščioniškos muzikos grupės „Lifetime“ iš Marijampolės koncertas.

Sekmadienį Lazdijų dekanato Jaunimo dienų dalyviai pėsčiomis nužygiavo į Kryžių koplyčią, kurioje, kaip įprastai, daug maldininkų susirenka švęsti Sekmines. Mišių koncelebracijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie žmogaus troškimą to, kas nauja, kartu primindamas, kad gyvenime išlieka svarbūs ir senieji dalykai, kurių vertingumą išbando laikas. Vyskupas pabrėžė, kad Šventoji Dvasia padeda atpažinti ir atsirinkti tikrąsias vertybes.

Mišios pasibaigė eucharistine procesija į senosios Kryžių koplyčios vietą, kur vyko gegužinės pamaldos.

Lazdijų dekanato Jaunimo dienose dalyvavo virš 130 jaunuolių. Juos giesmių mokė ir giedoti padėjo Šventežerio bei Veisiejų parapijų jaunimo chorai su vadovėmis Aida Abeciūnaite ir Irena Gudebskiene. Tvarkos palaikymu rūpinosi savanorių grupė, vadovaujama Jūratės Kryžokaitės.

««« atgal