Naujienos

Vilkaviškio vyskupo laiškas pradedant apaštalo Pauliaus 2000-uosius Jubiliejinius metus (2008 06 29)

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Popiežius Benediktas XVI paskelbė, jog visoje Bažnyčioje šių metų birželio 28-ąją – apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse – pradėsime Jubiliejinius 2000-sius metus nuo apaštalo Pauliaus gimimo. Juos švęsime ištisus metus – iki 2009-ųjų birželio 29-osios. Šia iniciatyva viso pasaulio tikintiesiems siekiama priminti Tautų apaštalu vadinamą šv. Paulių, kuris yra vienas iš svarbiausių ir uoliausių Kristaus Evangelijos skelbėjų, išskirtinė asmenybė. Siekiama atkreipti dėmesį į ypatingai turtingą jo tikėjimo palikimą, pasiekusį mūsų dienas, į jo liudijimą, aktualų ir mūsų laikais.

Pauliaus mokymą, tikėjimo patirtį, misijų keliones mums pristato Naujojo Testamento Apaštalų darbų knyga bei jo laiškai anuometinėms krikščionių bendruomenėms. Iš šių raštų į mus prabyla ne beveidis žmogus, sunkiai atpažįstamas iš 20-ties šimtmečių atstumo, bet gyvybinga, savo vidumi turtinga asmenybė, atsiskleidžianti daugybe jautrių ir įvairių apaštalo išgyvenimų. Nors gyvename visai kitame laikmetyje, vartydami Šventojo Rašto puslapius ir mes artimai susitinkame su gyvo, nepalaužiamo tikėjimo, nepaprasto uolumo žmogumi – Pauliumi iš Tarso.

Pauliaus laiško Romos tikintiesiems pradžioje skaitome: „Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!“ (Rom 1, 7) Tokiu šiltu, brolišku pasveikinimu apaštalas Paulius beveik prieš du tūkstantmečius kreipėsi į Romos miesto krikščionis. Panašiai savo laiškuose jis sveikino ir kitų to meto bendruomenių tikinčiuosius.

Jubiliejinių šv. Pauliaus metų pradžioje ir mes džiugiai priimame šiuos jo pasveikinimo žodžius kartu su visa skelbiama žinia. Juk mes taip pat esame į Naująjį Testamentą sudėtų šio Tautų apaštalo laiškų adresatai. Skaitydami juos, gilinamės į Pauliaus skelbtą Gerąją Naujieną ir, kartu su visais Kristaus Bažnyčios nariais, gyvename tuo pačiu tikėjimu, kurį jis liudijo.

Šv. Paulius drąsiai skelbė: „Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam“ (Rom 1, 16a). Šis įsitikinimas Gerosios Naujienos svarba visiems žmonėms skatino apaštalą ją skelbti toli už Izraelio ribų, keliauti šiandieninės Turkijos keliais, kalbėti Atėnų ir Romos gyventojams. Šv. Pauliaus veikla ryškiai parodo, kaip pildosi Jėzaus pažadas, kad Jo mokiniai, gavę Šventosios Dvasios galybę, taps Jo „liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8).

Šiandien Jėzaus vardas garbinamas visuose žemynuose, ir vis dar yra daug žmonių, kurių Viešpats kaip Gerasis Ganytojas nepaliauja ieškojęs, trokšdamas padovanoti jiems savo meilę, amžinąjį gyvenimą. Jo liudytojai šiandien esame mes, o šv. Paulius visiems laikams ir visiems kraštams išlieka apaštališko uolumo ir išminties pavyzdžiu.

Šio mėnesio pradžioje vykusiame susitikime su kelių Azijos šalių vyskupais Popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog šv. Paulius sugebėjo krikščioniškojo tikėjimo esmę išreikšti tokiu būdu, kad ją galėjo įsisavinti ir pagonių bendruomenės. Kaip apaštalo laikais, taip ir mūsų dienomis labai reikia būti ne tik ištikimais tiesai, gėriui, bet ir atidžiais žmonėms, kuriems šiuos dalykus liudijame. Turime gerbti jų talentus ir triūsą, būti dėmesingi jų lūkesčiams ir siekiams, jautrūs jų sielvartams ir žaizdoms. Tiesą yra svarbu skelbti su meile.

Šv. Paulius jautė ir jį pripildžiusią Dievo malonę, ir jo viduje vykstančią kovą. Apaštalas skundėsi: „Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19). Kiekvienas iš mūsų taip pat savyje pastebime ir grūdus, ir pelus. Jų yra ir kontrastingoje mūsų aplinkoje, kurioje, pasak Popiežiaus Benedikto XVI, greta žmogaus teisių, religijos ir jos praktikavimo laisvės pabrėžimo sutinkame ir bandymus išstumti Dievą iš viešosios erdvės.

Šv. Pauliaus viltis nepajudinamai rėmėsi Dievu, „kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (1 Kor 15, 57). Apaštalas ir mus drąsina būti tvirtais ir nepajudinamais, ragina vis uoliau dirbti Viešpaties darbą, nes šis triūsas – ne veltui (plg. 1 Kor 15, 58). Nepaprastai svarbios yra mūsų pastangos tiek dėl asmeninio šventėjimo, tiek ir dėl tikrosios visuomenės pažangos, kuri, kaip pabrėžė Popiežius Benediktas XVI, neįmanoma be pažangos žmogaus moralinio ugdymo srityje (plg. Spe salvi, 22).

Tikiuosi, kad visiems mums, netgi gyvenantiems toli nuo Tarso, Jeruzalės ir Romos, apaštalo Pauliaus gimimo dviejų tūkstančių metų Jubiliejus bus prasmingas, praturtinantis ir palaimingas metas. Viliuosi, kad jis padės ne tik geriau pažinti Tautų apaštalą, bet ir plačiau atvers mūsų akis, ausis, širdis ir protus Gerajai Naujienai, dėl kurios Kristaus pašauktas Paulius tiek darbavosi, priėmė kankinystę.

Šie Jubiliejiniai metai, pasižymintys ir stipriu ekumeniniu akcentu, kviečia artimesnei bendrystei su kitų Bažnyčių krikščionimis, kuriems apaštalas Paulius taip pat labai brangus. Jo laiškus, sudarančius dalį Naujojo Testamento, visi krikščionys skaito ir gerbia kaip įkvėptą Dievo žodį. Verta prisiminti ir tai, jog Konstantinopolio stačiatikių patriarchas Baltramiejus I savo kalėdiniame laiške pranešė, jog ir jų bendruomenė 2008-uosius metus paskelbė apaštalo Pauliaus metais.

Visoje Bažnyčioje Jubiliejiniais šv. Pauliaus metais ypatingas dėmesys skiriamas ir piligrimystei, padedančiai labiau prisiliesti prie Tautų apaštalo kankinystės, jo misijos. Visų pirma piligriminių kelionių tikslu pristatoma Popiežiškoji šv. Pauliaus bazilika Romoje, anais laikais buvusi už šio miesto sienų, pastatyta ten, kur apaštalas buvo palaidotas, netoli jo kankinystės vietos. Šioje nuostabios architektūros, antroje pagal dydį Romos šventovėje ir šiandien ilsisi šv. Pauliaus palaikai. Maldininkams amžinajame mieste siūloma aplankyti ir kitas su jo tarnyste susijusias vietas. Taip pat piligriminės išvykos rengiamos į šiandieninę Turkiją. Joje be šv. Pauliaus gimtojo Tarso yra Efezas, Laodikėja, Antiochija, Kapadokija bei kitos vietos, kur apaštalas keliavo ir skelbė Gerąją Naujieną. Džiugu, kad ir Lietuvos piligrimai kviečiami leistis į maldingas – pažintines keliones apaštalo Pauliaus pėdomis. Keletas tokių piligrimysčių jau organizuojama. Tikimės, kad jų vyks ir daugiau. Susidomėjusius ir išgalinčius kviečiu prisijungti prie šių iniciatyvų.

Jubiliejiniams metams rengėmės taip pat ir Vilkaviškio vyskupijoje. Visas parapijas aplankys paroda, sudaryta specialiai šiems metams ir artimiau supažindinanti su Tautų apaštalu, jo veikla bei mokymu. Paruošėme keletą vaizdo medžiagos komplektų, kurie keliaus kartu su paroda: jie gali būti panaudoti įvairiose bendruomenėse, švietimo, gydymo, socialinėse institucijose. Kiekvienai parapijai skirta ir apie trisdešimt katechezių, susietų su apaštalo mokymu, taip pat Švč. Sakramento adoracijų bei įvairių liturginių laikotarpių bendruomeninių maldų tekstų.

Visa tai parengti buvo nemažas darbas. Džiaugiuosi, kad ši medžiaga paruošta daugiausia Vilkaviškio vyskupijos kunigų, vienuolių, pasauliečių bendradarbių pastangomis. Nuoširdžiai dėkoju už jų geranorišką triūsą.

Viena iš svarbių Jubiliejinių apaštalo Pauliaus metų iniciatyvų yra šių metų iškilmingas atidarymas Vilkaviškio katedroje birželio 29 dieną, dalyvaujant visų vyskupijos parapijų atstovams. Šios iškilmės metu kiekvienai parapijai bus įteiktas simbolinis Jubiliejinių metų ženklas – aliejinė lempelė, panaši į tas, kurias naudojo pirmųjų amžių krikščionys. Degdamos visose vyskupijos bažnyčiose svarbiausių pamaldų metu, jos tikintiesiems primins apaštalo Pauliaus Jubiliejų. Tikimės, jog parapijos subrandins ir daug kitų iniciatyvų: pagal apaštalo Pauliaus mintis organizuos rekolekcijas atskiroms tikinčiųjų grupėms, taip pat – konferencijas, parapijų misijas.

Mielieji, pasitikime ir priimkime šiuos Jubiliejinius dutūkstantuosius apaštalo Pauliaus metus su dėkingumu, atvirumu ir geranoriškumu. Įsijunkime į šių metų sielovadines, studijų, rekolekcijų, ekumenines iniciatyvas savo vyskupijoje, parapijoje, tikėjimo bendruomenėje. Taip jie mums neabejotinai taps ypatingos Dievo malonės laiku. Išgirskime šv. Pauliaus raginimą: „Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!“ (2 Kor 6, 2b).

Rimantas Norvila
Vilkaviškio vyskupas

««« atgal