Naujienos

Vilkaviškio katedros konsekracijos dešimtmečio iškilmės (2008 07 05–06)

Liepos 5 d. Vilkaviškyje pradėtas švęsti katedros konsekracijos dešimtmetis. Valanda prieš vakaro šv. Mišias buvo skirta sakraliajai muzikai: nauja programa pamalonino mišrus choras „Suvalkija“, vadovaujamas Virginijos Junevičienės.

Šv. Mišioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Jų pradžioje ganytojas pašventino Dievo gailestingumo paveikslą, kurį katedrai sukakties proga padovanojo Gintauto Plečkaičio individuali įmonė „Elektra“. Nuo šiol ši įspūdinga paveikslo pagal Faustinos Kovalskos regėjimą reprodukcija kabės virš tabernakulio.

Šv. Mišiose giedojo Kybartų parapijos jaunimas, vadovaujamas ses. Bernadetos Mališkaitės. Jų metu vyskupas Rimantas Norvila kartu su vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu MIC suteikė Sutvirtinimo sakramentą 109 pasiruošusiems Vilkaviškio parapijos tikintiesiems. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie tai, kad per tikėjimą Dievo malonėmis apdovanotas žmogus atranda ir patiria dvasinį džiaugsmą, geba priimti ir įveikti neišvengiamus gyvenimo sunkumus.

Liepos 6-osios, sekmadienio, vidurdienį Vilkaviškio katedros varpai aidėjo ilgiau nei paprastai, kviesdami žmones tęsti bendrą džiaugsmo šventę. Taip katedros konsekracijos dešimties metų jubiliejų pavadino sumos šv. Mišioms vadovavęs vysk. Rimantas Norvila. Jose dalyvavo vyskupai emeritai Juozas Žemaitis MIC ir Juozas Preikšas, virš dvidešimt Vilkaviškio dekanato parapijų ir svečių kunigų. Šv. Mišių metu Vilkaviškio katedros chorui talkino Alvito, Bartninkų, Pajevonio, Virbalio ir kitų parapijų choristai.

Pamoksle vyskupijos ganytojas priminė pirmosios bažnyčios šiame mieste pastatymo bei katedros iškilimo, sunaikinimo ir atstatymo istoriją. Vyskupas pabrėžė, jog šis kuklus jubiliejus yra ypač svarbus ir brangus šventovės atstatymu besirūpinusiems, prie darbų vienaip ar kitaip prisidėjusiems ir per septynerius statybų metus joje savo širdies dalelę palikusiems žmonėms. Prisimenant katedros istoriją, prisiliečiama ir prie krikščionybės raidos šiame krašte istorijos, atsiranda proga pamąstyti apie tikėjimo reikšmę ir malones skirtingų kartų žmonėms.

Po pamokslo ir visuotinės maldos per katedrą nusitiesė ilga atnašų procesija. Katedros konsekracijos dešimtmečio proga dovanų atnešė įvairių profesijų atstovai. Tos dovanos – tai padėka Dievui už gausias malones statybų metais bei jau konsekruotos katedros gyvavimo laikotarpiu. Procesijos pradžioje Vilkaviškio krašto muziejaus atstovai nešė duonos kepalą ir keletą mažų kepalėlių. Šios atnašos buvo tarsi simbolis, jog žmogus ne vien duona sotus, ir priminė Jėzaus kvietimą maitinti savo gyvenimą Dievo žodžiu. Prekybininkai aukojo komunikantų, banko darbuotojai – šv. Mišių vyno. Indus šv. Mišių vynui ir vandeniui dovanojo šiais metais Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai, aliejaus indus – išvakarėse Sutvirtinimo sakramentą priėmę jaunuoliai.

„Aš esu pasaulio šviesa. Neleisk mums paklysti gyvenimo kelyje ir būk ta šviesa, kuri veda per juodžiausią gyvenimo naktį“, – atnašų procesijos komentaras priminė Kristaus žodžius (plg. Jn 8, 12), kai su savo atnašomis – bronzinėmis žvakidėmis – prie altoriaus artėjo „Santakos“ redakcijos ir farmacininkų atstovai. Pulpitą šv. Mišių knygai aukojo miesto pedagogai, Krokuvos auksakalių pagamintą šv. Mišių taurę – medikai, glazūra puoštą šv. Mišių taurę – teisėsaugos darbuotojai, stovą velykinei žvakei – parapijos verslininkai, smilkytuvą – Vilkaviškio parapijoje tarnavę kunigai. Vilkaviškiečių Augustaičių šeima paaukojo pačių pasiūtą ir išsiuvinėtą liturginį rūbą – arnotą, laiką tiksliai skaičiuojantys žemdirbiai padovanojo katedrai laikrodį. Visos šios dovanos brangios ir svarbios ne vien savo materialiąja verte, bet ir tuo, kad žmonės atsiliepė į parapijos klebono prel. Vytauto Gustaičio kvietimą puošti ir turtinti savo katedrą bendryste, dalyvavimu, supratimu.

Šv. Mišioms pasibaigus prel. Vytautas Gustaitis pranešė malonią žinią: už nuoširdų, geranorišką talkininkavimą parapijos veikloje keliolikai įvairių profesijų ir amžiaus parapijiečių suteikiamas Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis palaiminimas. Šiuos garbingus apdovanojimus parapijiečiams įteikė vysk. Rimantas Norvila. Pasak prel. Vytauto Gustaičio, buvo be galo sunku išskirti tokio įvertinimo nusipelniusius žmones iš visos nuostabios ir nepakartojamos Vilkaviškio parapijos bendruomenės.

Katedros konsekracijos dešimtmečio ir prelato vardo suteikimo dešimtmečio proga kleboną ir dekaną Vytautą Gustaitį pasveikino parapijos pastoracinė taryba ir dovanojo puošnų arnotą. Daug jėgų ir sveikatos katedros statybai paaukojusį prelatą sveikino kolektyvų, visuomenės atstovai, Europos Parlamento narė Laima Andrikienė.

Katedros konsekracijos dešimtmečiui atminti parapijos pastoracinė taryba parengė iliustruotą leidinį. Vilkaviškio krašto muziejus parapijos salėje surengė nuotraukų, kuriose užfiksuoti svarbiausi šventovės atstatymo momentai ir per dešimtmetį joje vykę renginiai, parodą.

Birutė Nenėnienė

««« atgal