Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo šventė Marijampolėje (2008 07 19)

Liepos 15–20 d. Sidnėjuje (Australija) vyko XXIII Pasaulio jaunimo dienos, kurių tema buvo pasirinkti Jėzaus žodžiai: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Į šį renginį susirinko jauni žmonės iš įvairių pasaulio kraštų, kad būdami kartu stiprintų ir brandintų savo tikėjimą. Lietuvos delegacijos gretose buvo ir apie 20 Vilkaviškio vyskupijos atstovų. Kadangi dėl didelio atstumo į Sidnėjų negalėjo išvykti gausesnis būrys, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras pakvietė jaunus tikinčiuosius iš visų parapijų liepos 19 d. susirinkti į Marijampolę ir čia drauge švęsti šį pasaulinį renginį.

Vadovaujant aktoriams Daivai Rudokaitei ir Arūnui Žemaitaičiui, iškilmingas šventės atidarymas vyko Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, šia proga išpuoštoje tiek viduje, tiek ir iš lauko. Tačiau labiausiai bažnyčią papuošė apie 600 jaunų tikinčiųjų iš Vilkaviškio vyskupijos parapijų, sutartine giesme, vaikams su baltomis albomis mojuojant įvairiaspalvėmis vėliavomis, šlovinusių Dievą. Nuskambėjo ir XXIII Pasaulio jaunimo dienų himnas lietuvių kalba. Giedojimą vedė jungtinis jaunimo choras, vadovaujamas Audronės Pranskevičienės.

Dalyvius pasveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Marijampolės savivaldybės vicemeras Vidmantas Brazys. Jaunimas buvo supažindintas su ankstesnių Pasaulio jaunimo dienų istorija. Dviejuose ekranuose demonstruojamą vaizdinę medžiagą užbaigė neseniai iš Sidnėjaus gautos fotografijos, kuriose pro lėktuvo sparną matyti artėjantis Pietinis žemynas, atsispindi kiti pirmieji Lietuvos delegacijos narių įspūdžiai. Gyvu žodžiu apie patirtį 2005 metais Kelne (Vokietija) vykusiose Pasaulio jaunimo dienose pasidalijo Aurika Kajokaitė. Vėliau ekranuose pasirodė vaizdai tiesioginės transliacijos iš Sidnėjaus, kur tuo metu jau buvo švenčiama iškilminga vakaro vigilija, vadovaujant popiežiui Benediktui XVI.

Po pietų jaunimas dalyvavo laisvai pasirinktuose teminiuose užsiėmimuose, kurių pasiūlyta dvidešimt. Dalis jaunų žmonių šį laiką praleido vyskupijos Pastoracinio centro koplyčioje, kartu adoruodami Švč. Sakramentą. Aušra Adomavičiūtė ir Lina Mažeikaitė pasakojo apie apaštalą Paulių, parodydamos, kaip per jį kalbančiame Dievo žodyje galima ieškoti atsakymo ir į šiandienos problemas. Kun. Miroslavas Dovda supažindino su piligrimystės tikslais ir būdais. Aktorė Violeta Mičiulienė žaidimų forma mokė atrasti bendravimo dovaną. Dalia Vičkačkaitė ir Vilmantė Kumpikaitė pristatė Taizé bendruomenę, Raminta Bubnytė su bendraminčiais – prevencinę „Sniego gniūžtės“ programą, Martynas Darškus ir Eglė Velykytė – Ateitininkų federaciją. Danutė ir Gediminas Olsevičiai kalbėjo apie bendruomeniškumą, kurio galima pasimokyti iš bičių gyvenimo. Besidomintys istorija buvo pakviesti apsilankyti Marijampolės kraštotyros muziejuje. Kun. Mindaugas Martinaitis papasakojo, ką Šventasis Raštas kalba apie medį, ir pamokė drožybos, o dailininkas Vaclovas Vekerotas – tapybos. Pilnų namų bendruomenės broliai kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanas. Kun. Antanas Matusevičius pasakojo apie vidinio išgydymo ir išlaisvinimo tarnystę. Vyskupijos Šeimos centro vadovė Lina Braukylienė pravedė pokalbį apie meilę, lytiškumą. Kun. Arūnas Simonavičius kalbėjo apie draugystę, žodžio galią ir palaimą. Marijampolės kolegijos dėstytoja Sidona Pudinskienė supažindino su grigališkojo choralo giedojimu. Ausma Sakalauskaitė mokė įsiklausyti į save, kad būtų galima lengviau išgirsti ir kitą. Pažinti save ir kitus, bendrauti, būti kūrybiškais ir spontaniškais padėjo aktorė Daiva Rudokaitė. Veiklių žmonių bendrijos nariai dalijosi liudijimais apie gyvenime patirtą Dievo meilę. Jaunimas taip pat turėjo galimybę aplankyti prieš pora savaičių Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje atidarytą parodą, pristatančią arkivysk. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju istoriją.

Pavakare visi susirinko į Marijampolės baziliką, kur šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Koncelebravo vysk. Juozas Žemaitis MIC ir būrys kunigų. Pamokslo metu vysk. Rimantas Norvila kalbėjo apie Šv. Dvasios reikšmę Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo asmeniniame gyvenime.

Renginys baigėsi marijonų vienuolyno kiemelyje vykusiu koncertu, kuriame grojo grupės „Gyvai“ ir „Sweetsalt“ iš Vilniaus bei „Kitava“ iš Šiaulių.

««« atgal