Naujienos

Kvietimas į apaštalo Pauliaus metų užbaigos renginius Vilkaviškio vyskupijoje (2009 06 28–29)

Birželio 28 d., Kryžių koplyčia

Šiais metais, užbaigiant apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejų ir švenčiant šv. Petro ir Pauliaus atlaidus, Kryžių koplyčia bus paskelbta Vilkaviškio vyskupijos diecezine šventove.

Į šias iškilmes įvairių vyskupijos parapijų jaunimas keliaus pėsčiomis, susibūręs į tris grupes:

  • birželio 26 d. po 9 val. šv. Mišių – nuo Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikos,
  • birželio 27 d. 8 val. – nuo Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios,
  • birželio 27 d. 9 val. – nuo Lazdijų šv. Onos bažnyčios.

Visos trys grupės susitiks Meteliuose birželio 27 d. Po vakarienės, 20 val. Metelių bažnyčioje prasidės Švč. Sakramento adoracija, bus švenčiamas Susitaikinimo sakramentas. Nuo 21.30 val. parapijos namuose vyks vakaras su Katalikų teologijos fakulteto VDU dekanu Benu Ulevičiumi.

Birželio 28 d., sekmadienį, 9 val. jaunimas tęs kelionę pėsčiomis į Kryžių koplyčią. 12 val. Kryžių koplyčioje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila vadovaus iškilmingoms šv. Mišioms. Po jų maldininkų lauks meninė programa, kurioje dalyvaus Palemono krikščioniškas vaikų ir jaunimo cirkas bei grupė „Sadūnai“.

Birželio 29 d., Vilkaviškio katedra

Birželio 29 d., pirmadienį, šv. Petro ir Pauliaus iškilmėje jubiliejiniai 2000-ieji metai nuo šv. Pauliaus gimimo bus iškilmingai užbaigti Vilkaviškio katedroje, dalyvaujant visų vyskupijos parapijų atstovams.

10.30 val. mons. Arūnas Poniškaitis apžvelgs šv. Pauliaus metų eigą Vilkaviškio vyskupijoje. Ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, apmąstydama apaštalo žodžius „Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą“ (Fil 3, 13b-14), pasidalins mintimis apie tai, kaip ateityje galėtų pasitarnauti šv. Pauliaus metų vaisiai. Skambės „Pastoralės“ giesmės.

12 val. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su vyskupijos kunigais koncelebruos iškilmingas šv. Mišias, suteiks Kunigystės šventimus. Vyskupijos parapijų atstovams bus įteiktas šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės maldos už kunigus tektas, kviečiant visus įsijungti į bendrą maldą ir švęsti visuotinėje Bažnyčioje birželio 19 d. pradėtus Kunigų metus.

Nuoširdžiai kviečiame Vilkaviškio vyskupijos tikinčiuosius dalyvauti šiose iškilmėse, kad galėtume visi kartu džiugiai švęsti mūsų tikėjimą bei drauge su apaštalu Pauliumi liudyti: „Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam“ (Rom 1, 16).

««« atgal