Naujienos

Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus pabaigos iškilmės Vilkaviškio katedroje (2009 06 29)

Gieda „Pastoralė“Birželio 29 d. Vilkaviškio katedroje buvo iškilmingai užbaigtas švęsti apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejus. Kaip ir prieš metus jį pradedant, taip ir šį kartą katedroje dalyvavo vyskupijos parapijų atstovai. Po Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos sveikinimo žodžio buvo peržvelgti pagrindiniai prabėgusių šv. Pauliaus metų akcentai vyskupijoje. Paminėta visas parapijas baigianti lankyti paroda ir kita vaizdinė medžiaga apie Tautų apaštalo asmenį bei jo veiklą, katechezių, meditacijų ir visuotinių maldų rinkinys, kas mėnesį 11000 tiražu leistas keturių puslapių laikraštėlis „Apaštalo Pauliaus metai Vilkaviškio vyskupijoje“, vyskupijos jaunimui skirtas šv. Pauliaus pažinimo konkursas, maldos su Šventuoju Raštu grupių atnaujinimas ir kitos iniciatyvos. Taip pat buvo demonstruojamos fotografijos iš įvairių šv. Pauliui skirtų renginių Vilkaviškio vyskupijoje. Skambėjo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choro „Pastoralė“ giesmės.

Ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB susirinkusiems kalbėjo apie apaštalo Pauliaus bruožus, kurie yra gairės visų laikų tikintiesiems: tai Jėzaus Kristaus vertinimas labiau už viską, uolumas dėl Evangelijos, atvirumas Šventajai Dvasiai, rūpestis bendruomenėmis, meilė Bažnyčiai. Priminusi Arso klebono šv. Jono Marijos Vianney kvietimą kovoti už žmones, o ne prieš juos, ses. Agnietė pabrėžė, kad kova su šių dienų sunkumais taip pat vyksta visų pirma dvasiniame lygmenyje, tad yra svarbu maldoje kovoti vieniems už kitus: kunigams melstis už pasauliečius ir pasauliečiams – už kunigus. Savo pasidalinimą ji užbaigė apaštalo Pauliaus žodžiais ragindama neišleisti iš akių gyvenimo tikslo ir tęsti geras iniciatyvas: „kad ir kiek nuėję, ženkime toliau ta pačia linkme“ (Fil 3, 16).

Metus su šv. Pauliumi apvainikavo iškilminga šv. Mišių liturgija, kurioje kartu su vyskupais Rimantu Norvila ir Juozu Žemaičiu MIC dalyvavo virš 70 kunigų. Pamoksle ganytojas atkreipė dėmesį į sąsajas, leidžiančias nutiesti tarsi tiltą iš šv. Pauliaus metų į Kunigų metus, kuriuos Bažnyčia pradėjo švęsti prieš dešimtį dienų, Švč. Jėzaus Širdies iškilmėje. Kaip apaštalo laikais Evangelijos skelbimui reikėjo didelio pasišventimo, nugalinčio širdžių kietumą, abejingumą, visus priešiškumus ir persekiojimus, taip ir šiandien Geroji Naujiena turi būti skelbiama su ne mažesniu uolumu, pasiaukojimu, meile. Vyskupas taip pat priminė prieš tūkstantį metų nukankintą šv. Brunoną, nešusį Evangeliją mūsų protėviams ir esantį pusiaukelėje tarp šv. Pauliaus laikų bei šiandienos. Kaip Europoje minimas pirmasis krikščionybės tūkstantmetis galėjo būti vienu iš stimulų, paskatinusių šv. Brunoną leistis į misijas, taip ir garbingas antrojo tūkstantmečio jubiliejus galėtų mus visus iš naujo uždegti apaštališka, misijine šventųjų Pauliaus ir Brunono dvasia.

Kunigų šventimaiŠiose šv. Mišiose, kuriomis Vilkaviškio vyskupijoje buvo užbaigti šv. Pauliaus ir pradėti Kunigų metai, kunigystės šventimus priėmė apaštalo Pauliaus jubiliejinių metų vyskupijoje koordinatoriai Gintas Grigelevičius ir Aurimas Stiklakis. Iškilmių pabaigoje neopresbiteriai visiems dalyvavusiems kunigams padalino vyskupo dovaną – popiežiaus Jono Pauliaus II knygą „Dovana ir paslaptis“, kurią šis garbingasis Dievo tarnas parašė savo kunigystės 50 metų jubiliejaus proga. Vysk. Rimantas Norvila vyskupijos parapijų atstovams įteikė po kompaktinę plokštelę su medžiaga apie šv. Paulių ir po ritinį su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda už kunigus, šia simboline dovana paženklindamas Tautų apaštalo ir Kunigų metų sandūrą bei kviesdamas maldai už kunigus.

««« atgal