Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo Sekminių piligrimystė „Pasitikiu Tavimi“ (2011 06 14)

Birželio 10–12 dienomis, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, pritariant ir į organizavimą įsijungiant visai vyskupijos jaunimo reikalų tarybai, inicijavo jaunimo piligriminę kelionę „Pasitikiu Tavimi“, skirtą visoje Lietuvoje švenčiamiems Dievo Gailestingumo metams pažymėti. Piligriminė kelionė Marijampolė – Meteliai – Kryžiai buvo noras paskatinti vyskupijos jaunimą drauge keliaujant patirti ne tik žmogiškos bendrystės malonę, bet taip pat giliau pažinti Dievą, mąstant, meldžiantis, giedant, tylint ir bendraujant, labiau panirti į Dievo gailestingumo slėpinį.

Piligrimystė prasidėjo birželio 10 d. 9 val. šv. Mišiomis Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, kurias aukojo visą piligrimystės kelionę drauge su jaunimu keliavęs Ūdrijos (Alytaus r.) parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius. Pirmosios dienos kelionės metu piligrimai giedojo giesmes, meldėsi įvairias litanijas bei rožinį, klausėsi kun. A. Simonavičiaus katechezių bei mąstymų apie bendravimą su Dievu, kitais žmonėmis bei savimi. Ir pasiekę pirmosios dienos kelionės tikslą – Krosnos parapiją (Lazdijų r.), trumpai pasimeldę vietos bažnyčioje, išklausę parapijos klebono Juozo Klimavičiaus sveikinimą, ramiai bendravo ir vakarojo Krosnos pagrindinėje mokykloje, kur piligrimus mielai pasitiko mokyklos vadovybė.

Antroji piligrimystės diena, birželio 11, prasidėjo bendra malda, kurioje prie piligrimų prisijungė vietinės parapijos jaunimas. Trumpai poilsiui ir pietums stabtelėję Simno (Alytaus r.) parapijoje, piligrimai leidosi į paskutinę tos dienos kelionės atkarpą, pasiryžę pasiekti Metelių parapiją. Prie keliaujančiųjų dar prisijungė Lazdijų parapijos tikintis jaunimas bei kun. Miroslavo Dovdos vadovaujami dviratininkai iš Alytaus, ir visi drauge 18 val. jau sugužėjo į Metelių bažnyčią, kurioje visus nuoširdžiai sveikino vietos klebonas kan. Vytautas Prajara. Po bendros vakarienės ir įsikūrimo, atvykus vyskupijos ganutojui visi susirinko į bažnyčią švęsti Sekminių vigilijos, kuriai ir vadovavo vyskupas Rimantas Norvila. Pradžioje ganytojas nuoširdžiai visus pasveikinęs pasidžiaugė, kad piligrimystė leidžia labiau pažinti save, šalia esantį bei patį Viešpatį. Žodžio liturgiją užbaigė kun. M. Dovda homilija, kviesdamas nebijoti Susitaikinimo sakramento, priimti šią malonę atvira ir mylinčia širdimi, bei drąsiai tikėti, nepaisant šeimos, giminių, o kartais ir pačių artimiausių draugų nepritarimo, ar net pašaipos. Tuomet prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kurios pradžioje jaunimas skaitė tekstus padedančius peržvelgti savo sąžines ir pasirengti Susitaikinimo sakramento šventimui. Apie dešimt vyskupijos kunigų pagelbėjo jaunimui susitikti su Dievu Susitaikinimo sakramente. Užbaigus adoraciją, 2010 metų Lietuvos jaunimo dienų himnui beaidint, visi rinkosi buvusios Metelių mokyklos patalpose, kur Šventežerio parapijos jaunimas, vadovaujami klebono kun. Jono Cikanos bei tikybos mokytojos Jacintos Goberienės, susirinkueisms parodė pantomimos spektalį dvasine tema, o vėliau gyvai koncetravo jaunimui pažįstamas grupės „Juoda / balta“ dalyvis kun. Kąstytis Šulčius.

Sekmadienį piligrimai pajudėjo iš Metelių Kryžių koplyčios, diecezinės Vilkaviškio vyskupijos šventovės, link. Eidami gražiąja Dusios pakrante meldėsi bei giedojo giesmes. Kryžių koplyčioje vyko Sekminių Eucharistijos šventimas, kuriam vadovavo ir homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Drauge meldėsi vyskupo generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Žydrūnas Kulpys, kiti kunigai svečiai, iš įvairių vietų atvykę maldinikai ir trijų dienų piligrimystėje dalyvavę jaunieji vyskupijos piligrimai.

Liturgijos pabaigoje jaunimui buvo įteikti rožiniai ir paveikslėliai su palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdu.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal