Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos 85-mečio ir 70-ies metų nuo Budavonės kankinių žūties minėjimas (2011 06 21)

Birželio 17–19 dienomis Vilkaviškio vyskupija šventė savo gyvavimo 85 metų sukaktį bei Budavonės kankinių 70–ąsias žūties metines.

Birželio 17 diena buvo skirta jaunimui, kuris įsikūrė Klampučių (Vilkaviškio r.) pagrindinėje mokykloje ir su giesmėmis atkeliavo į Lankeliškių (Vilkaviškio r.) parapiją iš kurios klebonijos 1941 m. birželio 22 d. buvo išvežti ir Budavinės miške nukankinti trys Vilkaviškio vyskupijos kunigai.

Dalyvaujant daugiau nei pusantro šimto jaunimo, daugiausiai iš Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių bei Lazdijų dekanatų ir labai gausiai susirinkus Lankeliškių bei aplinkinių parapijų tikintiesiems, pirmiausiai visi dalyvavo vigilijoje, kurioje drauge giedojo, skaitė dvasinius tekstus, bei kurijos kanclerio kun. Žydrūno Kulpio paraginti šventė Susitaikinimo sakramentą.

Po vigilijos, karo metais subombarduotos Lankeliškių bažnyčios vietoje, buvo švęstos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila. Drauge koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kunigai svečiai ir beveik visi Vilkaviškio dekanato kunigai su šių iškilmių iniciatoriumi Vilkaviškio parapijos klebonu bei Vilkaviškio dekanato dekanu prel. Vytautu Gustaičiu priešakyje.

Homilijos metu į jaunimą ir visus susirinkusius prabilo Tabariškių (Kauno r.) klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis, savo gyva, vaizdinga ir įtaigia kalba kvietęs ypač jaunimą ieškoti ryšio su Viešpačiu, nebijant iššūkių bei nepatogumo. Šv. Mišių metu prapliupęs smarkus lietus neišbaidė maldingai nusiteikusių žmonių ir vyskupo R. Norvilos žodžiais tariant, padėjo prigyti širdyje kažkam labai svarbiam. Šv. Mišiose giedojo gausus Kybartų parapijos jaunimo choras.

Po šv. Mišių visi drauge dalyvavo vietos bendruomenės surengtoje agapėje, o po jos Eucharistinio Jėzaus adoracijoje, Lankeliškių bažnyčioje.

Vakaro programa tęsėsi Klampučių pagrindinėje mokykloje, kur pirmiausiai įvyko dokumentinio filmo „Budavonės kankiniai“ (rež. Dalius Ramanauskas, 2011) premjera. Tuomet savo mintimis dalinosi Lietuvos Carito direktorius kun. Robertas Grigas, pabrėždamas, kad trijų kunigų nukankinimo istorija jam kaip vaikui buvo paspirtis tapti kunigu ir aukotis kitiems. Įsimintiną liudijimą apie ištikimybę savo pašaukimui išsakė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (MVS) sesuo Evelina iš Marijampolės bei mokytoja ir keturių vaikų motina Vilma Balandienė. Vakaras užbaigtas smagiais liaudiškais šokiais.

Šeštadienis birželio 18 diena visus sukvietė į Budavonės mišką (Vilkaviškio r., Bartninkų parapija), kuriame įvyko vienas iš skaudžiausių įvykių Vilkaviškio vyskupijoje. Prieš 70 metų, 1941 m. birželio 22 d., II – ojo pasaulinio karo frontui priartėjus prie Lietuvos valstybės sienų, Budavonės miške besitraukiantys tarybiniai kariai žiauriai nukankino tris kunigus – Lankeliškių kleboną Vincą Balsį, Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių ir dvasios tėvą Justiną Dabrilą bei buvusį Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos kapelioną Joną Petriką.

11 val. jauniems piligrimams atėjus pėsčiomis iš Lankeliškių parapijai priklausančios Klampučių pagrindinės mokyklos, prasidėjo programa, kurios metu buvo glaustai pristatyta skausmingoji istorija, kalbėjo gyvi liudininkai, vyko meninė programa, o jaunimas buvo apdovanotas už dalyvavimą rašinių konkurse, kuris ir buvo skirtas Budavonės tragedijai pagerbti.

Vidudienyje visi susirinkusieji, apie šeši šimtai maldininkų, dalyvavo Eucharistijos šventime, kuriam vadovavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas Luigi Bonazzi, drauge koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos ordinaras Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta bei gausus būrys kunigų iš Vilkaviškio bei kitų vyskupijų. Homilijos metu nuncijus akcentavo, kad nužudytų kankinių drąsus pavyzdys ir drąsa yra mus, šiandienos krikščionis, uždegantis liudijimas. Arkivyskupas atskirai kreipėsi ir į susirinkusius kunigus, ragindamas nebijoti degti visa atiduodančia meile ir išlaikyti ypač glaudų tarpusavio bendrystės ryšį, kuris kunigui yra labai svarbus besirūpinant „savo šeima“ – parapijos bendruomene.

Po šv. Mišių, kuriose giedojo jungtinis Vilkaviškio dekanato suaugusių choras, visiems susirinkusiems, o ypač, tiems, kurie daugiausia triūso įdėjo, dėkojo vyskupijos ganytojas ir Vilkaviškio dekanato dekanas. Visi dalyvavo bendroje agapėje ir ilgai dalinosi prisiminimais bei įspūdžiais.

Vyskupai ir kunigai dalyvavo specialiai surengtuose pietuose, kur turėjo galimybę artimai ir atvirai pabendrauti su apaštališkuoju nuncijumi ir vieni su kitais.

Sekmadienis, birželio 19 diena, - trečioji ir pagrindinė diena vyko Vilkaviškio vyskupijos katedroje, Vilkaviškyje. Šventė apėmė net penkias ypatingas progas – Vilkaviškio vyskupijai 85–eri, Budavonės kankinių mirties 70–etis, vyskupijos globėjo šv. Antano paminėjimas, Švč. Trejybės šventė ir naujų kunigų bei diakonų šventimai.

Prieš šv. Mišias vyko atminties valanda, kurios metu buvo skaitoma poezija, giedamos giesmės, žiūrimos dokumentinio filmo „Budavonės kankiniai“ ištraukos, ir klausomasi mokytojos Sigitos Lankininkienės gyvo liudijimo apie Budavonės kankinių laidotuves. Šią dalį užbaigė prof. kan. Kęstutis Žemaitis trumpai pristatydamas pagrindinius Vilkaviškio vyskupijos istorinius akcentus.

Vidudienį prasidėjo šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila drauge su generalvikaru mons. G. Kuliešiumi, kurijos kancleriu kun. Ž. Kulpiu bei iš įvairių vyskupijos parapijų atvykusiais kunigais. Vyskupas homilijos metu trumpai paminėjo visas penkias švenčiamas progas teigdamas, jos gražu yra kukli laikysena net ir didelius darbus darant, tačiau ypatingomis progomis būtina įvardyti asmenis ir įvykius, kurie yra kilę iš gausios Dievo malonės.

Iškilmingų Mišių metu kunigais buvo įšventinti du Vilkaviškio vyskupijos diakonai – Marius Pėčelis ir Valdemaras Smulskis, o į diakonus klierikas Vitalijus Valodkovičius.

Po palaiminimo būta keleto prasmingų sveikinimų.

Liturgiją ypatingai praturtino iš Vilniaus atvykęs Arkikatedros grigališkojo choralo choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ ir Marijampolės grigališkojo choralo grupė „Reple corda“.

Po šv. Mišių visi mielai bendravo bendroje agapėje.

Ir visų trijų dienų užbaiga galima vadinti birželio 20 dienos Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimą Bartninkų parapijoje, kurios teritorijoje ir yra skaudžią istoriją saugantis Budavonės miškas.

Bartninkų parapijos bažnyčioje vyko šv. Mišios, kurioms vadovavo ir homiliją apie meilę vieni kitiems pasakė dekanato dekanas prel. Vytautas Gustaitis, drauge meldėsi šiam dekanatui priklausantys kunigai ir Bartninkų parapijos tikintieji. Dekanas prieš palaiminimą nuoširdžiai padėkojo visiems kunigams, parapijos klebonui kun. Alvydui Dvareckui bei Bartninkų bendruomenei už regimus ir neregimus darbus taip ypatingai pagerbiant prieš 70 metų nukankintus tris kunigus.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal