Naujienos

Kunigų paskyrimai (2011 06 13 – 07 12)

Kun. Marius Rudzinskas atleistas iš Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaro pareigų, paskirtas naujai įkurtos Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonu ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kan. Kęstutis Žemaitis atleistas iš laikinosios Mokolų (Marijampolės) koplyčios rektoriaus pareigų, paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Sigitas Bitkauskas atleistas iš Igliaukos, Gudelių ir Daukšių parapijų klebono pareigų, paskirtas Giškabūdžio bei Barzdų parapijų klebonu ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Rimantas Simanavičius atleistas iš Aukštosios Panemunės vikaro ir šv. Mato mokyklos kapeliono pareigų, paskirtas Igliaukos bei Gudelių parapijų klebonu.

Kun. Arvydas Jakušovas paskirtas Aukštosios Panemunės vikaru ir šv. Mato mokyklos kapelionu.

Prel. Juozas Pečiukonis paskirtas Daukšių parapijos klebonu ir paliktas ankstesnėse pareigose.

Kun. Algirdas Juozas Pasilauskas atleistas iš Sangrūdos parapijos klebono pareigų, paskirtas Vilkaviškio parapijos rezidentu.

Kun. Juan Alejandro Dielinikaitis atleistas iš Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaro pareigų, paskirtas Sangrūdos parapijos klebonu.

Kun. Juozas Marčiulionis atleistas iš Liubavo ir Akmenynų parapijų klebono pareigų.

Kun. Romas Budrevičius atleistas iš Kazlų Rūdos parapijos vikaro pareigų, paskirtas Liubavo ir Akmenynų parapijų klebonu.

Kun. Linas Baltrušaitis atleistas iš Vilkaviškio parapijos vikaro pareigų ir išleistas studijoms į Romą.

Kun. Aurimas Stiklakis atleistas iš Garliavos parapijos vikaro pareigų ir išleistas studijoms į Romą.

Neopresbiteris Valdemaras Smulskis paskirtas Vilkaviškio parapijos vikaru.

Neopresbiteris Marius Pėčelis paskirtas Garliavos parapijos vikaru.

Diak. Vitalij Volodkovič paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Kalvarijos parapijoje.

Kun. Kęstutis Vosylius atleistas iš Garliavos parapijos klebono ir Aleksoto dekanato vicedekano pareigų.

Kun. Gintaras Urbštas atleistas iš Lazdijų parapijos klebono ir Lazdijų dekanato vicedekano pareigų, paskirtas Garliavos parapijos klebonu bei Aleksoto dekanato vicedekanu.

Kun. Nerijus Žvirblys paskirtas Lazdijų parapijos klebonu ir Lazdijų dekanato vicedekanu.

Kun. Jonas Baliūnas paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kapitulos garbės kanauninku.

Kun. Gintautas Kuliešius popiežiaus Benedikto XVI paskirtas monsinjoru.

««« atgal