Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2011 09 05)

Tik pasibaigus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens metinei konferencijai, kuri vyko 2011 08 26 d. Alytuje, ir prasidėjus naujiems mokslo metams, vyskupijos tikybos mokytojai, jau rugsėjo 2 dieną rinkosi į seminarą „Modulinės katalikų tikybos mokymo 11-12 kl. programos“, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, Marijampolėje. Seminarą organizavo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras.

Seminaro lektorė ir pagrindinė prelegentė - modulinių programų projekto vadovė, socialinių (edukologijos) mokslų doktorantė Giedrė Rugevičiūtė.

Pirmiausiai lektorė kėlė klausimą, kodėl keičiasi programos, kai tos, kurias turėjome atrodo pakankamai ir patrauklios ir jau išbandytos patirtimi? Ir pačių susirinkusių mokytojų padedama lektorė atsako, kad programos keičiasi, nes keičiasi pati ugdymo paradigma, keičiasi visų dalykų programos daugelyje Europos valstybių ir katalikų tikybos programa taip pat turi pasižymėti šiuolaikinės didaktikos specifiškumu, neprarasdama jai būdingo krikščioniškojo matmens.

Pirmoje seminaro dalyje buvo aptarti šie klausimai: Kodėl keičiasi 11-12 kl. katalikų tikybos programos? Kas yra modulinis mokymas? Kokia modulinių programų struktūra? Kaip naudotis modulinių programų gairėmis?

Taip pat buvo analizuojami Visuotinės ir dalinės Bažnyčios dokumentai susiję su religiniu švietimu mokyklose.

Po pertraukėlės Giedrė Rugevičiūtė, iš visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų susirinkusiems mokytojams, smulkiai pristatė planus mokyklai ir visus keturis modulius, pagal kuriuos rekomenduojama, bet nėra griežtai privaloma dirbti. Modulį mokytojas pasirenka pagal savo ir mokinių gebėjimus.

Prelegentė trumpai, bet išsamiai pristatė kiekvieną modulį.

Pirmasis - “Katalikybė ir pasaulio religijos” - modulio atnaujinimo priežastys. Programa perstruktūrizuota ir pakoreguota: tikybos mokymas nukreiptas į dvasinį ir kultūrinį asmens ugdymą, ugdymo turinys orientuotas į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ir būtinų kompetencijų ugdymą, programa grindžiama ekumeninio ir tarpreliginio pažinimo principu atsakant į dabarties iššūkius.

Antrasis - “Pašaukimai gyvenimui”. Modulio tikslas: padėti mokiniui/mokinei pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią remiantis krikščioniškąja pašaukimo samprata: jie skatinami pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą pozityviai bei kūrybiškai realizuoti save pasaulyje ir į jį atsiliepti, maksimaliai panaudojant savo gabumus, talentus bei įgytuosius gebėjimus bendram gėriui.

Trečiasis - “Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė”. Modulio tikslas: padėti mokiniams atrasti Šventojo Rašto lobius, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos įvykius ir veikėjų poelgius, gilinti tikėjimą Triasmenio Dievo buvimu ir veikimu, apmąstyti gyvenimo klausimus su Šventuoju Raštu, įsisąmoninti savo religinį tapatumą ir pašaukimą gyventi, kurti atsakingus santykius su Dievu, aplinka, kitais asmenimis ir pačiu savimi

Ketvirtasis - Religijos filosofija, ir šio modulio tikslas: remiantis krikščioniškosios minties tradicijos pažinimu ir juo grindžiama vidinės dvasinės patirties refleksija padėti mokiniams siekti gilaus savo egzistencijos pažinimo ir sąmoningo tikėjimo gilinimo ugdant brandų santykį su Dievu, kitais žmonėmis ir pačiu savimi.

Seminaro pabaigoje modulinės programos projekto vadovė atsakė į mokytojų klausimus ir palinkėjo išminties dovanos dirbant su vyriausiomis klasėmis.

Seminare dalyvavo šešiasdešimt mokytojų, tarp kurių keletas tikybą dėstančių kunigų. Seminaro dalyviai galėjo įsigyti visai naujai išspausdintą „Metodinių rekomendacijų 11–12 klasėms“ knygą, drauge su labai gausiai medžiagą talpinančia DVD kompaktine plokštele.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal