Naujienos

Švč. Mergelės Marijos Gimimo, tituliniai, atlaidai Keturvalakiuose (2011 09 13)

Rugsėjo 10–11 dienomis Keturvalakių parapijoje, Vilkaviškio vyskupija, buvo švenčiami tituliniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.

Rugsėjo 10 dieną popiet klebonijoje rinkosi parapijai priklausančių bendruomenių pirmininkai ir seniūnaičiai, kurie drauge su Keturvalakių seniūnu ir parapijos klebonu kun. Ryčiu Baltrušaičiu dalyvavo pokalbyje „Kas yra parapija?“. Susirinkusieji dalinosi savo mintimis bei supratimu, taip padėdami suvokti, kaip jie įsivaizduoja parapiją, kokią vieta religinė bendruomenė užima tos konkrečios teritorijos žmonių visuomenėje. Parapijos klebonas apibendrindamas pokalbį susirinkusiems pristatė keletą minčių apie parapiją, trumpai apžvelgdamas parapijų modelius, struktūrų kūrimo reikalingumą bei parapijos atsinaujinimo kelią, kurį aptardamas klebonas pasiūlė keletą idėjų, kurios galėtų išjudinti parapijos ir bendruomenių bendradarbiavimą ir ten gyvenančių žmonių gyvenimą papildytų prasminiais dalykais.

Šeštadienio vakarą parapijos žmonės rinkosi į bažnyčią valandos laiko eucharistinei adoracijai, kurios metu parapijos jaunimas giedojo giesmes, skaitė dvasinius tekstus ir visi drauge tyloje meldėsi už parapiją. Po adoracijos vyko šventinė dalis jaunimui.

Sekmadienio ryto šv. Mišiose klebonas kun. R. Baltrušaitis homilijos metu susirinkusius tikinčiuosius labiau supažindino su centriniu bažnyčios paveikslu, kuriame vaizduojama Švč. Mergelė Marija su kūdikiu. Tai XVII a. pabaigos nežinomo lietuvių autoriaus originalios tapybos paveikslas, kuris XVIII a. yra pagerbtas sidabro plokštės aptaisais ir anot šaltinių yra labai svarbus menine ir religine prasme. Kukliame, net kiek asketiškame Keturvalakių bažnyčios interjere, tai pagrindinis plastinis erdvės akcentas, kuris ateinantį pasitinka Motinos ir Jėzaus, sūnaus, žvilgsniais.

Prieš pagrindines šventės Mišias, parapijos suaugusiųjų maldos grupės nariai meldėsi Rožinio maldą, prašydami Dievo palaimos parapijoje gyvenantiems, iš jos kilusiems ir jau amžinybėn iškeliavusiems.

Pagrindines titulinių atlaidų šv. Mišias, kurių pradžioje buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, aukojo Ūdrijos parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius, giedojo Ūdrijos parapijos choras. Kun. A. Simonavičius homilijos metu akcentavo, kad žmogui labai svarbu atsakyti į klausimą, kas aš esu? Kas aš toks? Todėl skaityta Švč. M. Marijos Gimimo iškilmei skirtoji Evangelijos ištrauka ir vedė prie Jėzaus ir kiekvieno tikinčio žmogaus genealogijos. Kunigas kvietė žmones surasti laiko Dievui, nes su kuo daugiausiai bendrauji, į tą panašus tampi. Jei skiri laiko Dievui, tampi panašus į jį, jei žvelgi tik į žemę dirbdamas darbus, tai ir tampi į žemę panašus.

Po šv. Mišių visi dalyvavo eucharistinėje procesijoje aplink bažnyčią, po kurios palaiminus Švč. Sakramentu Keturvalakių parapijos klebonas padėkojo visiems prie parapijos šventės prisidėjusiems ir kad tituliniams atlaidams pavyko surestauruoti senosios bažnyčios vietoje esantį kryžių.

Atlaidų šventė buvo užbaigta bendra agape, padėkomis, dainomis ir liaudiškais šokiais Keturvalakių bendruomenės, kuri labai aktyviai įsijungė į atlaidų organizavimą, namuose.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal