Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2011 09 13)

Rugsėjo 13 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, pasibaigus vasaros atostogoms ir prasidėjus naujam darbo sezonui, vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas, kuris buvo pradėtas Valandų liturgija – Dienine, ir kurį sudarė dvi dalys.

Pirmoje dalyje susirinkusius pasveikinęs vyskupijos Ganytojas Rimantas Norvila pakvietė pokalbiui vyskupijos jaunimo centro žmones. Centro direktorius kun. Jonas Cikana su vyskupijos kunigais dalinosi įspūdžiais iš 2011 metų pasaulinių jaunimo dienų Madride, konkrečiai apžvelgdamas ir pasiruošimą, ir atskirus kelionės etapus, ir dalyvavimą šiame svarbiame pasauliniame jaunimui rengiamame renginyje Madride bei susitikimo su popiežiumi Benediktu XVI svarbą. Vyskupijos jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Adomynas pasidalino asmenine patirtimi apie laiką, kurį su grupe lietuvių jaunimo praleido Vokietijoje, keliaujant Madrido link.

Kiek vėliau savo liudijimus išsakė Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas ir Vilkaviškio parapijos vikaras kun. Gediminas Keršys, abu akcentuodami jaunuolių, dalyvavusių pasaulinėse jaunimo dienose, motyvuotumą religijos atžvilgiu, Madride girdėtų vyskupų A. Poniškaičio ir G. Grušo katechezių bei lietuvių bendros maldos svarbą.

Vėliau kurijos kancleris kun. Žydrūnas Kulpys susirinkusiems pristatė Pasaulinį Eucharistinį kongresą, kuris vyks 2012 m. birželio 10 – 17 d. Airijoje, Dubline. Kunigai galėjo susipažinti su kongreso tema, malda, ženklu – simboliu, himnu, dienotvarke bei organizaciniais aspektais.

Kun. Ž. Kulpys tai pat kalbėjo apie vyskupijoje veikiančią našlių moterų asociaciją, kuri jungia tikinčias našles, besivadovaujant vietos ordinaro patvirtintu statutu. Kancleris, kuris yra šios asociacijos kapelionas, visus pakvietė informuoti parapijos tikinčias našles jungtis į bendrą vyskupijos grupę, arba parapijose kurti atskirus padalinius.

Antroje susitikimo dalyje pirmiausiai savo naujausius leidinius pristatė Lietuvos Biblijos draugijos atstovai, o vėliau kunigams kalbėjo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas R. Norvila. Ganytojas priminė parapijinės katechezės svarbą parapijos gyvavimo procese ir paragino brolius kunigus šiai pastoracinei sričiai skirti ypatingą dėmesį. Sakramentų ar kita katechezė, anot ganytojo, atveria daug bendravimo ir veiklos galimybių, kurios gali išauginti parapijoje ir kitas brandžias iniciatyvas.

Vyskupas priminė sužadėtinių rengimui santuokoms svarbą, ligonių sakramento praktikos prasmę, parapijų sielovadinių planų bei parapijos tarybos veiksmingą reikalingumą, advento ir gavėnios rekolekcijų parapijose organizavimo būtinumą bei mažų parapijoje veikiančių bendruomenių ir grupelių pozityvią įtaką visam parapijos gyvenimui.

Taip pat ganytojas pristatė Lietuvos vyskupų paskelbtus (2012) pal. Jurgio Matulaičio metus bei pal. Jono Pauliaus II – ojo liturginį minėjimą bei Dievo Gailestingumo metų pagrindinį renginį Vilkaviškio vyskupijoje spalio 21 dieną, vyksiantį Marijampolėje.

Baigiamasis susirinkimo akcentas – testamentai, kuriuos kiekvienas kunigas turi parašyti.

Kunigų susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, kuriu metų ganytojas pasveikino amžiaus ir kunigystės sukaktis švenčiančius ir pakvietė kunigų tarybą popietiniam posėdžiui.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal