Naujienos

Vilkaviškio dekanato kunigų rekolekcijos Keturvalakiuose (2011 09 26)

Rugsėjo 19 – 21 dienomis Keturvalakių parapijos, Švč. Mergelės Marijos Gimimo, bažnyčioje vyko Vilkaviškio dekanato (Vilkaviškio vyskupija) kunigų rekolekcijos. Rekolekcijose dalyvavo rekolekcijų iniciatorius Vilkaviškio dekanato dekanas prel. Vytautas Gustaitis ir visi dekanato kunigai.

Rekolekcijoms vadovavo kun. Algis Baniulis SJ.

Rekolekcijų vadovas per visas tris dienas susirinkusius kunigus kvietė mąstyti įvairiomis su teologija ir praktiniu, realiu ir kasdieniu, kunigo gyvenimu susijusiomis temomis, vis keldamas klausimus, kurie skatino peržvelgti asmeninę ir bendruomeninę maldą, santykius su žmonėmis, ryšius su konfratrais, meilę ar nemeilę pastoracijai ir konkrečiai parapijinei bei liturginei buičiai. Ir esminė tiesa, kurią akcentavo kun. A.Baniulis, neapsiprasti, kad kunigystė netaptų tik darbu, kuris padeda išgyventi. Darbu, atliekamu tik iš įpročio.

Paskutinę rekolekcijų dieną visi kunigai vidurdienį šventė Eucharistiją drauge su gausiai susirinkusia Keturvalakių parapijos bendruomene. Šv. Mišioms vadovavo dekanas prel. V. Gustaitis, homiliją sakė kun. A. Baniulis skatindamas parapijos žmones melstis už kunigus ir būti atrama tiek sielovadoje, tiek kasdieniuose reikaluose.

Rekolekcijos užbaigtos bendrais pietumis ir bendryste Keturvalakių klebonijoje.


Rugsėjo 22 dieną Keturvalakių parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis minėjo savo kunigystės dešimtmetį, parapijos žmones ir svečius pakviesdamas drauge švęsti Eucharistiją, kurios metu homiliją sakė kun. Vilius Sikorskas, ir akcentavo Gerojo Ganytojo savybes, kuriomis turi sekti ir pasižymėti šiandienis kunigas. Mišiose giedojo Č. Sasnausko vardo choras iš Marijampolės, kuriam vadovauja Mindaugas Radzevičius.

Po šv. Mišių parapijos kleboną sveikino vietos seniūnas, mokyklos direktorė, bendruomenių atstovai, choristai.

Vėliau visi bažnyčioje klausėsi fortepijoninio kvinteto „Efvioli“ atliekamų klasikinės muzikos kūrinių.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal