Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2011 10 11)

Spalio 11 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos tradicinis kasmėnesinis kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo vyskupijos ordinaras vysk. Rimantas Norvila, vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupijos kunigai ir diakonas.

Susirinkimas buvo pradėtas Valandų liturgija – Dienine, po kurios į susirukusiuosius kreipėsi vysk. R. Norvila pakviesdamas pirmosios susirinkimo dalies svečius iš Kauno.

Kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap su susirinkusiais kunigais ugningai dalinosi šiandienės evangelizacijos aktualijomis, kviesdamas nebijoti eiti į įvairias erdves, kur žinia apie Dievą yra nenešama. Prelegentas pristatė konkrečius Jėzaus žinios skelbimo būdus bei asmenis, kuriems ši žinia turėtų būti nešama, ypač akcentuodamas narkomanus, alkoholikus, prostitutes, kalinius, bei pateikdamas daugybę Dievo prisilietimo prie atskiro žmogaus gyvenimo pavyzdžių.

Vėliau kalbėjęs kun. Tomasz Pilchas OFM Cap, liudijo evangelizacijos mokyklos reikalingumą ir jos nešamus konkrečius vaisius. Brolis Tomas pristatė keletą iniciatyvų skirtų jaunimui ir kvietė kunigus drąsiai į jas jungtis su savo parapijų jaunimu.

Pirmosios dalies pabaigoje liudijimus sakė du vyrai, kurie būtent vienuolių kapucinų padedami įtikėjo Dievą, pakilo naujam gyvenimo džiaugsmui, sau už nugaros palikdami įkalinimo įstaigas bei priklausomybes, ir šiandien kapucinų gailestingumo namuose gali padėti kitiems, kuriems to labiausiai reikia.

Antroji susirinkimo dalis buvo skirta pal. Jurgio Matulaičio metų pristatymui. Šių metų šventimo programą susirinkusiems pristatė kun. Pavel Chudzik MIC (minimas kunigas yra marijonų vienuolijos sudaryto „Matulaičio metų“ komiteto narys). Kunigas pabrėžė, kad palaimintajam skirtų metų uždaviniu marijonų vienuolija laiko pristatyti pal. Jurgį Matulaitį kaip žmogų savo gyvenime besirėmusį tikėjimo, vilties ir meilės gėriu. Metams keliami tikslai ir uždaviniai įvardijami tokie: dėkoti Dievui, surasti gėrio alternatyvas prieš blogį, žadinti asmeninį ir bendruomeninį tikėjimą bei dorybių praktikavimą, kunigų ir vienuolių skatinimas tobulesniam gyvenimui Kristuje, šiandienių iššūkių atpažinimas ir jų įveikimas. Programą bus siekiama įgyvendinti vyskupijų, dekanatų bei parapijų lygmeniu.

Pabaigoje vyskupijos ganytojas R. Norvila aptarė keletą Vilkaviškio vyskupijai svarbių aktualijų bei pakvietė visus gausiai švęsti Vilkaviškio vyskupijos Gailestingumo metų bei pal. Jono Pauliaus II minėjimą, spalio 21 dieną Marijampolėje.

Tuomet visi susirinkusieji turėjo galimybę aplankyti Marijonų vienuolyne įkurtą muziejų, skirtą tėvams marijonams bei atskirai pal. Jurgiui Matulaičiui.

Vyskupijos kunigų susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, po kurių atskiriems posėdžiams rinkosi vyskupijos kanauninkų kapitula bei vyskupijos jaunimo pastoracijos taryba.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal