Naujienos

Dievo Gailestingumo šventė ir palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje (2011 10 22)

Spalio 21 dieną Marijampolėje vyko Dievo Gailestingumo šventė ir palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje.

Šventė prasidėjo kryžiaus palaiminimu toje vietoje, kur bus statoma naujai įkurtos Palaimintojo Jono Pauliaus II vardu pavadintos parapijos bažnyčia. Tai gausiai apgyvendintas Marijampolės mikrorajonas, kurio vienoje iš mokyklų šv. Mišios aukojamos daugiau nei dešimtmetį. Prie prieniškio skulptoriaus išdrožto kryžiaus buvo giedamos giesmės, skaitoma religinė poezija bei susitelkiama maldai. Žodį taręs naujosios parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas pasveikino visus gausiai susirinkusius bei padėkojo parapijiečiams už geranoriškumą kuriant parapiją.

Kryžių šventinęs vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pasidžiaugė, kad du dešimtmečius sprendęsis klausimas dėl naujos parapijos steigimo pajudėjo popiežių Joną Paulių II paskelbus palaimintuoju, todėl ir vyskupijos kunigų tarybai pritarus įsteigta parapija ir buvo pavadinta naujojo palaimintojo vardu. Ganytojas linkėjo, kad pastatytoji bažnyčia būtų parapijos širdis, nuoširdžiai sutinkanti ir palydinti kiekvieną žmogų. Po kryžiaus palaiminimo apeigų, kuriose dalyvavo ir vysk. emeritas Juozas Žemaitis, vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, vyskupijos kunigai, parapijos geradariai bei gausus būrys parapijiečių, parapijos choras pagiedojo giesmes „Kryžiau šventas“ bei „Marija, Marija“.

Vėlesnė šventės programa tęsėsi Marijampolės kultūros centre, kurio fojė visus atėjusius pasitiko Kauno arkivyskupijos kurijos parengta fotografijų paroda, skirta Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje 1993 metais.

Renginį po trumpos ištraukos iš filmo apie Jono Pauliaus II apaštalinę kelionę Lietuvoje bei Č. Sasnausko vardo choro giesmės pradėjo vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pasidžiaugdamas gausiai susirinkusiais svečiais ir tikinčiaisiais iš įvairių vyskupijos vietų. Ganytojas patikino, kad Dievo Gailestingumo metais buvome raginami asmeniškai atpažinti Dievo gailestingumą, bet svarbu ir visus apjungiančiu ir vienijančiu renginiu paminėti šiuos metus bei palaimintąjį Joną Paulių II.

Apie Joną Paulių II, kaip popiežių, susirinkusiems kalbėjo VU doc. dr. Irena Vaišvilaitė. Viešnia akcentavo, kad Jonas Paulius II yra II Vatikano Susirinkimo vyskupas, popiežius ir šventasis, kuris parodė kelią į šventumą XXI amžiaus žmogui, savo asmeniniu liudijimu leisdamas suprasti, kad ir šiandienis modernus žmogus yra per Krikštą pašauktas eiti šventumo keliu, laikydamasis tikėjimo bei įsiliedamas į Bažnyčios ir valstybės gyvenimą. Primindama ir Č. Milošą, I. Vaišvilaitė minėjo Joną Paulių II, kaip pilnai įsiliejusį į kūrybinės ir antropologinės kultūros erdvę, surandant tinkamus žodžius ir veikimo būdus, kurie aktualiausiai paveiktų skirtingus žmones, žemynus bei atskiras iniciatyvas. Docentė akcentavo Jono Pauliaus II rūpestį komunizmo kamuojamais kraštais, patį turėjusį realią patirtį mūsų kaimynėje Lenkijoje.

Šventėje dalyvavęs Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis mielai prisiminė ir su žmonėmis dalijosi mintimis iš asmeninio bendravimo su palaimintuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II, kadangi pačiam teko būti jo artimu bendradarbiu, atliekant įvairiopą tarnystę Bažnyčios misijoje. Kardinolas ypatingai pabrėžė palaimintojo asmeninį dėmesį atskiram žmogui, stengiantis kaip tik galima jam padėti. Eminencija prisiminė, kad Jonas Paulius II visada labai gyvai domėjosi Lietuva ir džiaugėsi į ją atvykęs. Galiausiai kardinolas džiaugėsi, kad buvo paties tuometinio popiežiaus įšventintas vyskupu ir visada jautė asmeninę jo paramą, ypač darbuose ir idėjose, kurios kitiems atrodė pilnos įvairių kliūčių.

Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas skaitė pranešimą Dievo gailestingumo tema sutelkdamas dėmesį į tai, kad Dievo Gailestingumo metai, 2011, jau eina į pabaigą, tačiau jų žinia turi rasti atgarsį mūsų širdyse ir gyvenimuose nuolat. Kunigas gvildeno tris Dievo gailestingumo aspektus: Dievo gailestingumo beribiškumą, to gailestingumo kainą ir reiklumą.

Konferenciją baigdamas vyskupas Rimantas Norvila padėkojo visiems kalbėjusiems, šventės dalyviams (apie 750 žmonių), vyskupijos pastoraciniams centrams ir kitiems, padėjusiems surengti šią labai gražią ir prasmingą šventę. Svečiams buvo įteiktos padėkos dovanos.

Renginį vedęs aktorius Petras Venslovas skaitė Č. Milošo ir K. Woitylos eiles bei citavo ištraukas iš popiežiaus Jono Pauliaus II rašytinių šaltinių. Renginio metu giedojo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Č. Sasnausko choras (vad. Mindaugas Radzevičius).

Visi šventės dalyviai dvasininkai, vienuoliai ir vienuolės, tikintys pasauliečiai vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos paraginti dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Marijampolės Bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis bei gausus būrys kunigų ne tik iš Vilkaviškio vyskupijos. Bazilika buvo pilnutėlė maldininkų. Spalio 22 diena — tai diena, kuomet liturgijoje palaimintasis popiežius Jonas Paulius II minimas pirmą kartą, todėl homilijos metu vyskupas Arūnas Poniškaitis paliudijo, kad prieš dvidešimt penkerius metus Jonas Paulius II palaimintuoju paskelbė Suvalkijos sūnų Jurgį Matulaitį, o šiandien minime patį Joną Paulių, kaip palaimintąjį. Vilniaus augziliaras homilijoje plėtojo Jono Pauliaus II sustiprintą žvilgsnį į Dievo gailestingumo, dovanojamo kiekvienam žemės žmogui, temą.

Po šv. Mišių dalis šventės dalyvių pasiliko vakarieniauti vyskupijos Pastoraciniame centre ir tai buvo puiki proga pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais bei džiugiais dienos išgyvenimais.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal