Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2012 12 13)

Gruodžio 11 d., Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje vyko tradicinis Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos įvadiniu žodžiu bei Valandų liturgija – Dienine.

Pagrindinis susitikimo prelegentas buvo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Svečias dalinosi mintimis apie neseniai Romoje (Vatikane) įvykusį vyskupų Sinodą, kuris buvo skirtas Tikėjimo metų pradžiai ir evangelizavimo mūsų laikais temai (naujajai evangelizacijai). Pirmiausiai vyskupas dalinosi mintimis apie patį sinodą, jo reikšmę, svarbą, dalyvių skaičių, sinodo darbo pobūdį bei sinodo dalyvius – popiežių Benediktą XVI, kardinolus, vyskupus, kitų krikščioniškų konfesijų atstovus bei įvairias Bažnyčios organizacijas ir judėjimus atstovaujančius pasauliečius.

Vėliau vysk. A. Poniškaitis, remdamasis Sinodo tėvų pasisakymais bei darbo įvairiose grupėse informacija, susirinkusiems kunigams kalbėjo apie naująją evangelizaciją, akcentuodamas iššūkius bei sunkumus, bet taip pat paminėdamas daugybę naujų ir veržlių iniciatyvų vykstančių Katalikų Bažnyčioje visame pasaulyje. Paminėtinos: Šventojo Rašto skaitymas individualiai ir maldos grupėse, Valandų liturgija pasauliečių tarpe, eucharistinė adoracija bei pagonių kiemas. Vyskupas minėjo daug pavyzdžių iš Lietuvos gyvenimo ir cituodamas vieno jauno žmogaus posakį apie intelektualinę tinginystę, pabrėžė, kad pirmiausia, pirmose Bažnyčios gretose stovintys turėtų atnaujinti autentišką tikėjimą Kristumi bei nuolat maitintis intelektualine duona, turint mintyje krikščionišką literatūrą, meną ir kultūrą.

Kaip Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas, vysk. A. Poniškaitis paragino uoliai ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks 2013 metų birželio mėnesį Kaune.

Į susirinkusius kunigus kreipėsi ir kurijos kancleris kun. Žydrūnas Kulpys, informuodamas apie tradicinę vyskupijos šeimų šventę, kuri 2013 m., sausio 6 d., vyks Alytuje. Kancleris supažindino su parašų rinkimo akcija, kuri Europoje sustabdytų embrionų kamieninių ląstelių naudojimą bandymams bei gydymui, o parapijų klebonams priminė rūpestį pastatų, skirtų maldai, parapijos nuosavybės įteisinimo statuso svarbumą.

Bendras kunigų susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, kurių metu buvo pasveikinti kunigystės bei amžiaus sukaktis švenčiantys dvasininkai, po pietų į darbo grupę su vyskupijos ganytoju Rimantu Norvila rinkosi vyskupijos kunigų taryba.


Kunigas Rytis Baltrušaitis

««« atgal