Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė Alytuje (2013 01 07)

Per Kristaus apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmę – Alytuje surengta tradicinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Šeima – tikėjimo vartai“.

Įvairaus amžiaus šeimos kaip atstovai iš visų vyskupijos dekanatų parapijų pirmiausia susitiko maldos sukauptyje Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavęs Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila įžanginiu žodžiu pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa, kas liudija ir šeimų bendrystę su Viešpačiu.

VDU kapeliono kun. Algio Akelaičio homilijos įžvalgos besiklausiusių mintis nuvedė į gilesnę pašaukimo gyventi šeimoje esmę. Prieš Aukos liturgiją vyskupijos šeimos centro veiklos kuratorius teol. dr. Žydrūnas Kulpys pakvietė bažnyčioje esančias sutuoktinių poras atnaujinti santuokos pažadus.

Pasibaigus šv. Mišioms, po vyskupo palaiminimo, sveikinimus išsakė šv. Angelų Sargų parapijos atstovai, pasipuošę Trijų Karalių apranga ir su giesmėmis bei jaunaisiais savanoriais visus nulydėjo į Alytaus miesto teatrą.

Erdviose patalpose šventės svečiai neužtruko prie registracijos stalelių, galėjo pigiau įsigyti katalikiškų knygų, kitos literatūros ir pasisotino rūpestingai paruoštais karštais valgiais, saldumynais bei vaisiais. Vaišių užteko visiems, nors svečių susirinkę buvo išties nemažai – apie šešis šimtus.

Į po valandėlės prasidėjusią popietės programą atskirai rinkosi suaugusieji ir vaikai pagal amžiaus grupes. Mažesniesiems buvo parodytas Alytaus miesto teatro spektaklis pagal Sigutę Ach „Ambrozijus ir kiti“. Vaikų grupeles turininga programa užėmė Šventosios Šeimos kongregacijos seserys Daiva ir Fausta bei Gudynų šeima su savanoriais iš Bagotosios parapijos.

Šventosios Šeimos paveikslu, Katekizmo knyga ir degančia žvake papuošta scena salėje pasilikusiems tėvams ir seneliams buvo kaip nuoroda į šios šventės temą.

Puikias ir įtaigias gilinimosi į savo tikėjimą pamokas, kaip svarbu pasitikėti Dievu ir remtis į jį kasdienine bendra malda padovanojo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Kybartų Eucharistino Išganytojo parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Patirtį ir savo išgyvenimus liudijo šeimos: keturis vaikus auginantys sutuoktiniai Renata ir Andrius Markevičiai iš Kauno, septynmečio sūnaus Benedikto tėvai Daiva ir Marius Vilkiai iš Marijampolės. Savąja patirtimi apie maldos galią ieškant „antrosios pusės“ nuoširdžiai pasidalijo jauna sutuoktinių marijampoliečių Dianos ir Evaldo Pukelių šeima. Juodu buvo ir oficialiosios renginio dalies vedėjai.

Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas susirinkusius pasveikino ir kaip pareigūnas, ir kaip keturių vaikų tėvas.

Pradžioje plastinio šokiu širdies gelmes palietė Jotvingių gimnazijos dramos studijos „Taškas“ jaunuoliai, o pabaigoje visus išjudino nuotaikingu muzikavimu daugelio konkursų ir festivalių dalyvis, Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių jaunimo ansamblis „Tarškutis“ (vadovai Rima ir Leonidas Moisejenkai).

Kalbėję Vilkaviškio vyskupijos kancleris, šeimos centrų kuratorius kun. Žydrūnas Kulpys, Alytaus dekanato dekanas g. kan. Arūnas Užupis bei Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro vadovė Lina Braukylienė dėkojo gausiam rėmėjų būriui, be kurio ši šventė būtų buvusi neįmanoma, taip pat pamaldose dalyvavusiems už paliktą auką šiam renginiui paremti.

Padėkos nusipelnė ir nematerialioji pagalba, tai yra be galo nuoširdus daugelio žmonių supratimas ir susitelkimas rengiant šį svarbų vyskupijos renginį.

Kiekviena šeima dovanų į savo namus gavo parsinešti paskutinį praėjusių metų „Saleziečių žinių“ numerį, kurio moto – 365 dienos tikėjimui – su išspausdintu 2013 metų kalendoriumi ir atitinkamais tekstais, į kuriuos bus galima gilintis ypač šiais, Tikėjimo metais.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro iniciatyva vasarą šeimos pakviečiamos į įvairias stovyklas. Tačiau šią prieš dešimt metų gimusią idėją – metus pradėti bendra maldos ir pasidalijimo švente - L. Braukylienė įvardijo svarbiausia: „Kaip vasarą pasaulio šeimos vyko į Milaną susitikti su popiežiumi Benediktu XVI, taip mes, vyskupijos šeimos, vienijamės su savo ganytoju“.

Į namus šeimos skirstėsi po vyskupo Rimanto Norvilos palaiminimo ir nešdamosi ganytojo apibendrintas šią dieną skambėjusių prelegentų mintis su dar pridėtu tėvišku prašymu ir pamokymu: daugiau tarpusavio įsiklausymo, daugiau atlaidumo; nebijoti Dievo dovanoti ir kitiems, esantiems už šeimos ribų; daugiau drąsos liudijant savo tikėjimą Viešpačiu ir jo teikiamomis malonėmis.

Suvalkietiškai pajuokaujant apie renginio naudą, galima drąsiai teigti, kad tokia šeimų šventė keleriopai vertinga.
Visų pirma, – tos pačios šeimos iš vyskupijos parapijų susitiko (ir ne pirmą kartą), kad pasigėrėtų vieni kitais.
Antra, – išgirdo iš dvasininkų teologines įžvalgas apie tai, kaip tikėjimas šeimoms suteikia naują prasmę, o santuokos pagrindas meilė skatina sutuoktiniams vienas antrą priimti kaip Dievo dovaną. Bet to per maža. Sutuoktinių pašaukimas yra kur kas atsakingesnis - jie pašaukti vienas kitam dovanoti Dievą, tikėjimą, vesti vienas kitą pas Dievą, vienas kitam padėti užmegzti ryšį su Dievu ir vienas kitą per gyvenimą lydėti su kasdienine malda.
Trečia, – į ne vieną širdį iš tikėjimą liudijusių porų lūpų kaip garstyčios grūdelis nusėdo viltis ar pasvarstymas: “O gal ir man, mums, atsidūrus gyvenimiškos situacijos aklavietėje padėtų malda, kurios šiandien dar nesame pribrendę praktikuoti savo kasdienybėje?“

Panašiai kaip išminčiai iš Rytų, vyskupijos šeimos, sutikę Viešpatį maldoje, atsigaivinę dvasiškai ir pasidžiaugę bendryste, pasuko namo prie savo darbų.

Birutė Nenėnienė

««« atgal