Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2013 02 14)

Vasario 12 dieną, Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko kasmėnesinis vyskupijos kunigų susirinkimas, kuris buvo pradėtas bendra malda – Valandų liturgija – Dienine.

Po maldos į susirinkusius kunigus kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, trumpai atliepdamas į šviežiausią ir plačiai aptariamą Bažnyčios aktualiją – popiežiaus Benedikto XVI–ojo apsisprendimą atsistatydinti. Ganytojas patarė informuoti žmones parapijose, akcentuojant svarbius paties Šventojo Tėvo žodžius, kad jis tai daro visiškai laisva valia, suprasdamas, kad nebeužtenka fizinių jėgų reikiamų popiežiaus tarnystei atlikti. Vyskupas pakvietė melstis už dabartinį bei naująjį popiežių, kurį kardinolai turėtų išrinkti iki šv. Velykų.

Vėliau vyskupas išsakė rūpestį priklausomybės alkoholiui tema ir pakvietė kalbėti tos dienos prelegentą – Lietuvos policijos vyr. kapelioną kun. Aušvydą Belicką.

Kalbėdamas apie alkoholizmo problemą prelegentas leido suprasti, kad tai problema liečianti visus socialinius sluoksnius, be išimties, taigi ir dvasininkus. Tai neša tragiškas pasekmes parapijinei sielovadai bei atskiriems žmonėms.

Pristatęs problemą kun. A. Belickas kalbėjo apie tai, kaip galime padėti geriančiam žmogui, koks turėtų būti grįžimo į normalų gyvenimą kelias. Kalbant konkrečiai apie kunigus, ypatingas rūpestis tenka vyskupui ir patiems broliams kunigams, tačiau nepakanka pastebėjimo ir paraginimų, nes sprendžiant šią problemą – reikia kompetentingos medikų bei psichologų, o kartais ir psichoterapeutų pagalbos. Norint padėti žmogui įveikti alkoholizmo problemą – pagalba teikiama geranoriškai ir su meile, bet kompleksinė, pasitelkiant visas įmanomas priemones bei galimybes.

Kun. A. Belickas sakė: „Sustojus vartoti, žmogus turi atkurti blaivų ir pozityvų mąstymą, santykį su savimi pačiu ir su aplinka. Ši liga neduoda žmogui didelių pasirinkimų: mirti, arba sveikti. Sveikimas yra gyvybės arba mirties klausimas. Išeitis visada yra, tik reikia dėti pastangas“.

Prelegentas pateikė daugybę su tema susijusių pavyzdžių, kurie padėjo rimtai susimąstyti tiek apie save, tiek apie kitus, nes Bažnyčioje rūpestis kitu kyla iš pačios tikėjimo esmės.

Po paskaitos Marijampolės šv. Arkangelo Mylolo Bazilikoje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila vadovavo pal. J. Matulaičio kasmėnesinio minėjimo šv. Mišioms, kurias drauge koncelebravo vysk. emeritas Juozas Žemaitis MIC bei susirinkę kunigai.

Homilijoje kun. Aušvydas Belickas kvietė daugiau dėmesio skirti vienas kitam, labiau mylėti, nelikti abejingiems.

Po šv. Mišių, pasimeldę prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų, kunigai drauge su savo ganytoju pietavo, aptardami Visuotinės Bažnyčios bei savo vyskupijos gyvenimo aktualijas ypač džiaugdamiesi Valandų liturgijos II tomo vertimu į lietuvių kalbą.

Po pietų speciali grupė rinkosi aptarti Marijampolės Jono Pauliaus II parapijos reikalų.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal