Naujienos

Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos iniciatyva buvo aukojamos šv. Mišios

2013 m. rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios Jo Ekscelencijos Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos iniciatyva buvo aukojamos šventosios Mišios. Šventąsias Mišias aukojo ir už netikėtos nelaimės ištiktąją Balbieriškio parapiją meldėsi Vyskupijos Ganytojas Rimantas Norvila, Kurijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio parapijos klebonas kanauninkas prelatas Vytautas Gustaitis, Balbieriškio parapijos klebonas kun. lic. Remigijus Veprauskas ir nemažas būrys kunigų, Ganytojo kvietimu atvykusių iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos parapijų peremti ir palaikyti Balbieriškio parapijos tikinčiuosius, bei parapijos kleboną kun Remigijų Veprauską.

Į šventąsias Mišias melstis susirinko apie du šimtus tikinčiųjų iš Balbieriškio bei kitų parapijų. Šventųjų Mišių laikas, trečioji valanda po pietų, buvo pasirinktas ne atsitiktinai. Tai pagal tradiciją minima Kristaus Kančios valanda, kurią Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila susiejo su skaudžia nelaime, sugriovusia Balbieriškio parapijiečių maldos namus. Skausmo prislėgti ir su ašaromis akyse susirinkę tikintieji buvo raginami nenusiminti ir bendra malda apkabinti vieni kitus.

Šventųjų Mišių metu Ganytojas savo homilijoje drąsino priimti atsitikusią nelaimę, tačiau tuo pačiu, nenustoti vilties, kad ateityje, Dievui padedant ir tikintiesiems susitelkus, bažnyčia bus atstatyta. Ganytojas ragino būti solidariems, užjausti ir stiprinti vieniems kitus.

Po šventųjų Mišių nukentėjusiosios parapijos klebonas kun. lic. Remigijus Veprauskas dėkojo Jo Ekscelencijai Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai už dėmesį ir tėvišką paramą, vyskupijos kunigams už brolišką solidarumą, taip pat už rūpestį Prienų rajono savivaldybės merui Gerb. Vytui Bujanauskui, administracijos direktoriui Gerb. Algiui Marcinkevičiui, Balbieriškio seniūnijos darbuotojams, o ypač susirinkusiems Balbieriškio ir kitų parapijų tikintiesiems už bendrą maldą sunkią valandą. Taip pat ypatingą padėką parapijos klebonas paskyrė gausioms ugniagesių pajėgoms.

Klebonas Remigijus Veprauskas parapijiečius skatino susijungti vieningai maldai ir informavo, jog šventosios Mišios, bei kiti sakramentai bus švenčiami ir toliau, nepaisant atsitikusios nelaimės. Tam pritarė ir vyskupijos Ganytojas, sakydamas, jog bendruomenė neliks be dvasinių malonių, kylančių iš liturginio sakramentų šventimo.

Kun. Aurimas Stiklakis

««« atgal