Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susitikimas su apaštališkuoju nuncijumi Luigi Bonazzi Marijampolėje (2013 09 03)

Rugsėjo 3 dieną Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko pirmasis po vasaros Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija – Dienine.

Tuomet į susirinkusius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, pasveikindamas visus su rudeniu ir naujų darbų sezono pradžia. Trumpai peržvalgęs vasaros darbus ir paminėjęs skaudų Balbieriškio parapijos įvykį – bažnyčios sudegimą, vyskupas šeimininkas pakvietė kalbėti svečią – apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Luigi Bonazzi.

Nuncijus pasidžiaugė tuo, kad gali būti drauge su Vilkaviškio vyskupijos kunigais ir pabrėžė, kad būti kartu tai – dalintis tuo, kas yra mūsų širdyse. Stengdamiesi gerai atlikti savo darbą, pagelbime vieni kitiems.

Tuomet prelegentas pagrindinį dėmesį skyrė Tikėjimo metams ir pasidalino savo įžvalgomis, kurios dažnai peraugdavo į atvirą bei nuoširdų tikėjimo ir gyvenimo liudijimą.

Nuncijus L. Bonazzi analizavo temą apie gimimą ir tapimą krikščioniu.

Štai keletas atskirų minčių iš garbaus svečio pasisakymo: „Privalome įsipareigoti tapti krikščionimis, nes kitaip tikėjimas bus kaip žvakė, kuri užgęsta. Tikėjimą turime skleisti, kad žvakės liepsna būtų stipresnė. Turime gyventi ne varganai, bet džiaugsmingai, kad galime nešti tikėjimą (Evangeliją) kitiems.

Privalome ieškoti būdų išpažinti Credo ir mokyti jį išpažinti įvairius žmones, kurie yra ir kurie nėra Bažnyčioje, bet ilgisi tiesos.

Tikėjimas, kaip perlas, kurį turime savyje, bet nesusivokiame, kad turime jį savy, todėl turime atverti savo tikėjimo ir proto akis, kad tai pažintume. Popiežius Benediktas XVI savo dokumente Porta fidei kalba apie tikėjimo dovaną, tai kas mums yra padovanota“.

Vėliau apaštališkasis nuncijus stabtelėjo prie kunigo asmens ir pamąstymo apie kunigystės dovaną. Jis sakė: „Dovana – kunigystės šventimai. Esame pasirinkti. Mane Viešpats pašaukė, bet turiu ir aš padaryti tai, kas priklauso nuo manęs. Pašaukimas – Dievo iniciatyva.

Dievas mus nuolat kviečia išeiti iš savęs pačių, kad mūsų egzistencijos centras būtų Kristus“. Cituodamas popiežių Pranciškų nuncijus arkivyskupas Luigi sakė: „Yra du būdai gyventi pagal pasakymą, kad Kristus gyvena manyje – garbinti ir tarnauti“. Garbinti – būti Dievo akivaizdoje, kad jis galėtų būti su mumis. Ir kai Jis bus mumyse, mes galėsime tarnauti broliams ir seserims.

Vien tik adoracija (garbinimas), be tarnavimo, savyje nėra pilna“.

Svečias drąsiai kalbėjo apie savo tikėjimo kelionę. Jis sakė: „Mano tikėjimo kelionė. Vis labiau suprantu tai, ką visada turėjau savo rankose ir einant metams dalykus pažįstu daug giliau. Tikėjimas – Dievo iniciatyva, kurią Jis skleidžia mano gyvenime.

Esame nuolat skolingi Dievo meilei. Dievo teismas yra meilė, kuri mus išgelbi. Dievo meilė yra pasitikėjimas, kuris drauge yra siuntimas misijai.

Mūsų atsakymas į Dievo iniciatyvą neturi būti tik tarnystės atlikimas. Privalome grįžti į tikėjimo gelmę ir esmę. Galime duoti tik tai, ką priimame. Dievo meilės patirtį ir malonę mes turime išgyventi asmeniškai.

Pasaulis stokoja gerojo Ganytojo Kristaus žvilgsnio. Ne manęs, bet per mane Kristaus. Nes Jis pasitiki manimi taip, kad galiu jį atstovauti.

Mano trapumas ir silpnumas leidžia pasireikšti Dievo malonei ir stiprumui, kuomet reikalingą malonę esu atviras priimti.

Nuolankus yra tas, kuris pasiryžęs padaryti didelių darbų pasitikėdamas Dievu“.

Užbaigdamas pirmą susitikimo dalį prelegentas kalbėjo apie kunigų vienybę su savo vyskupu, kaip su Kristumi bei vienybę tarpusavyje.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta diskusijai ir klausimams. Natūralu, kad kalbos pakrypo Sirijos link ir buvo pasidalinta įvairiomis mintimis šia tema, nuncijui padarant išvadas, besiremiant ir popiežiaus Pranciškaus pasisakymu šia tema, kad prievarta gimdo prievartą, o karas niekada neatneša taikos.

Užbaigdamas savo pasisakymą arkivyskupas L. Bonazzi išsakė, kad jam asmeniškai stipriausias Tikėjimo metų įvykis – tai popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas, kuris atnešė vaisius – naująjį popiežių Pranciškų, kuris šiandieniame pasaulyje yra neabejotinas Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Konferencija užbaigta kvietimu ieškoti ryšio su Kristumi, kuris yra visa atnaujinantis šaltinis.

Bendrų pietų metu vyskupas R. Norvila pasveikino amžiaus ir kunigystės jubiliejus švenčiančius kunigus.

Po pietų apaštališkasis nuncijus aplankė visus Vilkaviškio vyskupijos centrus įsikūrusius Pastoraciniame centre ir kiekviename iš jų pabendravo su ten dirbančiais žmonėmis.

Savo vizitą į Vilkaviškio vyskupiją garbus svečias užbaigė apsilankymu Prienų parapijos bažnyčioje bei parapijos namuose, pabendraujant ir su parapijos kunigais. O paskutinis žingsnis buvo solidarumo su sukrėtimą išgyvenusia Balbieriškio bendruomene – apsilankant sudegusios parapijinės bažnyčios vietoje.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal