Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2013 10 09)

Spalio 8 dieną Marijampolėje, vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis kunigų susirinkimas, kuriame drauge su vyskupijos ganytoju Rimantu Norvila dalyvavo gausūs būrys įvairiose vyskupijos parapijose tarnaujančių dvasininkų.

Pirmoje susitikimo dalyje kun. teol. dr. Rimas Skinkaitis pristatė neseniai lietuvių kalba išleistą pirmąją popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen Fidei“. Prelegentas išsamiai ir su teologiniu profesionalumu apžvelgė visus keturis enciklikos skyrius: Mes įtikėjome meilę, Jei netikėsite, nesuprasite, Aš jums perdaviau, ką esu gavęs ir Dievas rengia jiems miestą. Išsamus pristatymas buvo rimtas akstinas encikliką perskaityti bei pagilinti žinias ir supratimą jos dar neskaičiusiems. Drauge galima daryti išvadą, kad šioji enciklika – krikščionybės istorijos ir mokymo turinio esmės knyga.

Vėliau kun. R. Skinkaitis dar kartą pristatė pagrindines nuolatinio diakonato teologines, rengimo bei praktines gaires. Pirmos susitikimo dalies pabaigoje vysk. R. Norvila priminė galimybę ir atsakomybę dėl ekstraordinarinių komunijos dalintojų parapijose ir jų pasirengimo šiai tarnystei Vilkaviškio vyskupijoje svarbą ir būdą.

Antroje dalyje į susirinkusiuosius kreipėsi Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas, kuris kalbėjo trim temom.

Pirmiausiai prelegentas pasidalino įspūdžiais bei pranešimų santraukomis iš neseniai pasibaigusio pasaulinio katechetų kongreso, kuris vyko š. m. rugsėjo 26–29 dienomis Romoje ir Vatikane. Ilgėliau buvo stabtelta prie popiežiaus Pranciškaus katechezės minčių specialiai šio kongreso dalyviams, kurioje popiežius dar kartą priminė ir aptarė kongreso temą – „Katechetas – tikėjimo liudytojas“.

Antrasis klausimas buvo susijęs su tikybos dėstymu mokyklose, aptariant su tuo susijusias aktualijas ir paraginant kunigus skirti deramą dėmesį tikybai bei ją dėstantiems tikybos mokytojams.

Trečioji aktualija – parapijinė katechezė. Trumpai ir išsamiai buvo atkreiptas dėmesys į katechezės vietą, laiką, atlygį už katechezę, tikybos nelankančių mokinių katechezę bei vyskupo siuntimą parapijinei katechezei.

Susirinkimas užbaigtas bendrais pietumis, po kurio vyko naujai išrinktos vyskupijos kunigų tarybos pirmasis posėdis, kuriame buvo aptartos svarbiausios Vilkaviškio vyskupijos gyvenimo ir pastoracijos aktualijos.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal