Naujienos

Šventosios Mišios už mirusius dvasininkus Vilkaviškio katedroje (2013 11 08)

Lapkričio 5 dieną Vilkaviškio vyskupijos katedroje buvo aukotos šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris liturgijos pradžioje gausiai susirinkusius vyskupijos kunigus bei tikinčiuosius pakvietė melstis už mirusius vyskupus, kunigus, diakonus bei seminaristus, prašyti Dievo gailestingumo tiems, kurie gyvendami dosniai dalijo Evangelijos turtus bei sakramentines malones.

Homiliją sakęs Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas, suprantamai ir išsamiai aptarė Bažnyčią, kaip Kristaus Kūną, kuriame kiekvienam tikinčiajam yra speciali vieta, nes šis Kūnas yra gyvas ir sveikas, jei visi jo nariai yra sveiki ir kiekvienas atlieka jam skirtą funkciją bei misiją. Homiletas pabrėžė, kad ypatingas vaidmuo Bažnyčios Kūne tenka dvasininkams, kurie būdami tarpininkai tarp Dievo ir žmonių padeda čia žemėje rastis paties Dievo malonei. Tačiau, turint ypatingas dovanas ir atsakomybė yra žymiai didesnė, todėl miręs kunigas stodamas prieš Dievo veidą atsineša ir atsakomybės už Bažnyčią, kuriai tarnavo, vaisius. Todėl, anot, kun. V. Rudzinsko, svarbu melstis už mirusius dvasininkus, bet taip pat už gyvuosius, kad Dievo stiprinami ir palaikomi, būtų ištikimi Dievo tarnai. Homiletas pacitavo Bažnyčios Tėvų mintis, kurios aiškiai pabrėžia maldos už mirusius prasmę ir svarbą.

Po šv. Mišių visi liturgijoje dalyvavę dvasininkai drauge pietavo, dalindamiesi savo gyvenimo bei pastoracijos rūpesčiais ir džiaugsmais. Tad šioji diena – ne tik maldos už mirusius brolius diena, bet taip pat solidarumo ir bendrystės tarpusavyje laikas.


Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal