Naujienos

Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje (2014 03 14)

Atrasti Palaimintąjį

Galima ir taip pradėti kalbėti apie tikslą žmonių, kiekvieno mėnesio 12 d. susirenkančių į Šv. Mišias Marijampolės bazilikoje. Ateiname susitikti su Dievu, bet gal kas nors iš mūsų ateina atrasti Palaimintąjį, kaip maldos pusvalandyje tėvo Jurgio koplyčioje kalbėjo maldininkai iš Šakių skyriaus, kurie šią dieną viešėjo Marijampolėje. Gausus šio skyriaus maldininkų būrys, pasimeldęs Rožinį, nuoširdžiai citavo Palaimintojo mintis, skaitė Šv. Rašto ištraukas perpindamas su savo mąstymu. Mintys svarbios kiekvienam tikinčiajam, suprantamos ir vis primenančios mūsų pasirinkimo svarbą: Tie trumpi prie Dievo atsidūsėjimai ragina mus išmokti nors trumpas akimirkas prie Dievo būti. Pasirinktos ištraukos kalba apie buvimą su Dievu, apie gyvenimą su Juo vienybėje, apie siekimą tapti šventu. Klausydama šį mąstymą prisiminiau per homiliją prie šv. Bosko relikvijų pasakytas mintis, kad tapti šventuoju labai paprasta, reikia laikytis ... tik trijų dalykų: gyventi pagal Dievo įsakymus; sąžiningai ir dorai atlikti savo darbą; pasitikėti, visada pasitikėti ne savimi, bet Dievu. Tik paviršutiniškai žiūrint tai atrodo paprasta, o iš tiesų tai yra svarbus pasirinkimas ir apsisprendimas gyventi su Dievu, Jo šviesoje.

Buvo prisiminti ir priminti Palaimintojo maldos žodžiai prašant ir rūpinantis tikrąja ramybe, nes matant, kokie žmonės yra nevieningi, pikti, liūdna ir nyku darosi. Skamba prašymas: Išmokyk mus taip arti Dievo būti, kad mokėtume ir galėtume gyventi Jo priesakų šviesoje. Prašoma Tėvo Jurgio išmelsti iš Dievo visokių teisingo gyvenimo malonių. O mūsų viso gyvenimo uždavinys – atpažinti Kristų ir tapti šio ženklo tikraisiais atspindžiais. Lyg apgailestavimas nuskambėjo mintis, kad dar nedaugelis atradome Palaimintąjį kaip mokytoją ir užtarėją. Meditacija baigiama kreipimusi prašant ir meldžiant užtarimo sau, Tėvynei ir Bažnyčiai.

Šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, kunigai. Homiliją sakė Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos klebonas, kun. Žydrius Kuzinas. Jis pradėjo cituodamas Palaimintojo pirmojo pamokslo žodžius, pasakytus Vilniaus katedroje, vėliau aptarė tos dienos Šv. Rašto ištrauką apie pranašą Joną, kuris, tik antrą kartą Dievo paragintas, vyksta į Ninevę skelbti Dievo žodžio. Pagrindinė ir apibendrinanti homilijos mintis – Dievas padeda įvykdyti misiją kiekvienam, veikiančiam Jo vardu; mūsų gavėnios užduotis yra ta pati – atpažinti ir surasti Dievą, išmokti pagrindinį Jo ženklą – Kristų. Dievo mums duoti ženklai yra ir žmonės, šventieji. Toks yra ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris ėjo prie to nepaprastai aukšto tikslo, prie Kristaus. Palaimintasis sugebėjo atpažinti Kristų kaip kelrodę žvaigždę.

Ši diena ir tokios svarbios kiekvienam mintys padeda mums kreipti savo gyvenimą Dievop.


Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė.

««« atgal